Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Predaj obchodného podielu z daňového a účtovného hľadiska

Dátum: Autor/i: Ing. Eva Gášpárová Rubrika: Problémy z praxe

Spoločnosť s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Predmetom vkladu sú peňažné alebo nepeňažné plnenia, ktoré sa vkladateľ zaväzuje previesť na spoločnosť. Pri založení spoločnosti sa môže každý spoločník zúčastniť iba jedným vkladom. Výška vkladu každého spoločníka sa môže určiť rozdielne. Celková hodnota vkladov musí súhlasiť s hodnotou základného imania spoločnosti. Miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti je definovaná v ust. § 61 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako podiel. Obchodný podiel podľa § 114 Obchodného zákonníka predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Na existenciu obchodného podielu sú viazané všetky práva a povinnosti spoločníka. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel, ak spoločník vloží ďalší vklad, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu.

Vklad, ktorý vložil spoločník do spoločnosti, sa stáva majetkom spoločnosti
a spoločník ním nemôže voľne disponovať.
Môže však disponovať svojím obchodným podielom.
V súlade s § 115 Obchodného zákonníka môže svoj obchodný podiel so súhlasom valného zhromaždenia previesť na iného spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia. Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo na inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie. Spoločník nemôže previesť svoj podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.
Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy zmluvných strán musia byť úradne osvedčené. Pri prevode väčšinového podielu je potrebné k návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra doložiť súhlas správcu dane k osobe spoločníka aj nadobúdateľa v prípade, ak prevodca alebo nadobúdateľ sú vedení v zozname daňových dlžníkov finančnej správy.
Okrem právneho posúdenia a realizácie prevodu obchodného podielu je pre zmluvné strany nevyhnutné aj posúdenie z pohľadu zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  v z. n. p. (ďalej len "ZDP"). Pre účtovné a daňové posúdenie prevodu obchodného podielu je podstatné, že
zmluvu o prevode obchodného podielu uzatvára spoločník s nadobúdateľom, do zmluvného vzťahu nevstupuje spoločnosť, ktorej obchodné podiely sa prevádzajú.
Pri prevode obchodného podielu dochádza k vysporiadaniu medzi pôvodným spoločníkom a novým spoločníkom, ktorý obchodný podiel nadobúda. Prevod obchodného podielu nemá žiadny daňový dosah na samotnú spoločnosť. V účtovníctve zaeviduje iba zmenu spoločníkov na analytických účtoch.
Odplatný prevod obchodného podielu (predaj) je potrebné daňovo vysporiadať iba na strane prevodcu, u ktorého prichádza do úvahy zdanenie dosiahnutého príjmu.
Na strane nadobúdateľa sa obstaranie obchodného podielu daňovo neprejaví, pretože výdavok na obstaranie obchodného podielu nie je daňovým výdavkom v okamihu vynaloženia, ale v okamihu predaja.
Predaj obchodného podielu je potrebné účtovne vysporiadať iba v prípade, ak prevodca, resp. nadobúdateľ sú účtovnými jednotkami.
Ak je prevodca obchodného podielu
platiteľom dane z pridanej hodnoty
podľa zákona č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty  v z. n. p. pri predaji
uskutočňuje zdaniteľný obchod
, ktorý je podľa § 39 ods. 1 písm. f) od dane oslobodený.
Určenie výšky obchodného podielu
Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Ide o
vklady
, ku ktorým sa spoločník zaviazal, bez ohľadu na to, či vklad bol alebo nebol splatený, alebo či ide o vklad peňažný alebo nepeňažný. Súhrn vkladov všetkých spoločníkov tvorí
základné imanie
.
Pri založení spoločnosti sa výška vkladu rovná hodnote obchodného podielu spoločníka. V ďalšom období je výška obchodného podielu závislá od čistého obchodného imania spoločnosti. Podľa § 6 ods. 3 Obchodného zákonníkačistým obchodným imaním je obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých v súvislosti s podnikaním. Z účtovného hľadiska je čisté obchodné imanie vykázané v súvahe ako
vlastné imanie
účtovnej jednotky a tvorí ho základné imanie, kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie. Z uvedeného vyplýva, že výška obchodného podielu spoločníka je pri nezmenenej miere účasti na základnom imaní v rôznom časovom období iná. Pri predaji obchodného podielu predajná cena nemusí byť zhodná z vyčíslenou hodnotou obchodného podielu spoločníka, výška vkladu ako súčasť základného imania spoločnosti však ostáva nezmenená.
Hodnota obchodného podielu sa vypočíta nasledovne:
obchodný podiel = miera účasti na základnom imaní x čisté obchodné imanie miera účasti na základnom imaní = vklad spoločníka/základné imanie
Príklad č. 1:
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená tromi spoločníkmi. Pri vzniku mala základné imanie vo výške 50 000 €. V spoločenskej zmluve sa spoločníci dohodli, že miera účasti bude podľa výšky ich vkladu do základného imania. Obchodné podiely ku dňu vzniku spoločnosti sú:
Spoločník Upísaný vklad Miera účasti Obchodný podiel
1. spoločník 25 000  50 % 25 000
2. spoločník 15 000  30 % 15 000
3. spoločník 10 000  20 % 10 000
Celkom 50 000 100 %  
Spoločnosť má základné imanie účtované v súlade s § 59 ods. 3 a 4 opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len "Postupy účtovania v PÚ") na účte 411 - Základné imanie v celkovej výške 50 000 €. Analytickú evidenciu vedie podľa jednotlivých spoločníkov.
Spoločnosť k 31. 12. vykázala v súvahe čisté obchodné imanie vo výške 75 000 €. Výška obchodných podielov sa pri rovnakej miere účasti zvýšila nasledovne:
Spoločník Upísaný vklad Miera účasti Obchodný podiel
1. spoločník 25 000  50 % 75 000 x 0,5 = 37 500
2. spoločník 15 000  30 % 75 000 x 0,3 = 22 500
3. spoločník 10 000  20 % 75 000 x 0,2 = 15 000
Celkom 50 000 100 %  
Ak dôjde k prevodu obchodného podielu (bezodplatne alebo odplatne) na inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo na súčasného spoločníka, výška základného imania sa neznení. Zmení sa len štruktúra spoločníkov, ktorú je potrebné zaevidovať v analytickej evidencii k účtu
411 - Základné imanie
. Výška obchodných podielov jednotlivých spoločníkov bude závislá od výšky čistého obchodného imania vykázaného k 31. 12., resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
* * *
Predaj obchodného podielu u fyzickej osoby, ktorá nemá obchodný podiel zahrnutý v obchodnom majetku
Ak je spoločníkom fyzická osoba, ktorá nemá obchodný podiel zahrnutý v obchodom majetku, t.j. nevykonáva podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť aleb
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály