Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Audit

Povinnosti obchodných spoločností vyplývajúce zo zákona o účtovníctve po zostavení účtovnej závierky

Podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy keď uzavrie účtovné knihy najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ...

Audit a audítorstvo ako špecifická profesia a činnosť

Vstupom našej republiky do Európskej únie sa prehĺbil proces prispôsobovania sa našej legislatívy európskej. Táto harmonizácia slovenskej legislatívy prebieha aj v právnej úprave audítorstva ako špecializovanej odbornej činnosti, ktorú možno chápa...

Zvyšovanie veľkostných podmienok na povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom vrátane podmienok, ktoré účtovná jednotka musí splniť ustanovuje § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve"). Podmienky na posúdenie povinnosti overenia účt...

Overovanie účtovnej závierky audítorom

V oblasti overovania účtovnej závierky audítorom došlo v zákone č. 431/2003 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") k zmenám, a to zákonom č. 363/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. ...

Udalosti po zostavení účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Účtovná závierka sa do registra účtových závierok ukladá ako zostavená alebo ako zostavená a schválená, ak účtovná závierka pred uložením do registra účtovných závierok bola aj schválená príslušným orgánom spoločnosti. Ak sa účtovná závierka uklad...

Audit po novele zákona o účtovníctve v Slovenskej republike

Členské štáty Európskej únie (EÚ) zaviedli spoločenskú funkciu štatutárneho audítora, ktorá zabezpečuje správnosť predkladaných finančných výstupov pre ich užívateľov, štát, obchodných partnerov a obyvateľstvo. V Slovenskej republike predstavuje v...

Činnosti vykonané po zostavení účtovnej závierky

Zostavením účtovnej závierky sa práca účtovníkov nekončí. Účtovné jednotky musia do registra účtovných závierok, okrem účtovnej závierky, uložiť aj ďalšie dokumenty, ako oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, ak do registra uložili nesch...

Overenie účtovnej závierky audítorom a výročná správa v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Niektoré účtovné jednotky majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, musí vypracovať aj výročnú správu. Ktoré účtovné jednotky majú povinnosť overenia účtovnej závierky...

Zmeny v novom zákone o štatutárnom audite (2. časť)

Zmeny, úpravy a doplnenia v zákone č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) oproti zákonu č. 540/2007 Z. z. o audite, audítoroch a dohľad...

Zmeny v novom zákone o štatutárnom audite (1. časť)

Dňa 17. júna 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“). Cieľom tohto článku je upozorniť čitateľov na tie sk...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály