Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Cenný papier

Oceňovanie dlhodobých cenných papierov a podielov účtovaných na účtoch 061, 062 a 063

Ak má účtovná jednotka dostatok voľných finančných prostriedkov, jej snahou je ich čo najefektívnejšie zhodnotiť. Jedným zo spôsobov zhodnotenia peňažných prostriedkov je ich investovať do cenných papierov a podielov.

Vykupovanie akcií od menšinových akcionárov (uplatnenie práva výkupu „squeeze-out“)

Inštitút práva výkupu akcií od minoritných akcionárov („squeeze-out“) bol do nášho právneho poriadku implementovaný na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie. Účelom tejto ...

Reálna hodnota v účtovníctve podnikateľskej účtovnej jednotky

Cieľom príspevku je analýza uplatňovania reálnej hodnoty ako oceňovacej veličiny v účtovníctve podnikateľskej účtovnej jednotky účtujúcej a vykazujúcej podľa slovenských právnych predpisov podľa stavu k 1. januáru 2009.

Novela zákona o účtovníctve

Národná rada SR schválila dňa 11. októbra 2017 zákon č. 275/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Zmeny nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018. Nižšie uvádzame najdôležitejšie z nich.

Overenie účtovnej závierky audítorom a výročná správa v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Niektoré účtovné jednotky majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, musí vypracovať aj výročnú správu. Ktoré účtovné jednotky majú povinnosť overenia účtovnej závierky...

Zdaňovanie príjmov z predaja cenných papierov

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), a to zákonom č. 253/2015 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2016 dopĺňa oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov po splnení zákonnom stanovených podmienok. Toto...

Príjmy plynúce z predaja cenných papierov u právnických osôb

Právnické osoby môžu za účelom zhodnotenia svojich dočasne voľných finančných prostriedkov a dosiahnutia určitého finančného zisku, investovať ich do cenných papierov. Výška dosiahnutého finančného zhodnotenia sa odvíja od rizika a likvidity, ktor...

Daňové výhody investovania na účtoch dlhodobého investičného sporenia

V septembri 2015 bola schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., a to zákon č. 253/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2016 (ďalej len „ZDP“).

Novela zákona o dani z príjmov č. 253/2015 Z. z. a ďalšie vybrané novely

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) bol s účinnosťou od 1. 1. 2016 novelizovaný okrem iných aj zákonom č. 253/2015 Z. z. Hlavným zámerom novely, ktorý je premietnutý predovšetkým úpravami na strane fyzických osôb ...

Ako sa mení oceňovanie v účtovníctve od 1. januára 2016

V zmysle povinno­stí ­členských štátov EÚ vyplývajúcich z us­tanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. jú­na 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov pod...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály