Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Bezpodielové spoluvlastníctvo

Zdaňovanie príjmov z predaja bytov

Z ustanovenia § 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplýva, že dani z príjmov podlieha len taký príjem, ktorý nie je od tejto dane oslobodený. S účinnosťou od 1. 1. 2006 došlo k zmenám pri uplatňovaní...

Registrácia manželov pri prenájme bytu v bezpodielovom vlastníctve manželov

Vlastníme trojizbový byt, ktorý máme v bezpodielovom vlastníctve manželov. Tento byt sme od 1. apríla 2009 začali prenajímať na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy, v ktorej je ako prenajímateľ uvedený jeden manžel a nie obidvaja manželia. Vzni...

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020

Miestne dane, ktoré spravujú obce upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Ukladanie miestnych daní podľa tohto zákona...

Zmeny navrhované v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2018

Ministerstvo financií SR a Ministerstvo ­spravodlivosti SR predložili do legislatívneho procesu návrhy noviel zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) s predpokladanou účinnosťou od 1. 1. 2018. V tomto príspevku priná...

Daňová optimalizácia v nadväznosti na delenie príjmov u fyzickej osoby

Spôsob zdaňovania, ­vyčíslenie základu dane pri jednotlivých druhoch príjmov fyzickej osoby (FO), v nadväznosti na výšku daňovej povinnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Výšku daňovej povinnosti a ...

Využívanie automobilu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v podnikaní

V podnikateľskej praxi sa často stáva, že podnikateľ využíva pri pracovných cestách vykonávaných v súvislosti s výkonom podnikania osobný automobil, ktorý má v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželkou (manželom). Častý je aj prípad, že obaja man...

Predaj nehnuteľnosti v bezpodielovom vlastníctve manželov

Manželia kúpili nehnuteľnosť – chatu, ktorej zápis do katastra bol vykonaný v roku 2001. Chatu kúpili za 180 000 Sk. V roku 2005 ju predali za 220 000 Sk. Keďže ju nevlastnili 5 rokov, z predaja musia zaplatiť daň z príjmov. Platí sa daň iba z roz...

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov z pohľadu dane z príjmov fyzických osôb a DPH

Autor vysvetľuje nakladanie s majetkom nadobudnutým v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, používaným na podnikateľskú činnosť.

Daň z pridanej hodnoty po 1. januári 2006

Od 1. 1. 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 523/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Hlavným obsahom novelizácie je predovšetkým zavedenie nového oslobodenia od dane pri ...

Účtovanie odpisov osobného automobilu v jednoduchom účtovníctve v roku 2009 (2. časť)

V podnikateľskej praxi sa podnikatelia stretávajú s rôznymi prípadmi využívania osobného automobilu, ktoré by mali zohľadniť pri stanovení výšky odpisov, ktoré si uplatňujú ako daňový výdavok. V článku sú uvedené niektoré najčastejšie sa vyskytujú...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály