VECNÝ POJEM: daňové priznanie

zoradiť výsledky podľa:

Daňová strata ako súčasť opatrení v oblasti dane z príjmov počas obdobia mimoriadnej situácie

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22. 4. 2020 schválila zákon č. 96/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 96/2020 Z. z.“).

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby počas pandémie

Dátum:
Autor: Ing. Silvia Jambrichová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, platia preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) v priebehu preddavkového obdobia, ktorým je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby počas obdobia pandémie

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Dňa 12. marca 2020 vyhlásila vláda SR mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky až do konca toho kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR túto mimoriadnu situáciu odvolá a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19

Dátum:
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Legislatívne úpravy zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID 19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) formou noviel k tomuto zákonu si vyžiadala naliehavosť až okamžité a účinné riešenia zamerané na zmiernenie dopadov pandémie na podnikateľské prostredie v širšom rozsahu a aj v iných oblastiach ako poskytuje toho času platný zákon č. 67/2020 Z. z.

Vybrané mimoriadne opatrenia v daňovej a účtovnej oblasti v súvislosti so šírením koronavírusu

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

NR SR v rámci prijímania opatrení na zmiernenie dopadov šírenia pandémie koronavírusu prijala na návrh vlády SR aj osobitný zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon“). Tento zákon bol následne v priebehu apríla 2020 novelizovaný dvakrát, a to:

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov FO a zaplatenie dane z príjmov v období pandémie

Dátum:
Autor: Ing. Silvia Jambrichová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Národná rada SR dňa 2. apríla 2020 schválila zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“), tzv. lex korona.

Nariadenie o zániku daňového nedoplatku v súvislosti s daňou z príjmov

Dátum:
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Rubrika: Správa daní

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Za účelom čiastkového riešenia aktuálnych problémov na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 a na zmiernenie jeho následkov na ekonomiku a podnikanie daňových subjektov bolo vydané nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z. z 18. marca 2020 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov (ďalej len „nariadenie“).

Posledná známa daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Povinnosť fyzickej osoby (ďalej len „FO“) platiť preddavky na daň v preddavkovom období sa odvíja od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Od 1. 1. 2020 sa významným spôsobom mení a zároveň zjednodušuje výpočet poslednej známej daňovej povinnosti FO a súčasne sa zvyšuje hranica, od ktorej sú FO povinné platiť preddavky na daň. To znamená, že podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sú v novom preddavkovom období začínajúcom v roku 2020 povinné platiť preddavky na daň z príjmov iba FO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP, ak ich posledná známa daňová povinnosťpresiahla 5 000 €.

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov a sankcie správcu dane

Dátum:
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Rubrika: Správa daní

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie(ďalej len „DDP“) upravuje § 16 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Zavedenie a vyberanie dane z nehnuteľností na rok 2020

Dátum:
Autor: Irena Bubeníková
Rubrika: Miestne dane

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Podľa § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) obec mohla všeobecne záväzným nariadením zaviesť miestnu daň z nehnuteľností s účinnosťou od 1. januára 2020.

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť