VECNÝ POJEM: Daň z pridanej hodnoty

zoradiť výsledky podľa:

Samozdanenie pri úhrade faktúry z Írska

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Autodoprava, platiteľ dane z pridanej hodnoty prijíma faktúry za mesačný poplatok za používanie skriniek od mýta. Táto faktúra je z Írska a je bez DPH. Má spoločnosť možnosť tento poplatok samozdaniť alebo DPH zaplatí celú ona? Ak ju uhrádza spoločnosť, na ktorých riadkoch daňového priznania k DPH to musí uviesť?

Spotrebný materiál zakúpený cez e-shop

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, kúpila spotrebný materiál cez slovenský e-shop. Pri objednávke kupujúci zabudol uviesť IČ DPH. Prevádzkovateľom uvedeného e-shopu je zahraničná osoba registrovaná na Slovensku, IČ DPH SK412.... Má slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, právo na odpočítanie DPH, ak nie je na faktúre uvedené jej IČ DPH? Ak sa doplní do faktúry IČ DPH, je v danom prípade prenos DPH, alebo bude správne vystavená faktúra, keď nebude uvedený prenos a v tom prípade si slovenská spoločnosť odpočíta DPH?

Vyhlásenie príjemcu tovaru

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť S1 sídliaca na území SR so slovenským IČ DPH nakupuje tovar od firmy F2 so sídlom v Poľsku s poľským IČ DPH. Na základe kúpno-predajnej zmluvy je konečná cena za tovar vrátane dopravy z Poľska na Slovensko. Firma F2 prepravuje tovar zo svojho skladu v Poľsku priamo na prevádzky spoločnosti S1 na Slovensko. Daný stav je dokladovaný vystavenými faktúrami a dokladmi CMR. Spoločnosť F2 vyžaduje od spoločnosti S1 potvrdenie – Vyhlásenie príjemcu tovaru v zmysle čl. 45a ods. 1 písm. b) bod 1. vykonávacieho nariadenia EÚ č. 282/2011.

Je spoločnosť S1 povinná takéto vyhlásenie potvrdiť, aj keď tovar sama nedováža? Je nutné v tomto prípade potvrdiť prijatie tovaru iným dokladom, než potvrdením dodacieho listu a CMR a ako postupovať v prípade, že do obchodu nevstupuje tretia strana ako prepravca-dopravca v zmysle vykonávacieho nariadenia EÚ č. 282/2011?

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov a sankcie správcu dane

Dátum:
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Rubrika: Správa daní

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie(ďalej len „DDP“) upravuje § 16 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Škoda pri výkone práce spôsobená na cudzom majetku, odpočet DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zamestnanec spoločnosti (platiteľ DPH), ktorá vyrába nábytok pri dovoze nábytku zákazníkovi poškodil fasádu. Spoločnosť dostala faktúru za opravu fasády zákazníka od stavebnej spoločnosti (od platiteľa DPH) s režimom DPH prenos daňovej povinnosti. Ide o opravu fasády zákazníka, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo a je v nej uvedené, že prípadné spôsobené škody pri montáži a dovoze nábytku spoločnosť uhradí. Spoločnosť si platí poistku pre prípad spôsobenia škody zákazníkovi, takže na základe tejto udalosti bude spoločnosti vyplatené poistné plnenie. Máme zaúčtovať opravu fasády na služby na účet 518 ako daňový náklad a DPH odvedieme a zároveň si aj uplatníme odpočet, alebo faktúru za opravu fasády zaúčtujeme ako škodu nedaňový náklad a DPH odvedieme a odpočet si neuplatníme?

Prenos daňovej povinnosti pri prenájme lešenia

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Slovenská spoločnosť – platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) poskytuje maďarskej spoločnosti [ktorá je registrovaná na Slovensku podľa ustanovenia § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“)] prenájom lešenia bez montáže a demontáže. Stavebné práce sú vykonané na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky. Táto činnosť patrí do sekcie N na základe Prehľadu činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydaného Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Podľa Metodického pokynu vydaného Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v mesiaci januári 2017, miesto dodania lešenia, ktoré nestane súčasťou nehnuteľnosti, sa neposúdi ako služba spojená s nehnuteľnosťou podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH a miesto dodania tejto služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. To znamená, že nie všetky činnosti, ktoré sú zaznamenané v Prehľade stavebných činností vydanom Finančným riaditeľstvom SR sú služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti? Dodávateľ fakturoval prenájom lešenia na maďarské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Postupoval dodávateľ správne pri vystavení faktúry? Ak by teda dodávateľ fakturoval prenájom lešenia s montážou a demontážou, ktorý patrí do sekcie F 43 podľa Prehľadu činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydaného Finančným riaditeľstvom SR, môže fakturovať na slovenské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti na príjemcu stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) (teda, uplatní sa tuzemský prenos daňovej povinnosti), alebo fakturuje na maďarské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti podľa § 15 ods. 1 (intrakomunitárne dodanie služby)?

Ukončenie dohody o dodávke energií a daň z pridanej hodnoty

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Účtovná jednotka má s poskytovateľom elektrickej energie uzatvorenú dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu, podľa ktorej každý mesiac platí preddavkové platby za odber elektrickej energie. Podľa tejto dohody je dátum splatnosti za obdobie december 2019 dňa 15. decembra, ale účtovná jednotka s poskytovateľom elektrickej energie ukončila zmluvu dňa 17. decembra 2019. Dátum dodania z dohody je 1. december 2019. Môže si účtovná jednotka uplatniť z tejto dohody DPH za december 2019, keď zmluvu ukončila tiež v decembri 2019, ale až po termíne dodania služby?

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Dátum:
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Rubrika: Daň z pridanej hodnoty

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 368/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1. januára 2020 (www.nrsr.sk; tlač 1594). V článku uvádzame stručný prehľad vybraných zmien, v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o DPH.

Škoda na automobile

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

K havárii automobilu došlo v 7. mesiaci. Poškodenie poisťovňa vyhodnotila ako totálnu škodu. Auto ale bolo pojazdné a predalo sa ako auto cez faktúru v 8. mesiaci. V 9. mesiaci došlo k prepisu automobilu na nového majiteľa. V tom čase malo auto 3 roky a ešte nebolo daňovo a ani účtovne odpísané, obstarávacia cena auta bola 7 000 €. Poisťovňa preplatila totálnu škodu vo výške 2 600 €, auto sa predalo na faktúru za 1 500 € bez DPH.

Ako sa má tento prípad posudzovať? Ide tu o predaj auta, alebo o škodu? Ktoré účtovné prípady treba zaúčtovať, ktoré uzávierkové úpravy treba urobiť a v ktorých riadkoch daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby? Kedy sa porovnáva daňová zostatková cena a kedy účtovná zostatková cena? Vzniká v tomto prípade nárok na daňový odpis aj v 2019 roku, ak áno, za koľko mesiacov a v ktorom mesiaci končí účtovný odpis?

Refundácia DPH zahraničným podnikateľom a zahraničným turistom v roku 2019

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) upravuje podmienky a postup vrátenia DPH (tzv. refundácia dane) zahraničnej osobe z iného členského štátu (§ 55a až § 55e zákona o DPH), zahraničnej osobe z tretieho štátu (§ 56 až § 58 zákona o DPH) a tiež vrátenie dane cestujúcim (zahraničným turistom) pri vývoze tovaru (§ 59 až § 60 zákona o DPH). Postup podania žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu slovenským platiteľom dane je upravený iba rámcovo (§ 55f a § 55g zákona o DPH).

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť