VECNÝ POJEM: Daň z príjmov

zoradiť výsledky podľa:

Pravidlá pre odpočet daňovej straty

Dátum:
Autor: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Jeden rok sa vám darí a v podnikaní vykážete zisk. Ďalší rok nie je taký úspešný a vykážete stratu, prinajlepšom daňovú. Poznáte to, že? My tiež.

Ako znížiť základ dane prerušením daňových odpisov

Dátum:
Autor: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Jedným z nástrojov na legálne zníženie základu dane sú daňové odpisy. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok totiž nemožno zahrnúť do nákladov jednorazovo v roku jeho obstarania, ale až postupne počas viacerých rokov pomocou odpisov.

 

Daňová podpora elektromobilov

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. došlo v nadväznosti na materiál „Akčný plán rozvoja elektro-mobility v Slovenskej republike“ k zavedeniu zvýhodneného spôsobu odpisovania elektromobilov oproti automobilom s iným pohonom.

Niektoré zmeny v daňovom odpisovaní hmotného majetku od roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) účinné od 1. 1. 2020 obsahujú okrem iného aj opatrenia, ktorých cieľom je podporiťmalé a stredné podniky prostredníctvom dane z príjmov a takisto aj opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemysluna Slovensku. Úpravy zákona o dani z príjmov v oblasti odpisovania súvisia jednak so zavedením samostatnej odpisovej skupiny pre elektromobily, ale aj s rozšírením legislatívnej skratky „nájomná zmluva“ o výpožičku podľa § 659 až § 662 Občianskeho zákonníka a so zavedením statusu mikrodaňovníka na účely ZDP. V článku sa budeme zaoberať zmenami v odpisovaní vypožičaného majetku a výhodami mikrodaňovníkov v oblasti odpisovania.

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Rok 2019 bol rokom, ktorý priniesol viac noviel zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Väčšinu noviel vyvolali zmeny iných zákonov (napr. zákona o vysokých školách, Obchodného zákonníka a pod.) a preto majú úzko zameraný rozsah zmien, niektoré novely boli prijaté ako poslanecké iniciatívy. Okrem toho bol prijatý zákon č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“), ktorý ako vládna novela obsahuje širokú paletu zmien a preto sa dotýka najširšieho okruhu daňovníkov. Z touto novelou úzko súvisí aj poslanecká novela – zákon č. 315/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a ktorým sa zavádza znížená sadzba dane 15 % po splnení stanoveného kritéria výšky príjmov (výnosov) za zdaňovacie obdobie (ďalej len „novela č. 315/2019 Z. z.“). Z týchto dôvodov prinášame v nasledujúcom príspevku na pokračovanie prehľad zmenami zákona o dani z príjmov, ktoré priniesli tieto jeho novely. Koncom roka 2019, s účinnosťou od roku 2020 bola prijatá samostatná poslanecká novela cit. zákona, ktorá od základu zmenila prístup k oslobodeniu hodnoty ubytovania zamestnancov. Zákon č. 301/2019 Z. z. nadobúda svoju účinnosť postupne, preto upozorníme aj na časový priebeh nadobúdania účinnosti jednotlivých ustanovení.

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Oslobodenie nepeňažného príjmu – ubytovanie zamestnancov

Dátum:
Autor: Ing. Viera Mezeiová
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) upravuje pre fyzické osoby príjmy oslobodené od dane v § 5 ods. 7 ZDP, ktoré sa vzťahujú na vybrané príjmy zo závislej činnosti a v § 9 ZDP, ktoré sa vzťahujú na vybrané príjmy všetkých fyzických osôb. Medzi príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane patrí aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca [§ 5 ods. 7 písm. p) ZDP].

Ukončenie dohody o dodávke energií a daň z pridanej hodnoty

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Účtovná jednotka má s poskytovateľom elektrickej energie uzatvorenú dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu, podľa ktorej každý mesiac platí preddavkové platby za odber elektrickej energie. Podľa tejto dohody je dátum splatnosti za obdobie december 2019 dňa 15. decembra, ale účtovná jednotka s poskytovateľom elektrickej energie ukončila zmluvu dňa 17. decembra 2019. Dátum dodania z dohody je 1. december 2019. Môže si účtovná jednotka uplatniť z tejto dohody DPH za december 2019, keď zmluvu ukončila tiež v decembri 2019, ale až po termíne dodania služby?

Nezdaniteľné časti základu dane po 1. januári 2020

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Nezdaniteľné časti základu dane daňovníka sú položkami, o ktoré je možné znížiť výlučne základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – ďalej len „ZDP“) alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) alebo ich úhrnu.

Krádež majetku – daňové a účtovné hľadisko

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Krádež z hľadiska trestného práva je prisvojenie si cudzej veci páchateľom tým, že sa jej nezákonne zmocní a vlastníkovi tak spôsobí škodu, ktorá sa vyjadrí peniazmi ako všeobecným ekvivalentom. Krádež majetku u podnikateľských subjektov znamená mimoriadny úbytok majetku, s ktorým sa musia vysporiadať nielen majetkovo-právne, ale aj v súlade s daňovými a účtovnými predpismi.

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť