Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Trojstranný obchod

Dátum: Autor/i: PhDr. Zuzana Nemcová Rubrika: Z praxe

V prípade, že sa na jednom obchode v rámci Európskej únie zúčastnia tri osoby a predmetom dodania je stále ten istý tovar, môže dôjsť k trojstrannému obchodu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej „zákon o DPH“). Princípom trojstranného obchodu je hlavne zabezpečiť jednoduchší proces zdaňovania daného obchodu a zabezpečiť plynulé dodanie tovaru od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi.

Aby sme mohli o dodaní tovaru z jedného členského štátu do iného členského štátu uvažovať ako o trojstrannom obchode, musia byť naplnené

všetky podmienky

uvedené v ustanovení § 45 zákona o DPH súčasne. Trojstranným obchodom sa teda rozumie obchod, ak:

-
sa na obchode zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu,
-
osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,
-
prvý odberateľ nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa nezdržiava a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň (ďalej "IČ DPH"),
-
tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet z členského štátu iného ako je členský štát identifikácie prvého odberateľa do členského štátu druhého odberateľa,
-
druhý odberateľ použije IČ DPH pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, a
-
druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň.
V prípade splnenia týchto podmienok pre trojstranný obchod, prvý odberateľ nie je povinný platiť daň pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a nadobudnutie tovaru u tejto osoby sa považuje za zdanené. Pri trojstrannom obchode je povinná platiť daň osoba, ktorá je druhým odberateľom.
Príklad č. 1:
Identifikácia osôb:
1.
prvý dodávateľ usadený v Poľsku - IČ DPH PL,
2.
prvý odberateľ usadený na Slovensku - IČ DPH SK,
3.
druhý odberateľ usadený v Rakúsku - IČ DPH AU.
Rakúsky odberateľ si objedná od slovenského dodávateľa tovar. Slovenský dodávateľ však tovar momentálne nemá na sklade, ale objedná ho pod svojim IČ DPH u poľského dodávateľa, ktorý je registrovaný pre DPH v Poľsku, s tým, aby dodal tovar priamo rakúskemu obchodnému partnerovi. Prepravu zabezpečí poľský dodávateľ.
Kto komu a ako vystavuje faktúru?
Poľský dodávateľ vystaví faktúru slovenskému odberateľovi bez uvedenia dane a s uvedením slovnej informácie "prenesenie daňovej povinnosti"; na faktúre je uvedené IČ DPH poľského dodávateľa a IČ DPH slovenského odberateľa.
Slovenský dodávateľ (prvý odberateľ) vystaví faktúru rakúskemu odberateľovi bez uvedenia dane a s uvedením slovnej informácie "prenesenie daňovej povinnosti"; na faktúre je uvedené IČ DPH slovenského dodávateľa a IČ DPH rakúskeho odberateľa.
Kto podáva daňové priznanie?
Poľský dodávateľ sleduje legislatívu platnú v Poľsku.
Slovenský podnikateľ - prvý odberateľ neuvádza údaje o nadobudnutí tovaru a o dodaní tovaru druhému odberateľovi v daňovom priznaní k DPH; v kontrolnom výkaze sa dodanie tovaru v rámci trojstranného obchodu neuvádza.
Rakúsky dodávateľ podáva daňové priznanie v mieste usadenia, t.j. v Rakúsku a uvedie v daňovom priznaní hodnotu nadobudnutého tovaru a daň, ktorú je povinný zaplatiť.
Kto podáva súhrnný výkaz?
Poľský dodávateľ sleduje legislatívu platnú v Poľsku.
Slovenský dodávateľ (prvý odberateľ) podáva súhrnný výkaz na Slovensku, pričom v súhrnnom výkaze je povinný uviesť kód 1 a IČ DPH rakúskeho odberateľa.
* * *
Podľa § 17 zákona o DPHplatí pri trojstrannom obchode, že
miestom nadobudnutia tovaru
z iného členského štátu je miesto,
kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi
. Prvý odberateľ však musí preukázať, že tovar nadobudol na účely následného dodania tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a že nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle nezdržiava v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru. Prvý odberateľ zároveň musí preukázať, že druhý odberateľ je osobou identifikovanou pre daň v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a je osobou povinnou platiť daň.
Príklad č. 2:
Identifikácia osôb:
1.
prvý dodávateľ usadený na Slovensku - IČ DPH SK,
2.
prvý odberateľ usadený v Taliansku - IČ DPH IT,
3.
druhý odberateľ usadený v Holandsku - IČ DPH NL.
Holandský odberateľ si objedná od talianskeho dodávateľa materiál. Taliansky dodávateľ však materiál momentálne nemá na sklade, ale objedná ho pod svojim IČ DPH u slovenského dodávateľa, ktorý je registrovaný pre DPH na Slovensku, s tým, aby dodal tovar priamo holandskému obchodnému partnerovi. Prepravu materiálu zo Slovenska do Holandska zabezpečí prvý odberateľ - taliansky podnikateľ.
Aj v tomto prípade sú splnené všetky podmienky pre trojstranný obchod. Osobou povinnou platiť daň je druhý odberateľ usadený v Holandsku. Povinnosťou slovenského dodávateľa je vystaviť faktúru talianskemu odberateľovi bez uvedenia dane, uviesť na faktúre slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", uviesť svoje IČ DPH pridelené na Slovensku a IČ DPH talianskeho odberateľa.
V daňovom priznaní sa daný obchod uvedie do riadkov 13 a 14 ako dodanie tovaru s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH. Do kontrolného výkazu sa oslobodené plnenie neuvádza. Slovenský platiteľ je tiež povinný podať súhrnný výkaz, v ktorom uvedie IČ DPH talianskeho odberateľa, kód neuvádza.
* * *
Jednou zo základných podmienok trojstranného obchodu je, že tovar musí byť odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu, a to buď prvý dodávateľom alebo prvým odberateľom alebo inou osobou na ich účet. V prípade, že
prepravu alebo odoslanie tovaru
od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi uskutočňuje prvý odberateľ, je potrebné riadiť sa ustanovením § 13a zákona o DPH. Zámerom tohto ustanovenia je určenie miesta dodania tovaru pri dodaní tovaru spojeného s odoslaním alebo prepravou v rámci reťazových obchodoch. Platí pri tom, že ak pri nadobudnutí tovaru od prvého dodávateľa použije prvý odberateľ IČ DPH pridelené v inom členskom štáte, ako v tom, z ktorého sa tovar začína odosielať alebo prepravovať, potom sa preprava tovaru priradí k dodaniu tovaru pre prvého odberateľa.
V prípade, že si prepravu tovaru zo štátu usadenia prvého dodávateľa zabezpečí druhý odberateľ sám, nie je splnená jedna zo základných podmienok trojstranného obchodu, a teda nie je možné ani použiť jednoduchší postup zdaňovania, ktorý umožňuje zákon o DPH. Rovnako nejde o trojstranný obchod podľa zákona o DPH, ak prvý dodávateľ dodá tovar prvému odberateľovi a prvý odberateľ dodá tovar druhému odberateľovi, alebo ak prvý odberateľ má v štáte druhého odberateľa prevádzkareň a podobne.
Každá osoba v postavení platiteľa DPH, prípadne osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo 7a zákona o DPH, ktorá sa zúčastňuje na trojstrannom obchode, si musí viesť
osobitné záznamy
pre správne určenie dane. Prvý odberateľ, ak použije pri trojstrannom obchode IČ DPH pridelené v tuzemsku, musí evidovať dohodnutú odplatu za dodanie tovaru druhému odberateľovi a názov alebo meno a adresu druhého odberateľa. Druhý odberateľ, ak použije pri trojstrannom obchode IČ DPH pridelené v tuzemsku, musí vedieť preukázať základ dane, sumu dane a názov alebo meno a adresa prvého odberateľa.
Príklad č. 3:
Identifikácia osôb:
1.
prvý dodávateľ usadený v Česku - IČ DPH CZ,
2.
prvý odberateľ usadený v Belgicku - IČ DPH BE,
3.
druhý odberateľ usadený na Slovensku - IČ DPH SK.
Slovenský odberateľ si objedná od belgického dodávateľa prístroj. Belgický dodávateľ však prístroj momentálne nemá na sklade, ale objedná ho pod svojim IČ DPH u českého dodávateľa, ktorý je registrovaný pre DPH v Česku, s tým, aby dodal tovar priamo slovenskému odberateľovi. Prepravu z Čiech na Slovensko zabezpečí český podnikateľ.
Podmienky pre trojstranný obchod sú splnené. Osobou povinnou platiť daň je slovenský platiteľ DPH. Hodnotu dodaného tovaru uvedie v daňovom priznaní na riadku 11 a 12 v časti "Tovar, pri ktorom druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 zákona o DPH". V kontrolnom výkaze sa údaje z faktúry uvedú v časti B.1 "Údaje z prijatej faktúry alebo iného dokladu, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona o DPH okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane". Súhrnný výkaz nepodáva.
* * *
Tlačivo daňového priznania k DPH od 1. januára 2021 zmenilo svoju obsahovú náplň a zmena nastala aj v prípade riadkov týkajúcich sa trojstranného obchodu. Do roku 2020 sa trojstranný obchod uvádzal na riadkoch 35 a 36, tieto však boli od 1. januára 2021 z daňového priznania vypustené.
Pri trojstrannom obchode
prvý dodávateľ
uvádza do riadkov 13 a 14 hodnotu tovaru fakturovanú prvému odberateľovi v inom členskom štáte.
Prvý odberateľ
neuvádza do riadkov 13 a 14 hodnotu tovaru fakturovanú druhému odberateľovi v inom členskom štáte, resp. vôbec v daňovom priznaní neuvádza nadobudnutie tovaru ani dodanie tovaru v rámci trojstranného obchodu.
Riadok 11 a 12 v platnom daňovom priznaní v časti "Tovar, pri ktorom druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 zákona o DPH" vyplní
druhý odberateľ
, ktorý je príjemcom tovaru v tuzemsku, ak ide o trojstranný obchod podľa § 45 zákona o DPH. Pri určení základu dane sa vychádza z ceny tovaru uvedenej vo faktúre vyhotovenej prvým odberateľom.
V prípade, že druhým odberateľom je osoba v postavení platiteľa dane, môže si z hodnoty nadobudnutých tovarov z iného členského štátu odpočítať daň v prípade splnenia podmienok podľa § 49 až § 51 zákona o DPH. Osoba registrovaná na daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH túto možnosť pre tzv. samozdanenie nemá.
Osoba s prideleným IČ DPH v tuzemsku v postavení prvého dodávateľa alebo prvého odberateľa, je povinná podať
súhrnný výkaz.
Súhrnný výkaz sa podáva za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k dodaniu tovaru oslobodeného od dane z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, alebo v ktorom sa prvý odberateľ zúčastnil na trojstrannom obchode. Osoby zúčastňujúce sa na trojstrannom obchode môžu podať súhrnný výkaz aj za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 €.
Príklad č. 4:
Prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu dodá v apríli 2021 druhému odberateľovi tovar v hodnote 25 000 €. Ten istý prvý odberateľ dodá v máji 2021 druhému odberateľovi tovar v hodnote 40 000 €, čím prekročí hranicu 50 000 € pri dodaní tovaru. V akej lehote má podať súhrnný výkaz?
Prvý odberateľ je povinný podať súhrnný výkaz aj za mesiac apríl 2021 aj za mesiac máj 2021 v lehote do 25. júna 2021.
* * *
Prvý dodávateľ
v rámci trojstranného obchodu uvádza:
-
IČ DPH prvého odberateľa z iného členského štátu bez kódu štátu, ktorý sa uvádza v stĺpci kód štátu,
-
celkovú hodnotu tovaru dodaného od iného členského štátu samostatne každému nadobúdateľovi tovaru do iného členského štátu a
-
hodnotu premiestneného tovaru podľa § 43 zákona o DPH v jednom riadku v časti I., bez kódu v ďalšom stĺpci, t.j. ani kód 1, ani kód 2.
Prvý odberateľ v
rámci trojstranného obchodu uvádza:
-
IČ DPH druhého odberateľa pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, bez kódu štátu, ktorý sa uvádza v stĺpci kód štátu a
-
celkovú hodnotu tovaru dodaného samostatne každému druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu v jednom riadku v časti I. s uvedením kódu 1.
Údaje v riadnom súhrnnom výkaze u prvého dodávateľa s IČ DPH prideleným v tuzemsku 
Kód štátu IČ DPH nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte Hodnota tovarov a služieb (v eurách) Kód 1 alebo 2
CZ 0123456789 100 000 €  
Údaje v riadnom súhrnnom výkaze u prvého odberateľa s IČ DPH prideleným v tuzemsku 
Kód štátu IČ DPH nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte Hodnota tovarov a služieb (v eurách) Kód 1 alebo 2
PL 9876543210 100 000 € 1
V prípade zistenia uvedenia nesprávnych údajov v podanom riadnom súhrnnom výkaze je možné ich opraviť cestou dodatočného súhrnného výkazu.
Príklad č. 5:
Prvý dodávateľ uvedie v riadnom súhrnnom výkaze nesprávne kód trojstranného obchodu. Nesprávny údaj stornuje v dodatočnom súhrnnom výkaze tak, že v jednom riadku nesprávny údaj stornuje uvedením IČ DPH, uvedením hodnoty "0" v stĺpci hodnota dodaných tovarov a služieb a uvedením hodnoty "0" v stĺpci pre trojstranné obchody alebo služby a potom v druhom riadku sa uvedie IČ DPH a hodnota dodaného tovaru alebo hodnota služby uvedená v riadnom súhrnnom výkaze bez uvedenia kódu trojstranného obchodu.
Nesprávne údaje v riadnom súhrnnom výkaze 
Kód štátu IČ DPH nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte Hodnota tovarov a služieb (v eurách) Kód 1 alebo 2
CZ 1111111111 100 000 € 1
Opravené údaje v dodatočnom súhrnnom výkaze 
Kód štátu IČ DPH nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte Hodnota tovarov a služieb (v eurách) Kód 1 alebo 2
CZ 1111111111 0 0
CZ 1111111111 100 000 €  
Príklad č. 6:
Prvý odberateľ omylom uvedie v riadnom súhrnnom výkaze dodanie tovaru do iného členského štátu a správne sa malo uviesť dodanie v rámci trojstranného obchodu. Nesprávne uvedený údaj sa stornuje v dodatočnom súhrnnom výkaze, pričom v jednom riadku sa uvedie nesprávny údaj uvedením IČ DPH a uvedením "0" v stĺpci hodnota tovarov a služieb a potom v druhom riadku sa uvedie IČ DPH a hodnota dodaného tovaru uvedená v riadnom súhrnnom výkaze a dodatočne sa uvedie aj kód pre trojstranné obchody.
Nesprávne údaje v riadnom súhrnnom výkaze 
Kód štátu IČ DPH nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte Hodnota tovarov a služieb (v eurách) Kód 1 alebo 2
CZ 2222222222 100 000 €  
Opravené údaje v dodatočnom súhrnnom výkaze 
Kód štátu IČ DPH nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte Hodnota tovarov a služieb (v eurách) Kód 1 alebo 2
CZ 2222222222 0 0
CZ 2222222222 100 000 € 1
Príklad č. 7:
Prvý odberateľ uvedie v riadnom súhrnnom výkaze nesprávnu hodnotu dodaného tovaru druhému odberateľovi (10 000 €). Hodnotu dodaného tovaru opraví v dodatočnom súhrnnom výkaze tak, že v dodatočnom súhrnnom výkaze uvedie len celý údaj so správnou hodnotou (25 000 €), resp. s nulovou hodnotou v prípade zrušenia dodávky tovaru.
Údaje v riadnom súhrnnom výkaze 
Kód štátu IČ DPH nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte Hodnota tovarov a služieb (v eurách) Kód 1 alebo 2
PL 3333333333 10 000 € 1
Opravené údaje v dodatočnom súhrnnom výkaze 
Kód štátu IČ DPH nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte Hodnota tovarov a služieb (v eurách) Kód 1 alebo 2
PL 3333333333 25 000 € 1
Príklad č. 8:
Prvý dodávateľ nesprávne uvedie v riadnom súhrnnom výkaze IČ DPH druhého odberateľa (HU4444444444). Nesprávny údaj sa opraví v dodatočnom súhrnnom výkaze tak, že sa uvedie pôvodný údaj s hodnotou "0" v stĺpci hodnota tovarov a služieb ako aj v stĺpci kód a v druhom riadku sa uvedie správny údaj (DE5555555555).
Nesprávne údaje v riadnom súhrnnom výkaze 
Kód štátu IČ DPH nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte Hodnota tovarov a služieb (v eurách) Kód 1 alebo 2
HU 4444444444 30 000 €  
Opravené údaje v dodatočnom súhrnnom výkaze 
Kód štátu IČ DPH nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte Hodnota tovarov a služieb (v eurách) Kód 1 alebo 2
HU 4444444444 0 0
DE 5555555555 30 000 €  
Princípom celého mechanizmu trojstranného obchodu je zjednodušenie hlavne na strane prvého odberateľa, ktorému odpadá povinnosť podať daňové priznanie a kontrolný výkaz v súvislosti s dodaním tovaru druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu. Zároveň, ak dopravu tovaru druhému odberateľovi zabezpečí prvý dodávateľ, stáva sa celý postup oveľa efektívnejší pre všetky zúčastnené strany.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály