VECNÝ POJEM: Daň z príjmov PO

zoradiť výsledky podľa:

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov FO a zaplatenie dane z príjmov v období pandémie

Dátum:
Autor: Ing. Silvia Jambrichová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Národná rada SR dňa 2. apríla 2020 schválila zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“), tzv. lex korona.

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (3. časť)

Autori sa v článku venujú zmenám v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). V ďalšej časti prinášame pokračovanie.

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (1. časť)

Rok 2019 bol rokom, ktorý priniesol viac noviel zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Väčšinu noviel vyvolali zmeny iných zákonov (napr. zákona o vysokých školách, Obchodného zákonníka a pod.) a preto majú úzko zameraný rozsah zmien, niektoré novely boli prijaté ako poslanecké iniciatívy. Okrem toho bol prijatý zákon č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“), ktorý ako vládna novela obsahuje širokú paletu zmien a preto sa dotýka najširšieho okruhu daňovníkov. Z touto novelou úzko súvisí aj poslanecká novela – zákon č. 315/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a ktorým sa zavádza znížená sadzba dane 15 % po splnení stanoveného kritéria výšky príjmov (výnosov) za zdaňovacie obdobie (ďalej len „novela č. 315/2019 Z. z.“). Z týchto dôvodov prinášame v nasledujúcom príspevku na pokračovanie prehľad zmenami zákona o dani z príjmov, ktoré priniesli tieto jeho novely. Koncom roka 2019, s účinnosťou od roku 2020 bola prijatá samostatná poslanecká novela cit. zákona, ktorá od základu zmenila prístup k oslobodeniu hodnoty ubytovania zamestnancov. Zákon č. 301/2019 Z. z. nadobúda svoju účinnosť postupne, preto upozorníme aj na časový priebeh nadobúdania účinnosti jednotlivých ustanovení.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Daňovým priznaním daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie.

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Investičná spoločnosť s premenlivým základným imaním

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Ak investičná spoločnosť s premenlivým základným imaním (tzv. SICAV), ktorá vydáva akcie a je založená podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v z. n. p. spätne odkupuje svoje vlastné akcie z finančných prostriedkov, ktoré zhodnotila pre svojich investorov je daňovým výdavkom pre túto spoločnosť. Inými slovami, ak takýto SICAV zhodnotí finančné prostriedky a v priebehu roka spätne odkúpi svoje akcie za zvýšenú hodnotu (hodnota zisku SICAV prepočítaná na jednu akciu), čo spadá do daňových výdavkov?

Zmeny v zdanení príjmov zo závislej činnosti podľa zákonov schválených v roku 2019

Dátum:
Autor: Ing. Viera Mezeiová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príjmy fyzických osôb sa zdaňujú podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Tento zákon bol v roku 2019 niekoľkokrát novelizovaný, pričom pre príjmy zo závislej činnosti tieto novely priniesli pomerne veľký okruh novelizačných bodov. V príspevku sú popísané hlavné zmeny, ktoré zdanenie príjmov ovplyvňujú ešte v roku 2019 a aj tie, ktoré zdanenie týchto príjmov ovplyvnia v nasledujúcich rokoch, pričom schválená tzv. veľká novela ZDP, ktorú do NR SR predložila vláda SR, bude predmetom samostatného príspevku (zákon č. 301/2019 Z. z.).

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov 2020 (v medzirezortnom pripomienkovom konaní)

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ministerstvo financií SR, resp. vláda SR predložila do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020.

Daň z príjmov – príklady problematických okruhov

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Cieľom článku je vysvetliť niektoré frekventované otázky k dani z príjmov právnickej osoby a pomôcť tak pri ich správnom posúdení vo vzťahu k zisťovaniu základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Aktuálne vydanie

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť