VECNÝ POJEM: Daň z pridanej hodnoty

zoradiť výsledky podľa:

Samozdanenie pri úhrade faktúry z Írska

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Autodoprava, platiteľ dane z pridanej hodnoty prijíma faktúry za mesačný poplatok za používanie skriniek od mýta. Táto faktúra je z Írska a je bez DPH. Má spoločnosť možnosť tento poplatok samozdaniť alebo DPH zaplatí celú ona? Ak ju uhrádza spoločnosť, na ktorých riadkoch daňového priznania k DPH to musí uviesť?

Prenos daňovej povinnosti pri prenájme lešenia

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Slovenská spoločnosť – platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) poskytuje maďarskej spoločnosti [ktorá je registrovaná na Slovensku podľa ustanovenia § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“)] prenájom lešenia bez montáže a demontáže. Stavebné práce sú vykonané na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky. Táto činnosť patrí do sekcie N na základe Prehľadu činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydaného Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Podľa Metodického pokynu vydaného Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v mesiaci januári 2017, miesto dodania lešenia, ktoré nestane súčasťou nehnuteľnosti, sa neposúdi ako služba spojená s nehnuteľnosťou podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH a miesto dodania tejto služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. To znamená, že nie všetky činnosti, ktoré sú zaznamenané v Prehľade stavebných činností vydanom Finančným riaditeľstvom SR sú služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti? Dodávateľ fakturoval prenájom lešenia na maďarské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Postupoval dodávateľ správne pri vystavení faktúry? Ak by teda dodávateľ fakturoval prenájom lešenia s montážou a demontážou, ktorý patrí do sekcie F 43 podľa Prehľadu činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydaného Finančným riaditeľstvom SR, môže fakturovať na slovenské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti na príjemcu stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) (teda, uplatní sa tuzemský prenos daňovej povinnosti), alebo fakturuje na maďarské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti podľa § 15 ods. 1 (intrakomunitárne dodanie služby)?

Ukončenie dohody o dodávke energií a daň z pridanej hodnoty

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Účtovná jednotka má s poskytovateľom elektrickej energie uzatvorenú dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu, podľa ktorej každý mesiac platí preddavkové platby za odber elektrickej energie. Podľa tejto dohody je dátum splatnosti za obdobie december 2019 dňa 15. decembra, ale účtovná jednotka s poskytovateľom elektrickej energie ukončila zmluvu dňa 17. decembra 2019. Dátum dodania z dohody je 1. december 2019. Môže si účtovná jednotka uplatniť z tejto dohody DPH za december 2019, keď zmluvu ukončila tiež v decembri 2019, ale až po termíne dodania služby?

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Dátum:
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Rubrika: Daň z pridanej hodnoty

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 368/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1. januára 2020 (www.nrsr.sk; tlač 1594). V článku uvádzame stručný prehľad vybraných zmien, v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o DPH.

Škoda na automobile

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

K havárii automobilu došlo v 7. mesiaci. Poškodenie poisťovňa vyhodnotila ako totálnu škodu. Auto ale bolo pojazdné a predalo sa ako auto cez faktúru v 8. mesiaci. V 9. mesiaci došlo k prepisu automobilu na nového majiteľa. V tom čase malo auto 3 roky a ešte nebolo daňovo a ani účtovne odpísané, obstarávacia cena auta bola 7 000 €. Poisťovňa preplatila totálnu škodu vo výške 2 600 €, auto sa predalo na faktúru za 1 500 € bez DPH.

Ako sa má tento prípad posudzovať? Ide tu o predaj auta, alebo o škodu? Ktoré účtovné prípady treba zaúčtovať, ktoré uzávierkové úpravy treba urobiť a v ktorých riadkoch daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby? Kedy sa porovnáva daňová zostatková cena a kedy účtovná zostatková cena? Vzniká v tomto prípade nárok na daňový odpis aj v 2019 roku, ak áno, za koľko mesiacov a v ktorom mesiaci končí účtovný odpis?

Refundácia DPH zahraničným podnikateľom a zahraničným turistom v roku 2019

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) upravuje podmienky a postup vrátenia DPH (tzv. refundácia dane) zahraničnej osobe z iného členského štátu (§ 55a až § 55e zákona o DPH), zahraničnej osobe z tretieho štátu (§ 56 až § 58 zákona o DPH) a tiež vrátenie dane cestujúcim (zahraničným turistom) pri vývoze tovaru (§ 59 až § 60 zákona o DPH). Postup podania žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu slovenským platiteľom dane je upravený iba rámcovo (§ 55f a § 55g zákona o DPH).

Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2019

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Platitelia dane, u ktorých v priebehu roku 2019 došlo k zmene účelu použitia investičného majetku (hnuteľného aj nehnuteľného)podľa§ 54 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) alebo k zmene rozsahu použitia nehnuteľného investičného majetkuna podnikanie a na iný účel ako podnikanie podľa § 54a zákona o DPH alebo s účinnosťou od 1. 1. 2019 k zmene rozsahu použitia hnuteľného investičného majetkuna podnikanie a na iný účel ako podnikanie podľa § 54d zákona o DPH, sú povinní v poslednom zdaňovacom období roku 2019 vykonať dodatočnú úpravu odpočítanej dane.

Odpovede na otázky z praxe účtovných jednotiek

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Daň z pridanej hodnoty

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku sme pre vás vybrali pár otázok z bežnej praxe podnikateľov a účtovných jednotiek z oblasti dane z pridanej hodnoty. Odpovede na tieto otázky vypracoval Ing. Marián Drozd.

Nepeňažný vklad spoločnosti s ručením obmedzeným

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Spoločnosť ABC, s. r. o., je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) a stane sa jedným zo spoločníkov novozaloženej spoločnosti NOVA, s. r. o., s nepeňažným vkladom do základného imania. Výška zapísaného nepeňažného vkladu bude 4 000 €. Vkladom budú stavebné pozemky, ktoré boli ocenené znaleckým posudkom na hodnotu 50 000 €, ich účtovná hodnota je 48 000 € v účtovníctve ABC, s. r. o. Spoločnosť ABC, s. r. o., musí odviesť z výšky vkladu DPH.

  1. Odvedie spoločnosť DPH z výšky vkladu 4 000 €, teda 800 € alebo suma 4 000 € bude už vrátane DPH, keďže novozaložená spoločnosť NOVA, s. r. o., nie je platiteľom DPH?
  2. Bude mať spoločnosť NOVA, s. r. o., možnosť uplatniť si odpočet DPH pri registrácii, ak sa stane platiteľom DPH?
  3. Bude u spoločnosti ABC, s. r. o., rozdiel medzi hodnotou vkladu 4 000 € a účtovnou hodnotou 48 000 € daňovým nákladom?
  4. Spoločnosť NOVA, s. r. o., nadobudne vkladom 4 000 € pozemky v hodnote 50 000 €, ich reálnu hodnotu bude viesť v podsúvahovej evidencii alebo musí daňovo upraviť základ dane z rozdielu?

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb za protihodnotu je potrebné správne určiť miesto dodania služby. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, ktoré majú miesto dodania na území SR. Pri určení miesta dodania služby platí, že ak služba nespadá pod niektoré z osobitných pravidiel určenia miesta dodania službyuvedených v § 16 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), aplikuje sa jedno z dvoch základných pravidiel pre určenie miesta dodania služby podľa § 15 zákona o DPH, a to v závislosti od postavenia príjemcu služby, t. j. či je služba dodaná zdaniteľnej osobe alebo inej osobe ako zdaniteľnej.

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť