Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov

Dátum: Autor/i: Ing. Ľudmila Novotná Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov je ustanovené v § 27a opatrenia č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania v PÚ“).

V
účtovníctve prijímateľa vkladu podniku
sa účtuje
goodwill
alebo záporný goodwill ako
rozdiel
medzi
reálnou hodnotou
jednotlivých zložiek majetku a záväzkov a
hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka
podľa § 59 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkv z. n. p. (ďalej len "uznaná hodnota vkladu"). Pri výpočte tohto rozdielu sa k uznanej hodnote vkladu pripočíta aj hodnota splateného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov, prídel do rezervného fondu alebo emisného ážia (ďalej len "iné príspevky"), ak sú dohodnuté v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo zakladateľskej listine (ďalej len "príslušná zmluva"). V
účtovníctve prijímateľa vkladu podniku sa v deň splatenia
podľa § 2 ods. 3
účtuje príspevok do kapitálového fondu z príspevkov
na ťarchu účtu
353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie
a v prospech účtu
413 - Ostatné kapitálové fondy.
______________________________
Poznámka:
Ust. § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka: "Nepeňažný vklad do spoločnosti a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, sa musia uviesť v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine, ak tento zákon neustanovuje inak.
Hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom,
ktorý musí obsahovať aj opis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia, údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom alebo hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti."
______________________________
V
účtovníctve vkladateľa vkladu podniku
sa vyradia z účtovníctva jednotlivé zložky majetku a záväzkov v účtovnej hodnote so súvzťažným zápisom
na účet
367 - Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov
. Rozdiel
medzi uznanou hodnotou vkladu a jej zvýšením o
iné príspevky,
ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve (za iné príspevky sa považujú príspevky do kapitálového fondu z príspevkov, prídel do rezervného fondu a prídel do emisného ážia) a
účtovnou hodnotou
vkladaných jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, sa účtuje podľa charakteru na
ťarchu účtu
568 - Ostatné finančné náklady
alebo v prospech účtu
668 - Ostatné finančné výnosy.
O finančnej investícii z dôvodu vkladu podniku sa účtuje na príslušný účet finančnej investície podľa § 14 ods. 7, 21 a 22(ide o účty
061, 062
a
063
) a na účet
367 - Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov
. Na tomto príslušnom účte finančnej investície sa účtujú aj iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve, pričom na tomto účte finančnej investície sa vytvárajú analytické účty aj podľa jednotlivých súčastí tvoriacich iné príspevky (
061 - Aú, 062 - Aú a 063 - Aú
).
V
účtovníctve vkladateľa
sa pri splácaní nepeňažného vkladu, ktorým nie je vklad podniku
(jednotlivý majetok),
postupuje primerane podľa odseku 3. Vyradený majetok sa účtuje v účtovnej hodnote so súvzťažným zápisom na účet
367 - Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov
. Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a jej zvýšením o iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve a účtovnou hodnotou vkladaného majetku, sa účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu
568 - Ostatné finančné náklady
alebo v prospech účtu
668 - Ostatné finančné výnosy.
O finančnej investícii z dôvodu nepeňažného vkladu, ktorým nie je vklad podniku, sa účtuje na príslušnom účte finančnej investície podľa § 14 ods. 7, 21 a 22(
061, 062
a
063
) a súvzťažne s účtom
367 - Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov
. Na tomto účte finančnej investície sa účtujú aj iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve, pričom na tomto účte finančnej investície sa vytvárajú analytické účty aj podľa jednotlivých súčastí tvoriacich iné príspevky.
V
účtovníctve prijímateľa
nepeňažného vkladu, ktorým nie je vklad podniku, sa účtuje o
jednotlivom prijatom majetku
na vecne príslušnom účte majetku v
uznanej hodnote vkladu uvedenej v príslušnej zmluve.
Ako súčasť ocenenia prijatého majetku sa účtujú aj iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve, pričom hodnota majetku je určená podľa osobitného predpisu. V účtovníctve prijímateľa nepeňažného vkladu, ktorým nie je vklad podniku, sa účtuje príspevok do kapitálového fondu z príspevkov v deň jeho splatenia podľa § 2 ods. 3na ťarchu účtu
353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie
a v prospech účtu
413 - Ostatné kapitálové fondy.
Účtovanie nepeňažného vkladu, ktorým je podnik alebo časť podniku
V § 27asa ustanovuje účtovanie vkladu podniku alebo časti podniku alebo vkladu individuálneho majetku v prípadoch, keď súčasťou vkladu podniku alebo časti podniku alebo nepeňažného vkladu, ktorým je jednotlivý majetok, sú príspevky do kapitálového fondu z príspevkov, prídel do rezervného fondu a prídel do emisného ážia.
Tieto príspevky sú v účtovníctve vkladateľa súčasťou ocenenia finančnej investície.
V účtovníctve prijímateľa vkladu sa účtujú na vecne príslušný účet vlastného imania.
Účtovanie nepeňažného vkladu, ktorým je podnik alebo časť podniku použitý sčasti aj ako príspevok
Názov účtovného prípadu Účtovanie u vkladateľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály