Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2024

Dátum: Rubrika: Problémy z praxe

Nezdaniteľné časti základu dane ovplyvňujú výpočet daňovej povinnosti každej fyzickej osoby (FO), pričom pri ich uplatňovaní sa berie do úvahy, aké príjmy daňovník (FO) dosahuje. Vo všeobecnosti platí, že nezdaniteľné časti základu dane (ďalej iba "NČZD") podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") si môže uplatniť iba daňovník (FO), ktorý dosahuje aktívne príjmy, t.j. príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP a príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. V prípade ich kombinácie sa NČZD prednostne odpočítavajú od čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5 ZDP.
Keďže sa od 1.7.2023 zvýšila suma životného minima, ktorá na daňové účely ovplyvňuje výpočet NČZD v roku 2024, zvýšila sa v roku 2024 aj suma NČZD na daňovníka a NČZD na manželku/-la.
S účinnosťou
od 1.7.2024
je tzv.
13. dôchodok dôchodkovou dávkou
podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. a ruší sa poskytovanie 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky podľa zákona č. 296/2020 Z.z.o 13. dôchodku a a zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto
zmena ovplyvní
v roku 2024
posudzovanie vlastného príjmu manželky
za účelom výpočtu NČZD na manželku za rok 2024 a tiež posudzovanie sumy vyplateného dôchodku podľa § 11 ods. 6 ZDP za účelom výpočtu NČZD na daňovníka, ktorý je súčasne poberateľom dôchodku podľa § 11 ods. 6 ZDP.
Daňovník (FO) si v roku 2024
môže uplatniť tieto tri nezdaniteľné časti základu dane:
-
nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (§ 11 ods. 2 ZDP),
-
nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/-la (§ 11 ods. 3 ZDP),
-
nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a preukázateľne zaplatené príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, a to v úhrnne max. 180 € ročne (§ 11 ods. 8 ZDP).
Termín
"platné životné minimum"
podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP znamená "životné minimum platné k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia".
______________________________
Poznámka: Životné minimum (ďalej iba "ŽM") sa upravuje každoročne k 1. 7., pričom
od 1.7.2023
sa na základe opatrenia MPSVaR č. 220/2023 Z.z.o úprave súm životného minima
zvýšila
suma
životného minima
pre jednu plnoletú osobu, a to na
268,88 €, ktorá je súčasne platným životným minimom k 1.1.2024 na daňové na účely
(napr. na účely výpočtu NČZD v roku 2024).
______________________________
Tabuľka č. 1: Vývoj platného životného minima uplatňovaného na daňové účely 1 
Rok 2021 2022 2023 2024
Platné ŽM 214,83 € 218,06 € 234,42 € 268,88 €
Legenda: 1 ŽM - životné minimum platné na daňové účely k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
Mesačne
si môžu uplatňovať
NČZD na daňovníka
iba
zamestnanci,
ak poberajú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDPa u zamestnávateľa podpísali "
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu"
(ďalej iba "vyhlásenie") podľa § 36 ods. 6 ZDP. Ak má daňovník viacero zamestnávateľov súčasne, môže mať vyhlásenie podpísané v danom mesiaci iba u jedného zamestnávateľa.
Na základe podpísaného vyhlásenia zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zníži podľa § 35 ods. 1 písm. b) ZDPzamestnancovi jeho mesačný základ dane na výpočet preddavku na daň za kalendárny mesiac o
sumu zodpovedajúcu 1/12 NČZD na daňovníka
podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, t.j. v roku 2024 o
470,54 € mesačne
, a to
bez ohľadu na výšku
mesačného (čiastkového) základu dane zamestnanca.
______________________________
Poznámka:
Pri mesačnom uplatňovaní
NČZD na daňovníka
nie je rozhodujúca výška dosiahnutého
(čiastkového) základu dane zamestnanca.
Ku kráteniu
NČZD na daňovníka
dochádza až z ročného hľadiska
vzhľadom na dosiahnutý celkový (ročný) základ dane daňovníka zo všetkých aktívnych príjmov, t.j. nielen z príjmov podľa
§ 5 ZDP, ale aj z príjmov podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP
(bližšie tab. č. 3).
______________________________
NČZD na daňovníka
si
nemôže mesačne uplatňovať
ten daňovník (FO), ktorý je:
-
k 1. 1.
príslušného zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 ZDP,
-
a daňovník, ktorý u zamestnávateľa nepodpísal vyhlásenie.
Ak si FO s príjmami podľa § 5 ZDP neuplatňovala NČZDD mesačne, môže si ju uplatniť ročne, a to v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní. FO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP(SZČO) si môžu uplatňovať NČZDD
iba ročne
v daňovom priznaní.
Ostatné nezdaniteľné časti základu dane
, t.j. NČZD na manželku/-la a tiež sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie alebo príspevkov na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, si daňovník môže
uplatniť
po skončení zdaňovacieho obdobia (ročne),
a to buď u svojho zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo sám v daňovom priznaní.
______________________________
Poznámka: Pri posudzovaní nároku na NČZD na daňovníka sa nerozlišuje, či ide o daňového rezidenta SR alebo daňového nerezidenta SR. NČZD na manželku/-la a NČZD na doplnkové dôchodkové sporenie alebo celoeurópsky osobný dôchodkový produkt si
daňový nerezident SR
(daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou)
môže uplatniť
iba v tom prípade, ak úhrn
jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR
(podľa § 16 ZDP) v príslušnom zdaňovacom období
tvorí aspoň 90 % z celosvetových príjmov tohto daňovníka
, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR aj zo zdrojov v zahraničí.
______________________________
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2024
Do konca roku 2019 bola NČZD na daňovníka stanovená vo výške 19,2-násobku platného ŽM. Od roku 2020 sa
zvýšila na 21-násobok platného ŽM
. Súčasne sa znížila hranica pre uplatnenie maximálnej ročnej výšky NČZD na daňovníka, a to zo 100-násobku platného ŽM na 92,8-násobok platného ŽM (tabuľka č. 2).
Tabuľka č. 2: Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v rokoch 2021 - 2024 1 
Rok 2021 2022 2023 2024
 NČZDD (ročne) 4 511,43 € 4 579,26 € 4 922,82 € 5 646,48 €
21-násobok planého ŽM
NČZDD (mesačne) 375,95 € 381,61 € 410,24 € 470,54 €
Hranica základu dane z aktívnych príjmov na uplatnenie ročnej NČZDD v maximálnej (nekrátenej) výške 19 936,23 € 20 235,97 € 21 754,18 € 24 952,06 €
92,8-násobok platného ŽM
Legenda: 1 NČZDD - nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ŽM - životné minimum platné na daňové účely k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia.
Pri uplatnení NČZD na daňovníka v roku 2024
musí daňovník (FO) posudzovať:
-
či mu vznikol nárok uplatnenie
NČZDD
, t.j. či daňovník
dosiahol tzv. aktívne príjmy
, resp. základ dane z aktívnych príjmov tvorený čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 5 ZDP alebo čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (ak takýto ČZD nedosiahol, nárok na uplatnenie NČZDD mu v príslušnom zdaňovacom období nevzniká),
-
na akú výšku
NČZDD
mu nárok vznikol
(plnú alebo krátenú) v závislosti od výšky dosiahnutého základu dane z aktívnych príjmov.
______________________________
Poznámka: Nárok na NČZDD má v roku 2024
každá FO
, ktorá
dosiahla tzv. aktívne príjmy (daňový rezident aj daňový nerezident SR)
, a to bez ohľadu na to, koľko v zdaňovacom období (kalendárnom roku) odpracovala alebo koľko sa na území SR zdržiavala alebo či tieto aktívne príjmy dosahovala počas celého zdaňovacieho obdobia alebo len počas jeho časti.
Nárok na NČZDD nepreukazuje žiadnym dokladom
, ale vzniká automaticky zo zákona.
______________________________
Pravidlá pre určenie NČZDD v roku 2024 sú stanovené v § 11 ods. 2 ZDP (tabuľka č. 3). Ak daňovník v roku 2024 dosiahne základ dane z aktívnych príjmov (t.j. z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo z ich súčtu):
-
rovný alebo nižší ako 92,8-násobok sumy životného minima platného k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia, NČZDD ročne je suma zodpovedajúca
21-násobku sumy platného životného minima,
t.j. daňovník má nárok na plnú výšku NČZDD,
-
vyšší ako 92,8-násobok platného životného minima, NČZDD ročne je suma zodpovedajúca
rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane
z aktívnych príjmov, t.j. dochádza k postupnému znižovaniu (kráteniu) ročnej NČZDD až na nulu.
Tabuľka č. 3: Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2024 podľa § 11 ods. 2 ZDP
Základ dane daňovníka z aktívnych príjmov (ZDAP) Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZDD)
ZDAP ≤ 24 952,06 € (92,8 x ŽM) 5 646,48 € (mesačne 470,54 €)21 x ŽMNárok na plnú výšku NČZDD.
ZDAP > 24 952,06 € (92,8 x ŽM) (44,2 x ŽM) – (základ dane AP / 4)11 884,50 – (základ dane AP / 4)Dochádza k postupnému znižovaniu NČZDD až na nulu.
Legenda: 1 Platné životné minimum (ŽM) k 1. 1. 2024 na účely výpočtu NČZDD za rok 2024 je 268,88 €. Ak by po dosadení do uvedených vzorcov vyšla NČZDD nižšia ako nula, NČZDD je rovná nule. NČZDD sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta matematicky, AP - aktívny príjem.
______________________________
Poznámka: Daňovník si v roku 2024 môže
uplatniť
nezdaniteľné časti základu dane
maximálne do výšky dosiahnutého základu dane z aktívnych príjmov
.
______________________________
Príklad č. 1:
Peter mal v roku 2024 iba príjmy zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP, z ktorých vykázal základ dane vo výške 21 300 €. Nie je poberateľom dôchodku podľa § 11 ods. 6 ZDP. Môže si za rok 2024 uplatniť NČZD na daňovníka?
Daňovníkovi vznikol nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka, lebo v roku 2024 dosahoval aktívne príjmy podľa § 6 ods. 1 ZDP. Keďže jeho základ dane z aktívnych príjmov za rok 2024 je nižší ako 24 952,06 € (92,8-násobok platného ŽM), môže si za rok 2024 uplatniť NČZDD v plnej výške, t.j. 5 646,48 €.
* * *
Príklad č. 2:
Profesionálny športovec dosiahol v roku 2024 príjmy na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 zákona o športe uzatvorenej so športovým klubom, z ktorých vykázal čiastkový základ dane podľa § 5 ods. 1 písm. m) ZDP vo výške 37 424,70 €. Iné zdaniteľné príjmy nemal. Môže si uplatniť NČZD na daňovníka za rok 2024?
Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa podľa § 46 ods. 1 zákona o športe považuje za iný pracovnoprávny vzťah a príjmy dosahované na základe tejto zmluvy sú príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. m) ZDP. Podmienkou je, že výkon činnosti športovca spĺňa znaky závislej práce podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce.
Daňovníkovi vznikol nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka, keďže v roku 2024 dosahoval aktívne príjmy. Vzhľadom na to, že jeho základ dane z aktívnych príjmov za rok 2024 je vyšší ako 92,8-násobok platného ŽM (24 952,06 €), môže si za rok 2024 uplatniť NČZDD iba v krátenej výške, a to:
NČZDD = (44,2 x ŽM) - (základ dane/4) = (44,2 x 268,88) - (37 424,70/4) = 11 884,50 - 9 356,18 = 2 528,32 €
Všetky prepočty vykonané podľa ZDP sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta matematicky, a to na každom stupni výpočtu (§ 47 ZDP).
* * *
Príklad č. 3:
Študent Milan v mesiacoch jún až september 2024 mal príjem na základe dohody o brigádnickej práci študentov vo výške 520 € mesačne. Zamestnávateľovi predložil potvrdenie, že je študentom dennej formy vysokoškolského štúdia. Na základe príslušného tlačiva informoval zamestnávateľa, že si na danú dohodu bude uplatňovať odvodovú odpočítateľnú položku na platenie dôchodkového poistenia. Súčasne podpísal tlačivo vyhlásenie za účelom uplatnenia mesačnej NČZD na daňovníka. Zamestnávateľ z brutto odmeny za každý mesiac zrazil študentovi poistné na dôchodkové poistenie vo výške 22,40 € (7 % zo sumy 320 €, t. j z rozdielu medzi hrubým zdaniteľným príjmom na dohodu vo výške 520 € a mesačnou odvodovou odpočítateľnou položkou vo výške 200 € najviac na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov v danom mesiaci) a mesačný preddavok na daň (19 %) vo výške 5,14 € (po uplatnení mesačnej NČZDD). Študent iné zdaniteľné príjmy nemal. Je študent povinný podať daňové priznanie za rok 2024? Na akú NČZD na daňovníka má nárok?
V tomto prípade, študent nie je povinný po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie k dani z príjmov (typ A) za rok 2024 alebo požiadať o ročné zúčtovanie svojho zamestnávateľa, nakoľko úhrn jeho hrubých zdaniteľných príjmov za rok 2024 vo výške 2 080 € nepresiahol sumu 2 823,24 €, t.j. 50 % NČZDD za rok 2024.
Študent však môže podať daňové priznanie dobrovoľne a po uplatnení ročnej NČZDD v daň
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály