Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Daň z pridanej hodnoty

Predaj majetku firmy

Obchodná firma, mesačný platiteľ dane z pridanej hodnoty v roku 2007 obstarala pec a zaradila ju do svojho majetku. Pri nákupe pece obchodná firma uplatnila „reverse charge“ – pec bola obstaraná z Rakúska. Z dôvodu jej neefektívneho využitia sa sp...

Daňové ocenenie obchodného majetku

Daňové ocenenie majetku na účely určenia vstupnej ceny majetku napr. pri jeho vložení do obchodného majetku upravuje § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Z takto určenej vstupnej ceny následne daňovník majet...

Deň zdaniteľného plnenia pri dobierke

Internetový obchod – platiteľ dane z pridanej hodnoty zasiela objednaný tovar zákazníkom po pripísaní platby za tovar na účet obchodu. V ten deň obchod vystaví aj faktúru s dátumom zdaniteľného plnenia rovnakým, ako bol dátum prijatia platby. Aký ...

Niektoré otázky internetového obchodu

V súčasnosti neexistuje priama legislatíva, ktorá by plne upravovala elektronické obchodovanie prostredníctvom internetu. Je však nevyhnutné poznamenať, že všetky aktivity vrátane elektronického obchodovania nesmú prekročiť rámec existujúcej legis...

Postúpenie pohľadávok

Som štvrťročný platiteľ DPH, vediem jednoduché účtovníctvo. Dlžník mi nezaplatil tri pohľadávky, ktorých celková hodnota aj s DPH predstavovala 56 898 Sk (47 415 Sk základ a 9 483 Sk DPH). Pohľadávky som postúpil za odmenu 54 622 Sk (v zmluve o po...

Z rozsudkov Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v oblasti dane z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je v práve Európskych spoločenstiev upravená smernicami, ktoré sú záväzné pre členský štát, ktorému sú určené, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom voľba foriem a metód sa ponecháva na orgány členského št...

Zamestnanecké výhody z účtovného a daňového hľadiska

Pracovnú silu je nevyhnutné vo všeobecnosti považovať za najdôležitejší zdroj, ktorý má podnik k dispozícii. Aj v trhovom prostredí je spravidla najdrahším zdrojom, obzvlášť ak ide o kvalifikovanú pracovnú silu. Každý zamestnávateľ by si mal preto...

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2005

Zákon č. 651/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z. bol prijatý NR SR 26. 10. 2004. Novelu zákona z pohľadu riešenia problematiky je možné rozdeliť do štyroch blokov: ...

Zmeny v problematike lízingu po novele zákona o DPH

Problematika zdaňovania finančného prenájmu, hlavne prenájom hnuteľných alebo nehnuteľných vecí s následným právom kúpy prenajatej veci, v platnom zákone o DPH nie je explicitne riešená. Lízingu je venovaná pozornosť v jeho jednotlivých ustanoveni...

Použitie kurzov pri prepočte cudzej meny na slovenskú menu

Účtovné jednotky sídliace na území SR pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti často prichádzajú do styku so zahraničím. Keďže základnou mernou jednotkou v účtovníctve, ako aj pri daňových povinnostiach, je peňažná jednotka slovenskej meny, v...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály