Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Archivácia

Povinnosť správy registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2003, ukladá povinnosť právnickej osobe a fyzickej osobe, z činnosti ktorej vzniká regist...

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2010

Spracovanie účtovnej závierky predstavuje komplex činností, ktorých výsledkom je uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky, ktorú v jednoduchom účtovníctve predstavuje Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch.

Mzdy v jednoduchom účtovníctve

V príspevku sú mnohé odpovede na otázky súvisiace s evidenciou miezd, s ich archiváciou, s účtovaním miezd, odvodov a sociálneho fondu v sústave jednoduchého účtovníctva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Novela zákona o archívoch a registratúrach

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z., ktorého ústredným orgánom štátnej správy na danom úseku je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, vyhodnotilo predložené poži...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály