VECNÝ POJEM: Daň z príjmov FO

zoradiť výsledky podľa:

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby počas pandémie

Dátum:
Autor: Ing. Silvia Jambrichová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, platia preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) v priebehu preddavkového obdobia, ktorým je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (4. časť)

Článok pokračuje vysvetlením pravidiel na zamedzenie hybridným nesúladom podľa § 17i, § 21 ods. 2 písm. o), § 45 ods. 5 a Príloha č. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“).

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov FO a zaplatenie dane z príjmov v období pandémie

Dátum:
Autor: Ing. Silvia Jambrichová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Národná rada SR dňa 2. apríla 2020 schválila zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“), tzv. lex korona.

Prehľad zmien v zdaňovaní fyzických osôb v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V roku 2019 bolo schválených viacero noviel dotýkajúcich sa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), pričom najvýznamnejšími zmenami v oblasti zdaňovania fyzických osôb bolo zavedenie a doplnenie nových oslobodených príjmov zamestnancov, zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zavedenie 15%-nej sadzby dane pre podnikateľov, zmeny v uplatňovaní daňovej straty, zjednodušenie platenia preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a zvýšenie hranice pre ich platenie a iné.

Posledná známa daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Povinnosť fyzickej osoby (ďalej len „FO“) platiť preddavky na daň v preddavkovom období sa odvíja od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Od 1. 1. 2020 sa významným spôsobom mení a zároveň zjednodušuje výpočet poslednej známej daňovej povinnosti FO a súčasne sa zvyšuje hranica, od ktorej sú FO povinné platiť preddavky na daň. To znamená, že podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sú v novom preddavkovom období začínajúcom v roku 2020 povinné platiť preddavky na daň z príjmov iba FO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP, ak ich posledná známa daňová povinnosťpresiahla 5 000 €.

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Silvia Jambrichová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) upravuje ust. § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“) s účinnosťou od 1. januára 2020 boli v tomto ustanovení vykonané dôležité zmeny.

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (1. časť)

Rok 2019 bol rokom, ktorý priniesol viac noviel zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Väčšinu noviel vyvolali zmeny iných zákonov (napr. zákona o vysokých školách, Obchodného zákonníka a pod.) a preto majú úzko zameraný rozsah zmien, niektoré novely boli prijaté ako poslanecké iniciatívy. Okrem toho bol prijatý zákon č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“), ktorý ako vládna novela obsahuje širokú paletu zmien a preto sa dotýka najširšieho okruhu daňovníkov. Z touto novelou úzko súvisí aj poslanecká novela – zákon č. 315/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a ktorým sa zavádza znížená sadzba dane 15 % po splnení stanoveného kritéria výšky príjmov (výnosov) za zdaňovacie obdobie (ďalej len „novela č. 315/2019 Z. z.“). Z týchto dôvodov prinášame v nasledujúcom príspevku na pokračovanie prehľad zmenami zákona o dani z príjmov, ktoré priniesli tieto jeho novely. Koncom roka 2019, s účinnosťou od roku 2020 bola prijatá samostatná poslanecká novela cit. zákona, ktorá od základu zmenila prístup k oslobodeniu hodnoty ubytovania zamestnancov. Zákon č. 301/2019 Z. z. nadobúda svoju účinnosť postupne, preto upozorníme aj na časový priebeh nadobúdania účinnosti jednotlivých ustanovení.

Zmeny v tlačivách daňových priznaní fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2019

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Podľa ustanovenia § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“), daňové priznanie je povinný podať:

Zmeny v zdanení príjmov zo závislej činnosti podľa zákonov schválených v roku 2019

Dátum:
Autor: Ing. Viera Mezeiová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príjmy fyzických osôb sa zdaňujú podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Tento zákon bol v roku 2019 niekoľkokrát novelizovaný, pričom pre príjmy zo závislej činnosti tieto novely priniesli pomerne veľký okruh novelizačných bodov. V príspevku sú popísané hlavné zmeny, ktoré zdanenie príjmov ovplyvňujú ešte v roku 2019 a aj tie, ktoré zdanenie týchto príjmov ovplyvnia v nasledujúcich rokoch, pričom schválená tzv. veľká novela ZDP, ktorú do NR SR predložila vláda SR, bude predmetom samostatného príspevku (zákon č. 301/2019 Z. z.).

Postup prác pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky v JÚ

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

S blížiacim sa koncom roku sa do popredia opäť dostáva téma ukončenie roku v účtovníctve, t. z. uzatvorenie účtovných kníh a spracovanie účtovnej závierky. Podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „JÚ“), zostavuje riadnu účtovnú závierku vtedy, keď uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. V ostatných prípadoch zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku. Účtovná závierka nadväzuje na účtovanie v účtovných knihách, v ktorých podnikateľ – účtovná jednotka, účtoval v priebehu účtovného obdobia.

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť