Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Predvedenie svedka v daňovom procese

Dátum: Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Rubrika: Správa daní

Výpoveď svedka predstavuje jeden z dôkazov, ktoré sú využiteľné v daňovom procese. Svedok je za účelom poskytnutia svedeckej výpovede riadne predvolaný správcom dane, pričom v predvolaní je okrem iného presne uvedený aj čas a miesto, kde sa má svedok dostaviť v danom prípade. Svedok má právnu povinnosť dostaviť sa pred príslušného správcu dane a vypovedať pravdivo, inak musí svoju neprítomnosť riadne ospravedlniť. Pritom musí ísť o závažné dôvody, ktoré svedok uvedie a ktoré preskúma správca dane z pohľadu toho, či skutočne ide o podstatné skutočnosti svedka. Pokiaľ sa svedok riadne neospravedlní, tak ho môže správca dane predviesť. Predvedenie však predstavuje podstatný zásah do práv a oprávnených záujmov svedka. Preto bude proces predvedenia svedka a jeho právne predpoklady s uvedením príkladov z praxe s riešeniami predmetom tohto článku.

Predvedenie svedka v daňovom konaní
Vzhľadom na to, že podľa § 20 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") je možné predviesť predvolanú osobu, ak sa bez ospravedlnenia nedostaví, a preto je predvolanie procesným úkonom správcu dane, ktorý musí predchádzať predvedeniu svedka.
Predvolanie subjektu/svedka
Správca dane má oprávnenie predvolať osobu, ktorej osobná účasť na daňovom konaní je nevyhnutná. Prípady, keď je osobná účasť danej osoby na daňovom konaní nevyhnutná daňový poriadok ani demonštratívne neustanovuje, a preto je na úvahe správcu dane, či danú osobu predvolá. Správca dane môže predvolať napríklad daňový subjekt, pokiaľ potrebuje od neho nejaké informácie, doplňujúce podklady, vysvetlenia, taktiež svedka, znalca, prípadne iné subjekty.
Príklad č. 1:
Správca dane predvolal svedka, ktorého výpoveď považoval za nevyhnutnú, a to za účelom poskytnutia svedeckej výpovede. V predvolaní uviedol nepriaznivé právne následky pre svedka za predpokladu, že sa neospravedlní a pred správcu dane sa nedostaví, a to že bude predvedený. S uvedeným poučením o predvedení svedok nesúhlasil s tým, že ide o neprípustný nátlak na jeho osobu. Konal príslušný správca dane v súlade s platným právom?
Podľa § 20 ods. 1 daňového poriadku musí každé predvolanie obsahovať upozornenie na právne následky nedostavenia sa svedka na predvolanie (môže to byť predvedenie, prípadne uloženie pokuty v daňovom konaní). Predvolanie by však malo obsahovať aj údaj o tom, kto je predvolaný a tiež údaj o čase a mieste, kde sa má predvolaný subjekt dostaviť, prípadne za akým účelom, napríklad za účelom svedeckej výpovede. Pokiaľ je potrebné, aby si predvolaný subjekt niečo so sebou priniesol, napríklad vec potrebnú pre daňové konanie, upovedomí správca dane o tom predvolaný subjekt v predvolaní.
Podľa § 20 ods. 2 daňového poriadku je predvedenie svedka fakultatívnym oprávneným správcu dane a zároveň zákonným prostriedkom akým môže správca dane zabezpečiť účasť svedka.
Preto možno uviesť, že správca dane konal v súlade s platným právom.
* * *
Príklad č. 2:
Správca dane predvolal svedka, ktorého účasť na daňovom konaní je nevyhnutná, pričom predvolanie mu doručil "obyčajnou" doručenkou, teda nešlo o doručenie predvolania výlučne dotyčnému svedkovi. Uvedené predvolanie prevzala manželka svedka. Svedok sa však za účelom poskytnutia svedeckej výpovede nedostavil pred správcu dane a neposkytol mu ani žiadne ospravedlnenie. Preto správca dane pristúpil k predvedeniu svedka. S uvedeným postupom svedok nesúhlasil s tým, že mu predvolanie nebolo doručené a s manželkou nežije, a preto sa nedozvedel o predvolaní a nemal byť teda ani predvedený. Konal správca v súlade s platným právom?
Podstatné pre právnu relevanciu predvolania je aj dodržanie ustanoveného formálneho postupu ustanoveného v § 20 ods. 1 daňového poriadku, podľa ktorého predvolanie musí byť svedkovi doručené do vlastných rúk. Proces doručovania do vlastných rúk špecificky pre daňové konanie ustanovuje § 31 daňového poriadku. Podľa § 31 ods. 1 písm. a) daňového poriadku do vlastných rúk sa doručujú písomnosti, o ktorých tak výslovne ustanovuje daňový poriadok, čo v prípade predvolania ustanovuje § 20 ods. 1 daňového poriadku v tomto prípade.
Predvolanie do vlastných rúk sa realizuje tak, že ho správca dane doručuje svedkovi v špecifickej obálke s doručenkou s označením "do vlastných rúk", pričom správcovi dane sa vráti doručenka s označením dňa prevzatia a vlastnoručným podpisom svedka, pričom písomnosť môže prevziať výlučne svedok.
Pretože v tomto prípade prevzala predvolanie manželka svedka, tak nebolo doručené zákonným spôsobom, a preto ani predvedenie nemohlo byť právne súladné, teda správca dane nekonal v súlade s platným právom.
Pokiaľ predvolanie spĺňa všetky uvedené náležitosti, tak má predvolaný subjekt právnu povinnosť dostaviť sa ku správcovi dane a vykonať procesný úkon, ktorý je potrebný pre riadny priebeh daňového konania. Pritom daňový poriadok neustanovuje právny prostriedok, ktorý by mohol predvolaný subjekt uplatniť voči predvolaniu, napríklad pokiaľ je názoru, že predvolanie je nesprávne a nezákonné, nemôže použiť odvolanie.
* * *
Príklad č. 3:
Svedok prevzal predvolanie za účelom poskytnutia svedeckej výpovede, pričom sa nedostavil v danom prípade. Svoju neprítomnosť ospravedlnil zdravotnými problémami, ktoré mu neumožnili prísť. Správca dane, ktorý ho predvolal však od svedka požadoval aj písomnosti, ktorými preukáže svoju neprítomnosť, v tomto prípade potvrdenie od ošetrujúceho lekára. S takýmto postupom správcu dane svedok nesúhlasil v danom prípade. V tomto prípade konal príslušný správca dane v súlade s platným právom?
Podľa § 20 ods. 2 daňového poriadku platí, že pokiaľ sa predvolávaný svedok nemôže dostaviť na predvolanie správcu dane zo závažných dôvodov alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa, tak sa môže ospravedlniť správcovi dane, ktorý posúdi, či sú dôvody pre nedostavenie sa na predvolanie, a neúčasť na svedeckej výpovedi akceptovateľné. Spojenie "závažné dôvody" a ani "okolnosti hodné osobitného zreteľa" daňový poriadok ani demonštratívn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály