VECNÝ POJEM: daňové priznanie

zoradiť výsledky podľa:

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Silvia Jambrichová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) upravuje ust. § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“) s účinnosťou od 1. januára 2020 boli v tomto ustanovení vykonané dôležité zmeny.

Novely daňového poriadku s účinnosťou od roku 2019, 2020 a 2021

Dátum:
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Rubrika: Správa daní

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V priebehu roka 2019 boli schválené štyri novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Rok 2019 bol rokom, ktorý priniesol viac noviel zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Väčšinu noviel vyvolali zmeny iných zákonov (napr. zákona o vysokých školách, Obchodného zákonníka a pod.) a preto majú úzko zameraný rozsah zmien, niektoré novely boli prijaté ako poslanecké iniciatívy. Okrem toho bol prijatý zákon č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“), ktorý ako vládna novela obsahuje širokú paletu zmien a preto sa dotýka najširšieho okruhu daňovníkov. Z touto novelou úzko súvisí aj poslanecká novela – zákon č. 315/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a ktorým sa zavádza znížená sadzba dane 15 % po splnení stanoveného kritéria výšky príjmov (výnosov) za zdaňovacie obdobie (ďalej len „novela č. 315/2019 Z. z.“). Z týchto dôvodov prinášame v nasledujúcom príspevku na pokračovanie prehľad zmenami zákona o dani z príjmov, ktoré priniesli tieto jeho novely. Koncom roka 2019, s účinnosťou od roku 2020 bola prijatá samostatná poslanecká novela cit. zákona, ktorá od základu zmenila prístup k oslobodeniu hodnoty ubytovania zamestnancov. Zákon č. 301/2019 Z. z. nadobúda svoju účinnosť postupne, preto upozorníme aj na časový priebeh nadobúdania účinnosti jednotlivých ustanovení.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Daňovým priznaním daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie.

Zmeny v tlačivách daňových priznaní fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2019

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Podľa ustanovenia § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“), daňové priznanie je povinný podať:

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Doručovanie účtovnej závierky za rok 2019 do registra účtovných závierok

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Nachádzame sa v období, v ktorom účtovné jednotky zostavujú účtovné závierky. Ak mali účtovnú závierku povinnosť zostaviť ku koncu účtovného obdobia, ktorým bol kalendárny rok, t. j. k 31. 12. 2019, potom zostavovali účtovnú závierku ako riadnu.

Situácie, keď je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) vo svojom ustanovení § 32 presne definuje podmienky, kedy sú fyzické osoby povinné podať daňové priznanie alebo kedy ho povinné podať nie sú.

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020

Dátum:
Autor: Irena Bubeníková
Rubrika: Miestne dane

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Miestne dane, ktoré spravujú obce upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Ukladanie miestnych daní podľa tohto zákona je fakultatívne,okrem miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré sú obce povinné vyberať.

Určenie predpokladanej dane z motorových vozidiel k 1. januáru 2020

Dátum:
Autor: www. financnasprava.sk
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Pre podnikateľov, ktorí v zdaňovacom období (ďalej „ZO“) 2019 používali na podnikanie vozidlo spĺňajúce podmienku predmetu dane z motorových vozidiel, sa blíži termín na podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane, resp. pomernej časti dane, ktorým je 31. január 2020. V súvislosti so zaplatením dane, resp. pomernej časti dane z motorových vozidiel, vzniká povinnosť vykonať úpravu ročnej sadzby dane (ďalej „RSD“) podľa veku vozidla. Ak vozidlo je predmetom dane z motorových vozidiel k 1. januáru 2020, vzniká povinnosť u tohto vozidla aj určiť predpokladanú daň, v rámci ktorej sa rovnako musí vykonať úprava RSD k 1. januáru 2020.

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť