Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Triedenie účtovných jednotiek v roku 2021

Dátum: Autor/i: Ing. Ľudmila Novotná Rubrika: Problémy z praxe

V praxi účtovné jednotky majú problém so zatriedením sa do veľkostnej skupiny mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka, preto sa tejto problematike venujeme v nasledujúcom príspevku. Povinnosť zatriedenia do veľkostných skupín sa ustanovila od 1. 1. 2015 zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Triedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín vyžaduje smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2013/34/EÚ.

Koho sa triedenie týka

Povinnosť zatriedenia majú tieto účtovné jednotky:
-
obchodné spoločnosti,
-
družstvá,
-
fyzické osoby - podnikatelia, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
-
pozemkové spoločenstvá.
Ide o účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len "Postupy účtovania v PÚ").
Veľkostné skupiny
Do veľkostnej skupiny "
mikro" účtovná jednotka
sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
-
celková hodnota majetku nepresiahla 350 000 €,
-
čistý obrat nepresiahol sumu 700 000 €,
-
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.
Do veľkostnej skupiny "
malá" účtovná jednotka
sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
-
celková hodnota majetku presiahla sumu 350 000 €, ale nepresiahla sumu 4 000 000 €,
-
čistý obrat presiahol sumu 700 000 €, ale nepresiahol sumu 8 000 000 €,
-
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a nepresiahol 50.
Do veľkostnej skupiny "
veľká" účtovná jednotka
sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
-
celková hodnota majetku presiahla 4 000 000 €,
-
čistý obrat presiahol 8 000 000 €,
-
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.
Celková hodnota majetku
Celkovou hodnotou majetku pre zatriedenie do veľkostnej skupiny sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení
upravenom
o oprávky a opravné položky, teda suma majetku
"netto"
. V praxi sa účtovné jednotky často pýtajú, čo sa považuje za sumu majetku celkom, či len dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, alebo aj peňažné prostriedky a pod. Na účely triedenia,
celkovou sumou majetku sa rozumejú celé aktíva súvahy,
t.j. dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, peňažné prostriedky, zásoby, pohľadávky a ostatné položky majetku zo stĺpca Súvahy "netto" bežné účtovné obdobie, čo je hodnota majetku po odrátaní oprávok a opravných položiek. Ide o údaj z riadku 01 Súvahy za bežné účtovné obdobie stĺpec netto (mikro účtovná jednotka riadok 01 stĺpec Netto 1 Bežné účtovné obdobie; malá a veľká účtovná jednotka riadok 01 stĺpec Netto 2 Bežné účtovné obdobie).
Čistý obrat
Zákonom č. 333/2014 Z.z.sa od 1.1.2015
na účely celého zákona o účtovníctve
novo zadefinoval aj pojem
"čistý obrat"
, aby bolo zrejmé, aké výnosy sa do čistého obratu zahŕňajú. Pred ustanovením tejto definície mnohé účtovné jednotky za čistý obrat často považovali celé výnosy z účtovej triedy
6
.
______________________________
Definícia čistého obratu od 1.1.2015 znie:
"Čistým obratom sa rozumejú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb".
______________________________
Podľa definície čistým obratom je súčet výnosov účtovaných na účte
601, 604
alebo
602
, ak ide o účtovné jednotky, ktoré sa zaoberajú predajom výrobkov, predajom tovaru alebo poskytovaním služieb. Ak ide o účtovné jednotky, ktoré dosahujú v rámci predmetu svojej činnosti výnosy účtované na iných účtoch ako sú
601, 604, 602
, napríklad lízingové spoločnosti, ktoré účtujú výnosy v súlade s § 30a ods. 3 Postupov účtovania v PÚna účte
662,
tak potom u týchto účtovných jednotiek
do čistého obratu
bude vstupovať len hodnota zaúčtovaná
na účte
662
.
To znamená, že
stanovenie čistého obratu sa odvíja od skutočného predmetu podnikania účtovnej jednotky.
Do čistého obratu nepatria výnosy, ktoré nie sú opakujúce sa výnosy spojené s podnikaním účtovnej jednotky, napríklad výnosy z predaja prebytočného majetku (účet
641
), nepravidelné výnosy z aktivít, ktoré nie sú predmetom podnikania účtovnej jednotky (účet
648
) a iné.
Príklad č. 1:
Účtovná jednotka sa zaoberá predajom tovaru, ktorý sa účtuje v prospech účtu 604 - Tržby za tovar. V roku 2020 predala stroj, ktorý sa účtuje v prospech účtu 641 a na účte 648 má zaúčtovaný nárok na náhradu škody voči poisťovni v dôsledku poistnej udalosti. Čo sa berie z uvedených výnosov do čistého obratu, len suma za predaj tovaru alebo všetky výnosy zaúčtované v účtovej triede 6 - Výnosy?
Na účely zatriedenia sa účtovných jednotiek do veľkostných skupín sa do čistého obratu zahŕňajú len výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahla zo svojej podnikateľskej činnosti, ktorou je v tomto prípade predaj tovaru. Potom ide len o hodnotu zaúčtovanú na účte
604 - Tržby za tovar.
* * *
______________________________
Neprehliadnite!
Prijaté dotácie aj v súvislosti s Covid-19 účtované na výnosovom účte 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sa do čistého obratu nezahŕňajú.
______________________________
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
zákon o účtovníctve nedefinuje. Pri výpočte tohto ukazovateľa sa vychádza zo štatistického výkazu Práca 2-04.
Mikro účtovná jednotka
Kategória mikro účtovnej jednotky sa zaviedla už od roku 2014, kedy účtovné jednotky, ktoré spĺňali podmienky pre mikro účtovnú jednotku, mohli už za rok 2014 podať účtovnú závierku ako mikro účtovná jednotka, pretože najväčšou výhodou zatriedenia sa ako mikro účtovná jednotka je tzv. "skrátená verzia" účtovnej závierky, keď namiesto jednotlivých riadkov majetku a záväzkov sa použije súčtový riadok (akumulovaný údaj). Napríklad dlhodobý nehmotný majetok sa uvádza jednou sumou na riadku 03 Účtovnej závierky, Zásoby na riadku 15, Dlhodobé pohľadávky na riadku 16, Dlhodobé záväzky na riadku 35 a pod.
Ostatné účtovné jednotky, ktoré sa v roku 2014 nemohli zatriediť ako mikro účtovná jednotka, alebo sa nechceli zatriediť ako mikro účtovná jednotka (išlo tzv. "ostatné účtovné jednotky"), tým nastala povinnosť zatriedenia sa od 1.1.2015.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2015:
-
§ 39k ods. 3 zákona o účtovníctve - účtovná jednotka, ktorá sa v roku 2014 považovala za mikro účtovnú jednotku, považovala sa za mikro účtovnú jednotku aj v roku 2015;
-
§ 39k ods. 4 zákona o účtovníctve - účtovná jednotka, ktorá sa rozhodla, že sa v roku 2014 nebude považovať za mikro účtovnú jednotku, hoci sa ňou mohla stať, od 1.1.2015 sa považovala za malú účtovnú jednotku.
Z uvedených prechodných ustanovení vyplýva, že
od 1.1.2015 posudzovali splnenie podmienok
pre príslušnú veľkostnú skupinu
len tie
obchodné spoločnosti, družstvo, fyzická osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve a pozemkové spoločenstvo, ktoré sa v
roku 2014 nemohli stať mikro
účtovnou jednotkou. Ešte pripomíname, že v roku 2014 sa posudzovala hodnota majetku "brutto", teda hodnota bez oprávok a opravných položiek.
Výhody mikro účtovnej jednotky
Rozdiely pri vedení účtovníctva mikro účtovnej jednotky oproti ostatným účtovným jednotkám možno zhrnúť do nasledovných oblastí:
1.
skrátená verzia účtovnej závierky vrátane poznámok,
2.
mikro účtovná jednotka neoceňuje majetok a záväzky reálnou hodnotou a nepoužíva metódu vlastného imania,
3.
zjednodušený spôsob účtovania derivátov,
4.
nesledujú sa účtovné prípady voči prepojeným účtovným jednotkám a voči účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti,
5.
mikro účtovná jednotka nemusí časovo rozlišovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad medzi dvoma účtovnými obdobiami,
6.
mikro účtovná jednotka neúčtuje o odloženej dani.
Triedenie účtovných jednotiek v súčasnosti
Zatriedenie novovzniknutej účtovnej jednotky
Novovzniknutá
účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka
na základe vlastného rozhodnutia
a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. Účtovná jednotka musí byť v rovnakom zatriedení minimálne dve po sebe idúce účtovné obdobia.
Príklad č. 2:
Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla dňa 1.7.2021 zápisom do obchodného registra. Môže sa táto účtovná jednotka zatriediť ako mikro účtovná jednotka?
Spoločnosť s ručením obmedzeným ako novovzniknutá účtovná jednotka sa môže zatriediť podľa vlastného rozhodnutia ako mikro, malá alebo ako veľká účtovná jednotka. Ak sa zatriedi v roku 2021 ako mikro účtovná jednotka, potom ako mikro účtovná jednotka musí ostať zatriedená aj v roku 2022. Ďalšie testovanie zatriedenia potom vykoná až k 1.1.2023.
* * *
Triedenie do veľkostných skupín u existujúcich účtovných jednotiek
Postup pri prehodnotení existujúceho zatriedenia:
-
Účtovné jednotky sa zatriedia do veľkostnej skupiny na základe splnenia stanovených
podmienok k prvému dňu účtovného obdobia,
pričom sa posudzuje splnenie podmienok za
dve
po sebe bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobia.
-
Účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky.
-
Účtovná jednotka, ktorá nespĺňa podmienky zatriedenia do veľkostných skupín (nevie sa zatriediť), sa zatriedi ako malá účtovná jednotka.
Príklad č. 3:
Účtovná jednotka bola dva roky, v roku 2019 a 2020, zatriedená ako malá účtovná jednotka, ale už za rok 2020 splnila podmienky pre mikro účtovnú jednotku. Môže byť v roku 2021 zatriedená ako mikro účtovná jednotka?
Účtovná jednotka musí vykonať testovanie splnenia podmienok pre zmenu zatriedenia sa do inej veľkostnej skupiny k 1.1.2021, pričom bude posudzovať veľkostné kritériá za dve po sebe idúce predchádzajúce účtovné obdobia, t.j. za účtovné obdobie roka 2020 a za účtovné obdobia roka 2019. Ak osobitne za každé účtovné obdobie, teda osobitne za rok 2019 a osobitne za rok 2020 splní podmienky pre mikro účtovnú jednotku, potom od 1.1.2021 sa môže zatriediť ako mikro účtovná jednotka. Ako mikro účtovná jednotka potom ostane zatriedená aj v roku 2022. Ďalšie testovanie pre prípadnú zmenu veľkostnej skupiny musí vykonať k 1.1.2023.
Ak by sa stalo, že v roku 2020 splní podmienky pre mikro, ale v roku 2019 podmienky pre mikro nesplní, teda nesplní podmienky pre mikro za dve po sebe idúce predchádzajúce účtovné obdobia, od 1.1.2021 nemôže postupovať ako mikro účtovná jednotka, musí ostať zatriedená aj naďalej ako malá účtovná jednotka. Ďalšie testovanie potom vykoná k 1.1.2022. Testovať bude potom roky 2021 a 2020. Ak za rok 2020 splní podmienky pre mikro, a ak by splnila podmienky pre mikro aj za rok 2021, potom od 1.1.2022 sa môže zatriediť ako mikro účtovná jednotka.
* * *
Príklad č. 4:
Účtovná jednotka vznikla v roku 2019, kedy sa zatriedila ako mikro účtovná jednotka. Ako mikro účtovná jednotka postupovala aj v roku 2020. K 1.1.2021 vykonala testovanie osobitne za rok 2020 a osobitne za rok 2019 a zistila, že v obidvoch rokoch splnila podmienky pre malú účtovnú jednotku. Musí sa účtovná jednotka od 1.1.2021 zatriediť ako malá účtovná jednotka, alebo by mohla aj naďalej postupovať ako mikro účtovná jednotka?
Ak účtovná jednotka splnila podmienky pre malú účtovnú jednotku, musí od 1.1.2021 postupovať ako malá účtovná jednotka a aj účtovnú závierku musí potom zostaviť ako malá účtovná jednotka.
* * *
Príklad č. 5:
Účtovná jednotka v roku 2020 a v roku 2019 bola zatriedená ako mikro účtovná jednotka. Môže ostať zatriedená ako mikro účtovná jednotka aj v roku 2021?
Účtovná jednotka môže v roku 2021 pokračovať ako mikro účtovná jednotka len v tom prípade, ak splní veľkostné kritériá. K 1.1.2021 vykoná testovanie, pričom bude testovať veľkostné kritériá osobitne za rok 2020 a osobitne rok 2019. Ak osobitne v každom testovanom roku splní podmienky pre mikro, môže aj naďalej postupovať ako mikro účtovná jednotka.
Ak by sa stalo, že za rok 2019 spĺňa podmienky pre mikro, ale za rok 2020 už spĺňa podmienky pre malú účtovnú jednotku, ale nesplní podmienky pre malú účtovnú jednotku za dva roky po sebe, môže aj naďalej postupovať ako mikro účtovná jednotka. Ďalšie testovanie vykoná k 1.1.2022, či pre tento rok už nesplní podmienky pre malú účtovnú jednotku. Testovať bude roky 2021 a 2020. Ak by osobitne v každom roku splnila podmienky pre malú účtovnú jednotku, potom od 1.1.2022 sa musí zatriediť ako malá účtovná jednotka. Ako malá účtovná jednotka musí ostať zatriedená aj v roku 2023. Ďalšie testovanie pre prípadnú zmenu musí vykonať k 1.1.2024.
* * *
Fyzická osoba podnikateľ
Samostatne zárobkovo činná osoba - SZČO (fyzická osoba podnikateľ) účtujúca v jednoduchom účtovníctve sa do veľkostných skupín nezatrieďuje. Do veľkostných skupín sa musí zatriediť v prípade, ak účtuje v podvojnom účtovníctve.
Príklad č. 6:
SZČO v roku 2020 viedla jednoduché účtovníctvo. Od 1.1.2021 začala účtovať v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov. Môže sa zatriediť ako mikro účtovná jednotka?
SZČO (fyzická osoba podnikateľ), ktorá v roku 2020 viedla jednoduché účtovníctvo, nemôže sa od 1.1.2021 zatriediť ako mikro účtovná jednotka, pretože nemá pre testovanie dve predchádzajúce účtovné obdobia účtujúce v podvojnom účtovníctve a nejde ani o novovzniknutú účtovnú jednotku. Teda takáto účtovná jednotka sa nevie zatriediť. Z tohto dôvodu musí postupovať ako malá účtovná jednotka. Ako malá účtovná jednotka bude postupovať aj v roku 2022, pretože v rovnakom zatriedení musí byť aspoň dve účtovné obdobia idúce po sebe. Prvé testovanie v nadväznosti na § 2 ods. 10 zákona o účtovníctve vykoná k 1.1.2023 a testovať bude účtovné obdobie roka 2022 a 2021.
* * *
Príklad č. 7:
SZČO začala od 1.1.2019 dobrovoľne viesť podvojné účtovníctvo a postupovala ako malá účtovná jednotka aj v roku 2020. Môže od 1.1.2021 prehodnotiť zatriedenie a účtovať ako mikro účtovná jednotka?
SZČO (fyzická osoba podnikateľ) k 1.1.2021 musí vykonať testovanie zatriedenia sa do veľkostnej skupiny, pričom testovať bude dve predchádzajúce účtovné obdobia účtujúce v podvojnom účtovníctve, t.j. rok 2020 a rok 2019. Ak osobitne v každom testovanom účtovnom období za rok 2019 a za rok 2020 splní podmienky pre mikro, od 1.1.2021 sa môže zatriediť ako mikro účtovná jednotka. Ako mikro účtovná jednotka bude postupovať aj v roku 2022 (dve účtovné obdobia musí ostať zatriedená v rovnakej veľkostnej skupine) a ďalšie testovanie potom vykoná k 1.1.2023.
* * *
______________________________
Neprehliadnite!
Ak by sa SZČO rozhodla účtovať v
podvojnom účtovníctve
a pred týmto rozhodnutím viedla
daňovú evidenciu
alebo
uplatňovala paušálne výdavky,
teda táto SZČO nebola účtovnou jednotkou, pozerá sa na ňu ako na
novovzniknutú
účtovnú jednotku a
zatriedi sa podľa vlastného rozhodnutia.
______________________________
Mikro účtovná jednotka môže postupovať ako malá účtovná jednotka
Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže postupovať ako malá účtovná jednotka.
Príklad č. 8:
Účtovná jednotka v roku 2019 aj v roku 2020 postupovala ako mikro účtovná jednotka. Po vykonanom testovaní k 1.1.2021 jej vyšlo, že môže byť aj naďalej zatriedená ako mikro účtovná jednotka. Účtovná jednotka by však v roku 2021 chcela postupovať ako malá účtovná jednotka z dôvodu väčšej vypovedacej schopnosti údajov uvedených vo výkazoch v účtovnej závierke. Môže zmeniť zatriedenie do vyššej skupiny, alebo musí aj naďalej postupovať ako mikro účtovná jednotka?
Zákon o účtovníctve umožňuje účtovným jednotkám, ktoré sú zatriedené ako mikro, postupovať ako malá účtovná jednotka v súlade s ustanovením § 3 ods. 12 zákona o účtovníctve. Ak sa účtovná jednotka v roku 2021 rozhodne postupovať ako malá účtovná jednotka, musí potom ako malá účtovná jednotka postupovať aj v roku 2022 (dve účtovné obdobia idúce po sebe musí byť zaradená v rovnakej veľkostnej skupine). Testovanie zatriedenia vykoná k 1.1.2023.
* * *
Zatriedenie účtovnej jednotky po zmene účtovného obdobia
Pri zmene účtovného obdobia sa neposudzujú podmienky za kratšie účtovné obdobie.
Príklad č. 9:
Od 1.1.2021 účtovná jednotka bola zatriedená ako malá účtovná jednotka. Od 1.5.2021 prešla z kalendárneho roka na hospodársky rok. Musí zmeniť zatriedenie po zmene účtovného obdobia? Ak áno, za ktoré obdobia bude posudzovať podmienky na zmenu zatriedenia sa do veľkostnej skupiny?
Ak účtovná jednotka vykonala testovanie k 1.1.2021, musela posudzovať splnenie podmienok za účtovné obdobie roka 2020 a 2019. Ak po testovaní vyšlo účtovnej jednotke zatriedenie ako malá účtovná jednotka, tak v roku 2021 postupuje ako malá účtovná jednotka. Keďže od 1.5.2021 dochádza k zmene účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok, potom od 1.1.2021 do 30.4.2021 (účtovné obdobie kalendárny rok kratšie ako 12 mesiacov), tiež postupuje ako malá účtovná jednotka, pretože na podmienky za kratšie účtovné obdobie sa neprihliada.
Ako malá účtovná jednotka musí ostať zatriedená aj v ďalšom účtovnom období hospodársky rok, t.j. od 1.5.2021 do 30.4.2022 (dve účtovné obdobia po sebe musí ostať účtovná jednotka zatriedená v rovnakej veľkostnej skupine).
Najbližšie testovanie potom vykoná až k 1.5.2022, pričom testovať bude hospodársky rok od 1.5.2021 do 30.4.2022 a kalendárny rok 2020. Ak za obidva tieto roky kalendárny aj hospodársky jej vyjdú hodnoty pre zmenu zatriedenia sa do inej veľkostnej skupiny, napr. mikro účtovná jednotka, potom v ďalšom hospodárskom roku od 1.5.2022 do 30.4.2023 a hospodárskom roku od 1.5.2023 do 30.4.2024 bude postupovať ako mikro účtovná jednotka. Ďalšie testovania potom vykoná až 1.5.2024.
* * *
Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie po vstupe do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu
Príklad č. 10:
Účtovná jednotka v roku 2021 bola zatriedená ako malá účtovná jednotka. V júni 2021 vstúpila do likvidácie. Môže sa táto účtovná jednotka po vstupe do likvidácie zatriediť ako mikro účtovná jednotka?
Účtovná jednotka po vstupe do likvidácie nemôže meniť zatriedenie.
Počas obdobia likvidácie
musí ostať zatriedená ako pred likvidáciou, teda v našom príklade ako malá účtovná jednotka. Účtovná jednotka nemôže zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny ani v prípade, ak by bol na účtovnú jednotku vyhlásený konkurz. Musí ostať v zatriedení, v ktorom bola pred vyhlásením konkurzu.
* * *
Zrušenie spoločnosti bez likvidácie a právny nástupca
Ak pri zrušení spoločnosti bez likvidácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie) účtovná jednotka, ktorá sa stane
právnym nástupcom zanikajúcej
právnickej osoby
a nie je novovzniknutou
účtovnou jednotkou (ide o zlúčenie alebo o rozdelenie zlúčením), potom v súlade s § 2 ods. 11 zákona o účtovníctveje povinná k
rozhodnému dňu opätovne prehodnotiť svoje zatriedenie
do veľkostných skupín a zohľadniť:
a)
veľkosť majetku a
b)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktoré prevzala od zanikajúcej účtovnej jednotky.
Na základe prehodnotenia prevzatej sumy majetku a priemerného prepočítaného počtu zamestnancov k rozhodnému dňu môže
nástupnícka účtovná jednotka zmeniť svoje zatriedenie aj skôr ako dve po sebe idúce účtovné obdobia.
Zánik účtovnej jednotky s právnym nástupcom
ustanovuje § 69, § 69a a § 69aa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len "Obchodný zákonník"). Podľa § 69 Obchodného zákonníka:
-
Zlúčenie
je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom
imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť,
ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
-
Splynutie
je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú
novozaloženú spoločnosť
, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
-
Rozdelenie
spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné
už jestvujúce spoločnosti
, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti (v tomto prípade ide o rozdelenie spoločnosti zlúčením), alebo
na novozaložené spoločnosti,
ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností.
Z uvedeného vyplýva, že testovanie prehodnotenia veľkostnej skupiny prichádza do úvahy len v prípade zlúčenia a rozdelenia zlúčením, pretože nástupníckou spoločnosťou je už exitujúca spoločnosť.
Pri splynutí alebo rozdelení spoločnosti
(okrem rozdelenia zlúčením) je nástupnícka účtovná jednotka novozaložená spoločnosť. V tomto prípade sa novozaložená spoločnosť do veľkostnej skupiny zatriedi k rozhodnému dňu na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
Rozhodný deň
Z účtovného hľadiska pri zrušení spoločnosti bez likvidácie je dôležitý
rozhodný deň,
a to aj v súvislosti so zatriedením účtovných jednotiek. Zákon o účtovníctve v § 4 ods. 3 sa pri rozhodnom dni odvoláva na § 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka, podľa ktorého je rozhodný deň definovaný ako deň, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti, pričom tento deň môže byť určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto dňu, nebola schválená príslušným orgánom.
Príklad č. 11:
Mikro účtovná jednotka (s. r. o.) k 31.12.2020 zostavila účtovnú závierku a do 31.3.2021 ju doručila do registra účtovných závierok ako neschválenú. Dňa 11.6.2021 sa rozhodla, že sa zlúči s inou účtovnou jednotkou (s. r. o.), pričom rozhodný deň si stanovila spätne na 1.1.2021.
Ak by účtovná závierka za rok 2020 už bola schválená, účtovná jednotka nemôže stanoviť rozhodný deň spätne na 1.1.2021, ale len do tohto dňa. Napríklad, ak účtovná závierka bola schválená 31.3.2021, spoločnosť sa rozhodla zlúčiť 11.6.2021 (zmluva o zlúčení), rozhodný deň spätne môže stanoviť len na 1.4.2021.
* * *
Právny nástupca prehodnocuje svoje zatriedenie
Podľa § 4 ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou a zrušuje sa bez likvidácie, vedie účtovníctvo do dňa, ktorý predchádza rozhodnému dňu. Rozhodný deň na účely účtovníctva je deň určený podľa osobitného predpisu [§ 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka], ktorý nesmie byť neskorší ako deň nadobudnutia účinkov zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia (§ 69a ods. 1 Obchodného zákonníka účinky nastávajú jeho zápisom do obchodného registra). Od rozhodného dňa skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva zanikajúcej právnickej osoby, sú súčasťou účtovníctva a účtovnej závierky nástupníckej účtovnej jednotky. Ak táto ešte nevznikla, vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku za nástupnícku účtovnú jednotku, a to do dňa nadobudnutia účinkov splynutia alebo rozdelenia zanikajúca právnická osoba. Od rozhodného dňa vedie účtovníctvo tak, aby bolo možné jednoznačne vyčísliť majetok, záväzky a výsledok hospodárenia zanikajúcej právnickej osoby, ak nenastanú účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia.
Z uvedeného vyplýva, že v
nástupníckej účtovnej jednotke môže z dôvodu zlúčenia alebo rozdelenia zlúčením dôjsť k zmene veľkostnej skupiny skôr ako dve po sebe idúce účtovné obdobia.
Príklad č. 12:
Účtovná jednotka je od roku 2020 zatriedená ako mikro účtovná jednotka, pretože spĺňala podmienky pre mikro účtovnú jednotku. V júni 2021 sa zlúčila s inou účtovnou jednotkou a stala sa nástupníckou účtovnou jednotkou. Rozhodný deň bol stanovený v zmluve o zlúčení na 8.6.2021. Môže nástupnícka účtovná jednotka pokračovať aj v roku 2021 ako mikro účtovná jednotka?
Nástupníka účtovná jednotka musí k rozhodnému dňu po prevzatí majetku a záväzkov zanikajúcej účtovnej jednotky zostaviť otváraciu súvahu (pri zlúčení nástupnícka účtovná jednotka neuzatvára účtovné knihy, zisťuje len konečné stavy účtov na účely zostavenia otváracej súvahy). Po zostavení otváracej súvahy musí vykonať prehodnotenie testovania svojho zatriedenia po zlúčení, pričom testuje len dve podmienky, a to veľkosť majetku a počet zamestnancov. Ak po zlúčení splní pri majetku a zamestnancoch veľkostné kritériá pre malú účtovnú jednotku alebo pre veľkú účtovnú jednotku, od rozhodného dňa sa musí považovať za malú (veľkú) účtovnú jednotku a za účtovné obdobie roka 2021 zostaví účtovnú závierku ako malá (veľká) účtovná jednotka.
* * *
Ak by aj po zlúčení oboch spoločností nedošlo k zvýšeniu majetku a zamestnancov tak, že sa neprekročia veľkostné kritériá pre mikro účtovnú jednotku, nástupnícka účtovná jednotka bude pokračovať aj po zlúčení ako mikro účtovná jednotka.
Zatriedenie sa do veľkostnej skupiny bez možnosti testovania
Existujú účtovné jednotky, ktoré musia byť zatriedené, ale nemajú možnosť výberu a ani testovania. Ide napr. o organizačnú zložku zahraničných osôb, štátny podnik, subjekt verejného záujmu.
Organizačná zložka zahraničných osôb - ako malá účtovná jednotka
Ide o účtovnú jednotku podľa § 1 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve, t.j. organizačnú zložku zahraničných osôb, ktoré môžu podnikať na území SR v súlade s podmienkami ustanovenými v § 21 Obchodného zákonníka. Táto účtovná jednotka je vždy malou účtovnou jednotkou. Táto povinnosť zatriedenia vyplýva z opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v z. n. p.
Štátny podnik a subjekt verejného záujmu - ako veľká účtovná jednotka
Štátny podnik sa tiež nezatrieďuje do veľkostnej skupiny, ale je vždy veľkou účtovnou jednotkou. Uvedené platí aj pre účtovnú jednotku, ktorou je subjekt verejného záujmu. Táto povinnosť zatriedenia vyplýva z opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v z. n. p.
Subjektom verejného záujmu
sa podľa § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve rozumie účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie (ďalej len "členský štát"), banka, pobočka zahraničnej banky, Exportno-importná banka SR, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, Burza cenných papierov, Centrálny depozitár cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, platobná inštitúcia, inštitúcia elektronických peňazí, subjekt kolektívneho investovania, dôchodkový fond, pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie a účtovná jednotka uvedená v § 17a ods. 2 (ide o tzv. "veľké" účtovné jednotky - obchodná spoločnosť, ktorá najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z týchto podmienok hodnota majetku "brutto" presiahla 170 mil. €, čistý obrat presiahol 170 mil. € a priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000).
Účtovné jednotky, na ktoré sa triedenie nevzťahuje
Triedenie účtovných jednotiek podľa veľkostných skupín sa nevzťahuje na účtovné jednotky uvedené v § 17a a 17b,
t.j. na banky, pobočky zahraničných bánk, poisťovne, zaisťovne, správcovské spoločnosti, Burza cenných papierov, veľké účtovné jednotky definované v § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, teda triedenie sa nevzťahuje na účtovné jednotky, ktoré vedú účtovníctvo a zostavujú účtovnú závierku podľa
medzinárodných účtovných štandardov
(IFRS/EÚ).
Triedenie sa nevzťahuje ani na neziskové organizácie, na rozpočtové alebo príspevkové organizácie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály