Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2022

Dátum: Autor/i: Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Rubrika: Problémy z praxe

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len „FO“) si môže o nezdaniteľné časti základu dane (ďalej iba „NČZD“) uvedené v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) znížiť (čiastkový) základ dane zistený z aktívnych príjmov, t. j. z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP a z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Nezdaniteľné časti základu dane (ďalej iba "NČZD") si môže uplatniť iba daňovník (FO), ktorý v príslušnom zdaňovacom období dosahoval
tzv. aktívne príjmy
. Ak daňovník (FO) vykáže čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 ZDP a súčasne aj čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP,
prednostne odpočítava
nezdaniteľné časti základu dane
od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti,
podľa § 5 ZDP. Keďže k 1.7.2021 sa zvýšila suma životného minima, ktorá na daňové účely ovplyvňuje výpočet NČZD v roku 2022, došlo v roku 2022 k zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku/-la.
Za zdaňovacie obdobie roku 2022
si daňovník (FO) môže pri výpočte svojej daňovej povinnosti uplatniť:
-
nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (§ 11 ods. 2 ZDP),
-
nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/-la (§ 11 ods. 3 ZDP),
-
nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie - III. pilier (§ 11 ods. 8 ZDP).
NČZD na daňovníka a NČZD na manželku/-la sú aj v roku 2022 ovplyvnené
valorizačným mechanizmom
, t.j. závisia od násobku platného životného minima a tiež
výškou dosiahnutého základu dane
daňovníka z
aktívnych príjmov
za príslušné zdaňovacie obdobie, resp.
výškou vlastného príjmu manželky
. Maximálne daňové zvýhodnenie vo forme preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) je stanovené
fixnou sumou
.
Termín
"platné životné minimum"
podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP znamená "životné minimum platné k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia".
______________________________
Poznámka:
Životné minimum (ďalej iba "ŽM") sa upravuje každoročne k 1. 7.
Od 1.7.2021
sa na základe opatrenia MPSVaR č. 224/2021 Z.z.o úprave súm životného minima
zvýšila
suma
životného minima
pre jednu plnoletú osobu, a to na
218,06 €.
To znamená, že platným životným minimom k 1.1.2022 na účely výpočtu nezdaniteľných častí základu dane v roku 2022 je suma 218,06 €.
______________________________
Tabuľka č. 1: Vývoj platného životného minima uplatňovaného na daňové účely 1) 
Rok 2018 2019 2020 2021 2022
Platné ŽM 199,48 € 205,07 € 210,20 € 214,83 € 218,06 €
Legenda: 1) ŽM - životné minimum platné na daňové účely k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
Zdaňovacím obdobím u
fyzických osôb je
kalendárny rok. Mesačne
si môžu uplatňovať
nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
(ďalej iba "NČZDD") iba daňovníci (FO), ktorí poberajú príjmy zo závislej činnosti (zamestnanci). Podmienkou je, že u zamestnávateľa podpísali
"Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu"
(ďalej iba "vyhlásenie") podľa § 36 ods. 6 ZDP.
______________________________
Poznámka:
Tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu" je zamestnanec povinný vyplniť
pri nástupe do zamestnania
(t.j. do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania),
ak sa rozhodol uplatňovať si u
príslušného zamestnávateľa
NČZDD a daňový bonus na vyživované dieťa
alebo
kedy­koľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia
, ak u zamestnanca dôjde k
zmene podmienok
ich uplatňovania. Ak má zamestnanec
súčasne viacerých zamestnávateľov, vyhlásenie
predloží
len jednému z nich.
______________________________
Na základe podpísaného vyhlásenia zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zníži podľa § 35 ods. 1 písm. b) ZDPzamestnancovi jeho základ dane na výpočet preddavku na daň za kalendárny mesiac o
sumu zodpovedajúcu 1/12 NČZD na daňovníka
podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, t.j. v roku 2022 o
381,61 € mesačne
, a
to bez ohľadu na výšku
mesačného (čiastkového) základu dane zamestnanca.
______________________________
Poznámka:
Pri mesačnom uplatňovaní NČZD na daňovníka
nie je rozhodujúca výška dosiahnutého
(čiastkového)
základu dane zamestnanca,
t.j. ku kráteniu NČZDD dochádza až z ročného hľadiska vzhľadom na dosiahnutý celkový (ročný) základ dane daňovníka zo všetkých aktívnych príjmov.
______________________________
Mesačne
si
nemôže
­uplatňovať NČZDD daňovník (FO), ktorý je k
1. 1.
príslušného zdaňovacieho obdobia
poberateľom dôchodkov
uvedených v § 11 ods. 6 ZDPa ani daňovník, ktorý u zamestnávateľa nepodpísal vyhlásenie.
Po skončení zdaňovacieho obdobia
sa pri výpočte ročnej NČZDD za rok 2022 prihliadne na dosiahnutú výšku
základu dane
daňovníka z
celkových aktívnych príjmov
, t.j. nielen z príjmov podľa § 5 ZDP, ale aj z príjmov podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP.
Ostatné NČZD,
t.j. nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/-la a sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,
si daňovník môže uplatniť
po skončení zdaňovacieho obdobia
(kalendárneho roka), a to buď u svojho zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo sám pri podaní daňového priznania.
______________________________
Poznámka:
Pri posudzovaní nároku na NČZD na daňovníka sa nerozlišuje, či ide o daňového rezidenta SR alebo daňového nerezidenta SR. NČZD na manželku/-la a NČZD na doplnkové dôchodkové sporenie si
daňový nerezident SR
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály