Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Účtovanie zákazkovej výroby u zhotoviteľa

Dátum: Autor/i: Ing. Anton Kolembus Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Zákazkovou výrobou sa rozumie vytvorenie jednotlivého hmotného majetku, alebo kombinácie hmotných majetkov, ktoré spolu súvisia, alebo sú navzájom závislé vzhľadom na ich dizajn, technológiu, účel alebo použitie na základe zmluvy (napr. budova, cesta, čerpacia stanica PHL a podobne). Zákazková výroba je charakteristická najmä pre stavebnú výrobu, v ktorej takmer vždy ide o zhotovenie a dodávku individuálneho diela, pri ktorej objednávateľ určuje hlavné konštrukčné prvky alebo architektonicko-stavebné riešenie, preto nejde o štandardizovanú výrobu. Zmluva na zhotovenie stavebného diela uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom (investorom) je vždy individuálna, uzatvorená na zhotovenie konkrétnej zákazky. Dodávateľ a odberateľ o zákazke vopred rokovali a dohodli sa na špecifických parametroch zhotovovaného diela a podmienkach jeho realizácie.

Pre zákazkovú výrobu je charakteristické:
-
Existencia písomnej zmluvy
medzi zhotoviteľom a objednávateľom
o zhotovení predmetu zákazkovej výroby. Predmet zákazkovej výroby sa zhotovuje pre konkrétneho objednávateľa.
-
Objednávateľ má
právo určovať hlavné konštrukčné prvky alebo architektonicko-stavebné riešenie,
a to aj také, ktoré zhotoviteľ bežne nerealizuje (napríklad objednávateľ má právo vybrať si u dodávateľa stavieb výstavbu rodinného domu podľa typizovaného projektu, alebo podľa samostatne zhotoveného špecifického projektu, v oboch prípadoch však dodávateľ účtuje o zákazkovej výrobe).
-
Výsledkom zákazkovej výroby
je zhotovenie majetku alebo kombinácie majetkov alebo poskytnutie vybraných služieb.
Predmetom zákazkovej výroby môže byť:
-
Zhotovenie hmotného alebo nehmotného majetku podľa požiadaviek objednávateľa (napr. mosta, budovy, diaľnice, lode, softvéru a iné).
-
Zhotovenie kombinácie majetkov, ktoré spolu súvisia alebo sú navzájom závislé vzhľadom na ich dizajn, technológiu, funkciu, účel alebo použitie - objednávateľ má možnosť určiť hlavné konštrukčné prvky alebo architektonicko-stavebné riešenie (napr. rekreačný komplex, obchodné centrum, športový komplex a iné).
Od zákazkovej výroby na zhotovenie majetku alebo kombinácie majetkov je potrebné rozlíšiť výrobu majetku alebo aj výrobu kombinácie majetkov, ktoré sa zhotovujú v rámci štandardizovanej výroby. Napríklad, ak účtovná jednotka vyrába určité typy obrábacích strojov, sústruhov aj keď sa už na začiatku zhotovenia začne výroba pre konkrétneho zákazníka, nejde o zákazkovú výrobu, ale o výrobu patriacu do kategórie štandardizovanej výroby, nakoľko objednávateľ má možnosť vybrať si len z bežnej ponuky strojov vyrábaných účtovnou jednotkou.
Zákazka zahŕňa aj:
-
poskytovanie služieb, ktoré priamo súvisia s vytvorením majetku, služby manažérov projektu, architektov,
-
rekonštrukciu, likvidáciu majetku, alebo rekultiváciu životného prostredia po likvidácii majetku.
Náklady na zákazku zahrňujú náklady, ktoré sa dajú priradiť k danej zákazke za obdobie od uzatvorenia zmluvy o zákazke až po úplné splnenie zmluvy.
Zákazková výroba sa vo všeobecnosti neuplatňuje pri poskytovaní služieb, okrem služieb vymedzených. Medzi jednoznačne identifikovateľné služby, ktoré sa neúčtujú ako zákazková výroba, patria služby, ktorých obsahom je samotný výkon práce bez priamej súvislosti s ďalším zhotovovaním predmetu zákazkovej výroby, napríklad služby murárov, obkladačov, natieračov, maliarov a podobne, dodávané samostatne.
K službám, ktoré sa neúčtujú ako zákazková výroba patria aj niektoré služby poskytované v nadväznosti na predaj majetku (výrobkov, tovaru, materiálu). Na služby:
-
poskytované výrobcom (predaj výrobkov vrátane montáže), alebo predajcom (predaj tovaru vrátane montáže), alebo
-
poskytované servisnými organizáciami, ktoré poskytujú nielen samotnú službu, ale zabezpečia pre odberateľa aj príslušný majetok (služba s materiálom)
sa účtovanie o zákazkovej výrobe nevzťahuje.
Realizácia zákazkovej výroby, sledovanie nákladov a výnosov na zákazku vychádza z podmienky existencie
rozpočtu
na zákazku. Zhotovenie rozpočtu je nepostrádateľnou súčasťou prác pri príprave a získavaní zákazky a stanovení jej ceny, ktorá v rozhodujúcej miere ovplyvňuje investora o zadaní realizácie zákazky dodávateľovi. Povinnosť zostavovať rozpočet na zákazku ukladá realizátorovi zákazky aj ust. § 30 ods. 8 opatrenia č. 23/054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len "Postupy účtovania v PÚ").
Zmluvné výnosy
predstavujú
predpokladané
výnosy dosiahnuté zo zákazkovej výroby. Sú rozpracované v rozpočte nákladov a výnosov zo zákazkovej výroby. Zmluvné výnosy sú v zmluve a zvyčajne stanovené:
-
S fixnou cenou, alebo s dodatkom o možnosti zvyšovania nákladov. Fixná cena môže byť dohodnutá ako fixná cena za celkovú zákazku (napr. stavbu výrobnej haly, mosta), alebo ako fixná sadzba za dohodnutú jednotku výkonu (napr. za l km cesty).
-
Cenou dohodnutou ako súčet nákladov a percentuálnej marže alebo fixnej marže; v tomto prípade sú dodávateľovi uhrádzané skutočné alebo zmluvne dohodnuté náklady a percentuálna prirážka.
-
Odchýlkou je zmena dohodnutej ceny z dôvodu pokynu objednávateľa na zmenu v rozsahu vykonania prác, ktoré ovplyvňujú zmluvné výnosy, a je pravdepodobné schválenie rozsahu a sumy odchýlky objednávateľom, pričom suma zmluvných výnosov sa dá spoľahlivo oceniť.
-
Iným nárokom zo zákazkovej výroby sa rozumie suma požadovaná ako náhrada za vzniknuté náklady nezahrnuté do zmluvnej ceny, ak je pravdepodobné, že objednávateľ nárok uzná, pričom uznaná suma objednávateľom sa dá spoľahlivo stanoviť.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály