VECNÝ POJEM: Daň z príjmov FO

zoradiť výsledky podľa:

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Silvia Jambrichová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) upravuje ust. § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“) s účinnosťou od 1. januára 2020 boli v tomto ustanovení vykonané dôležité zmeny.

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Rok 2019 bol rokom, ktorý priniesol viac noviel zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Väčšinu noviel vyvolali zmeny iných zákonov (napr. zákona o vysokých školách, Obchodného zákonníka a pod.) a preto majú úzko zameraný rozsah zmien, niektoré novely boli prijaté ako poslanecké iniciatívy. Okrem toho bol prijatý zákon č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“), ktorý ako vládna novela obsahuje širokú paletu zmien a preto sa dotýka najširšieho okruhu daňovníkov. Z touto novelou úzko súvisí aj poslanecká novela – zákon č. 315/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a ktorým sa zavádza znížená sadzba dane 15 % po splnení stanoveného kritéria výšky príjmov (výnosov) za zdaňovacie obdobie (ďalej len „novela č. 315/2019 Z. z.“). Z týchto dôvodov prinášame v nasledujúcom príspevku na pokračovanie prehľad zmenami zákona o dani z príjmov, ktoré priniesli tieto jeho novely. Koncom roka 2019, s účinnosťou od roku 2020 bola prijatá samostatná poslanecká novela cit. zákona, ktorá od základu zmenila prístup k oslobodeniu hodnoty ubytovania zamestnancov. Zákon č. 301/2019 Z. z. nadobúda svoju účinnosť postupne, preto upozorníme aj na časový priebeh nadobúdania účinnosti jednotlivých ustanovení.

Zmeny v tlačivách daňových priznaní fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2019

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Podľa ustanovenia § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“), daňové priznanie je povinný podať:

Zmeny v zdanení príjmov zo závislej činnosti podľa zákonov schválených v roku 2019

Dátum:
Autor: Ing. Viera Mezeiová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príjmy fyzických osôb sa zdaňujú podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Tento zákon bol v roku 2019 niekoľkokrát novelizovaný, pričom pre príjmy zo závislej činnosti tieto novely priniesli pomerne veľký okruh novelizačných bodov. V príspevku sú popísané hlavné zmeny, ktoré zdanenie príjmov ovplyvňujú ešte v roku 2019 a aj tie, ktoré zdanenie týchto príjmov ovplyvnia v nasledujúcich rokoch, pričom schválená tzv. veľká novela ZDP, ktorú do NR SR predložila vláda SR, bude predmetom samostatného príspevku (zákon č. 301/2019 Z. z.).

Postup prác pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky v JÚ

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

S blížiacim sa koncom roku sa do popredia opäť dostáva téma ukončenie roku v účtovníctve, t. z. uzatvorenie účtovných kníh a spracovanie účtovnej závierky. Podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „JÚ“), zostavuje riadnu účtovnú závierku vtedy, keď uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. V ostatných prípadoch zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku. Účtovná závierka nadväzuje na účtovanie v účtovných knihách, v ktorých podnikateľ – účtovná jednotka, účtoval v priebehu účtovného obdobia.

Úprava základu dane fyzickej osoby pri skončení podnikania

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V prípade, ak sa daňovník rozhodne ukončiť svoje podnikanie, musí myslieť aj na to ako správne daňovo ošetriť svoje ukončenie činnosti. Kedy a ako je povinný upraviť základ dane je určené v špecifických ustanoveniach zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), a to v ustanovení § 17 ods. 8 a 9 tohto zákona.

Odpočítateľné položky od základu dane v roku 2019 pre fyzické osoby

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Aj v roku 2019 si daňovníci môžu znížiť daň z príjmov uplatnením odpočítateľných položiek od základu dane. Ide o nezdaniteľné časti základu dane, ktoré predstavujú daňové zvýhodnenie, o ktoré si daňovník môže znížiť základ dane v príslušnom zdaňovacom období. Výsledkom uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane je teda nižšia daň z príjmov.

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov 2020 (v medzirezortnom pripomienkovom konaní)

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ministerstvo financií SR, resp. vláda SR predložila do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020.

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2019

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Vo všeobecnosti platí, že daňovník, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len „FO“) si môže o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) znížiť iba základ dane zistený z aktívnych príjmov, t. j. z príjmov zo závislej činnostipodľa § 5 ZDP a z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Keďže k 1. júlu 2018 došlo k zmene sumy životného minima, ktorá na daňové účely ovplyvňuje výpočet nezdaniteľných častí základu dane v roku 2019, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku sa v roku 2019 zvýšila, a to na 3 937,35 € ročne.

Osobné auto v podnikaní fyzických osôb z hľadiska dane z príjmov – vybrané otázky

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pri určovaní rozsahu daňových výdavkov v súvislosti s automobilom je potrebné predovšetkým riešiť otázku jeho zahrnutia alebo nezahrnutia do obchodného majetku fyzickej osoby. Od tejto skutočnosti sa následne odvíja aj napríklad zdanenie, resp. nezdanenie príjmu z predaja takéhoto osobného automobilu.

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť