Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo daňové priznanie


Chyby pri zdaňovaní príjmov po 1. 1. 2006 a ich oprava

Po skončení roka, resp. po 31. 3., väčšina z nás už má uzatvorené predchádzajúce zdaňovacie obdobie, najmä čo sa týka dane z príjmov. Môže sa však stať, že sa zistia dodatočne chyby. Tieto nedostatky je potrebné čo najskôr napraviť, pretože môžu b...

Zdaňovanie príjmov slovenských daňovníkov v ČR a českých daňovníkov v SR (III.)

Definícia stálej prevádzkarne je vymedzená v § 16 ods. 2 ZDP a plne korešponduje s definíciou stálej prevádzkarne vymedzenou v modelovej zmluve OECD, z ktorej vychádzajú všetky zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorené SR.

Nový zákon o miestnych daniach (I.)

Dňa 1. 11. 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý upravuje dane, ktoré môže ukladať obec a VÚC a poplatok, ktorý vyberá obec.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2008

Článok je podrobným návodom a pomôckou pri vyplňovaní daňových priznaní pre fyzické osoby. Zmeny, ktoré v tejto oblasti nastali, sú aktualizované.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2008

Napriek skutočnosti, že predmetom príspevku je aplikácia právnych predpisov pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2008, už v súčasnom období sú uverejnené v Zbierke zákonov právne predpisy, ktoré budú použité prvýkrát v zdaňovac...

Oneskorené podanie a nepodanie daňového priznania k dani z príjmov

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. je daňové priznanie povinný podať každý, komu vznikla daňová povinnosť alebo ten, koho na to vyzve správ...

Určenie vecnej a miestnej príslušnosti správcu dane

Vecná a miestna príslušnosť správcu dane voči daňovému subjektu je dôležitým inštitútom pri správe daní. Od určenia miestnej a vecnej príslušnosti správcu dane sa vymedzuje orgán verejnej správy, ktorým je v tomto prípade správca dane, ktorý koná ...

Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017

Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2017 si fyzická osoba musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť k dani z príjmov, ak dosahovala zdaniteľné príjmy.

Optimalizácia dane z príjmov prerušením odpisovania

Podnikateľ môže optimalizovať výšku svojej daňovej povinnosti okrem iného aj pomocou prerušenia odpisovania. Podľa ustanovenia § 22 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) nie je povinný uplatniť daňový odpis ...

Inventarizácia majetku

Pri inventarizácii majetku boli zistené nedostatky, a to nasledovne: Obchodná spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva. V obchodnom majetku mala zaradené motorové vozidlo, ktoré predala 2. januára 2016. Uvedené motorové vozidlo bolo odpí...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály