Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Účtovanie nákupu zmeniek

Dátum: Autor/i: Ing. Ondrej Baláž Rubrika: Naša poradňa

Ako správne účtovať nákup zmeniek od banky. Nákup sa realizuje za sumu X, pričom vyplatená zmenková suma bankou je navýšená o zisk z tohto obchodu. Ako správne účtovať tento zisk a vyradenie zmeniek z účtovníctva? Prípadne, ako treba účtovať výnos pri prechode medzi rokmi, napríklad zmenka bola zakúpená 2. 11. 2021 a splatná 10. 2. 2022.

Pre správnu odpoveď nie je v otázke dostatok informácií. Problematika zmeniek je dosť zložitá. Preto na úvod uvediem aspoň základné informácie. Zmenky možno členiť z rôznych hľadísk. Základné členenie, z hľadiska toho, kto záväzok zo zmenky vyrovná, je členenie na cudzie zmenky a vlastné zmenky.
Cudzia zmenka 
(trata zmenka) obsahuje bezpodmienečný príkaz inej osobe, aby zaplatila určitú čiastku v presne stanovený deň oprávnenému majiteľovi zmenky. Účastníkmi zmenkového vzťahu sú tri osoby:
-
dlžník (trasant) - osoba, ktorá zmenku vystavuje a vyvoláva zmenkový vzťah,
-
príkazca (zmenečník) - osoba, ku ktorej smeruje príkaz vystaviteľa cudzej zmenky a príkaz na zaplatenie zmenkovej sumy v prospech veriteľa alebo ďalšieho majiteľa zmenky,
-
veriteľ (remitent) - osoba, v prospech ktorej je zmenka vydaná a stáva sa prvým majiteľom zmenky a so zmenkou môže neobmedzene disponovať tak, že:
-
zmenku si ponechá
a v termíne splatnosti ju predloží na inkaso vystavovateľovi alebo zmenečníkovi
-
zmenku predá pred splatnosťou zmenky
za účelom získania peňažných prostriedkov,
-
zmenku ako cenný papier predloží na eskont
banke za účelom získania eskontného úveru,
-
zmenku
použije na úhradu svojich záväzkov
.
Vlastná zmenka
(sola zmenka) obsahuje sľub vystaviteľa zmenky zaplatiť určitú čiastku v presne stanovenej dobe. Účastníkmi zmenkového vzťahu sú dve osoby:
-
dlžník
(trasant) - osoba, ktorá vyvoláva zmenkový vzťah a vydaním zmenky veriteľovi uvádza zmenku do obehu,
-
veriteľ
(remitent) - osoba, v prospech ktorej je zmenka vydaná a uvedená do obehu do termínu jej splatnosti a s ktoro
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály