Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Predaj majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti z hľadiska zákona o dani z príjmov (2. časť)

Dátum: Rubrika: Daň z príjmov Zo seriálu: Predaj majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti z hľadiska zákona o dani z príjmov

S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa aj do slovenskej daňovej legislatívy zaviedli pre právnické osoby pravidlá pre oslobodenie príjmov z predaja majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti vo forme akcií a obchodných podielov. Slovenskí daňoví rezidenti – podnikateľské právnické osoby a zahraničné právnické osoby so stálou prevádzkarňou na Slovensku môžu vzhľadom na prechodné ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) z tejto úpravy benefitovať od roku 2020. V druhej časti článku sa autorka venuje oslobodeniu príjmov z predaja akcií obchodných podielov.

Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov (§ 13c ZDP)
S účinnosťou od 1.1.2018 sa zaviedlo do ZDP
oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov
u vymedzeného okruhu daňovníkov, a to pri splnení zákonom stanovených podmienok v
§ 13c
tohto zákona.
Predmetom oslobodenia
podľa odseku 1 tohto ustanovenia
sú príjmy z predaja:
1.
akcií u akcionára akciovej spoločnosti,
2.
kmeňových akcií (akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva) alebo akcií s osobitnými právami u akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie,
3.
obchodného podielu u spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným alebo komandistu komanditnej spoločnosti
4.
alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí.
Oslobodenie
uvedených príjmov
môže uplatniť
iba daňovník -
právnická osoba
:
-
s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia,
-
s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorá vykonáva činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne.
ZDP v § 2 písm. d) bod 2definuje daňovníka - právnickú osobu s
neobmedzenou daňovou povinnosťou
ako právnickú osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo (definované v § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka) alebo miesto skutočného vedenia. Za miesto skutočného vedenia, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri, sa považuje také miesto, kde sa vytvára alebo prijíma väčšina obchodných a riadiacich rozhodnutí za právnickú osobu ako celok. To platí bez ohľadu na to, či sú tieto rozhodnutia prijímané orgánmi právnickej osoby alebo inými osobami (napr. spoločníkmi, akcionármi, zamestnancami). Rozhodnutia za menšie organizačné celky právnickej osoby alebo rozhodnutia administratívneho charakteru sa nepovažujú za zásadné pre právnickú osobu ako celok. Miesto skutočného vedenia má vo väčšine prípadov zabezpečené primerané materiálne a personálne podmienky na prijímanie takýchto rozhodnutí. Vzhľadom na rôznorodosť súčasných obchodných modelov a tiež na úroveň digitalizácie hospodárstva je však nutné posudzovať primeranosť podmienok individuálne s ohľadom na charakter činnosti právnickej osoby.
Daňovníkom - právnickou osobou s
obmedzenou daňovou povinnosťou
je podľa § 2 písm. e) bod 3 ZDP osoba, ktorá nemá na území SR svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia, ak má príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky taxatívne vymedzený v § 16 ZDP. Príjmom plynúcim zo zdrojov na území SR je aj príjem dosahovaný prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR, a to z jej činnosti a z akéhokoľvek nakladania s jej majetkom. Za stálu prevádzkareň sa podľa § 16 ods. 2 ZDP považuje trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činnosti, prostredníctvom ktorého daňovník - právnická osoba, ktorá nemá na území SR svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia (nerezident), vykonáva úplne alebo sčasti svoju činnosť na území SR. Miesto alebo zariadenie na výkon činnosti je na základe časového testu považované za trvalé, ak sa na výkon činnosti využíva sústavne alebo opakovane, alebo pri jednorazovo poskytnutej službe, ak doba výkonu činnosti presiahne 6 mesiacov v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to súvisle alebo s prerušením. Ak daňovník - právnická osoba je rezidentom štátu, s ktorým SR má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, vznik stálej prevádzkarne je okrem § 16 ods. 2 ZDP upravený v článku 5 príslušnej zmluvy, resp. Modelovej zmluvy OECD.
Podmienky oslobodenia príjmu z predaja akcií a obchodného podielu
Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov od dane z príjmov môže daňovník uplatniť, ak súčasne splní všetky podmienky ustanovené v § 13c ods. 2 ZDP. Ide o tieto tri podmienky:
1.
Priamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti, ktorej finančný nástroj sa predáva, je
minimálne vo výške 10 %.
2.
Držba tohto minimálneho podielu na základnom imaní je
najmenej 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
t.j. príjem z predaja tohto minimálneho podielu plynie najskôr po uplynutí uvedených 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia akcií alebo obchodného podielu, pričom moment nadobudnutia ZDP osobitne definuje v § 13c ods. 4.
3.
Daňovník
na území SR vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií
akciovej spoločnosti, kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami jednoduchej spoločnosti na akcie,
alebo obchodného podielu
, pričom
disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením
potrebným na výkon týchto funkcií a pri vyčíslení základu dane vychádza z výsledku hospodárenia vyčísleného z podvojného účtovníctva alebo z výsledku hospodárenia vyčísleného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, t.j. ide o daňovníka, ktorý fyzicky vykonáva činnosť na území SR, nemôže ísť iba o schránkovú firmu.
Priamy podiel na základnom imaní, ktorý musí byť minimálne vo výške 10 % znamená, že spoločník či akcionár vlastní majetok a zúčastňuje sa na kontrole v danej spoločnosti. Pokiaľ by spoločník či akcionár vlastnil určitý podiel na inej spoločnosti, ktorá sa potom následne podieľa na vlastníctve konkrétnej spoločnosti, na ktorej sa podiel bude predávať, ide o podiel nepriamy. V prípade priameho podielu teda musí byť vlastníctvo "priame" a nie prostredníctvom ďalšej spoločnosti.
Okrem vlastníctva priameho podielu na základnom imaní, spoločnosť, ktorá tento podiel predáva, musí na území Slovenskej republiky vykonávať ekonomickú činnosť, t.j. musí reálne fungovať, vykonávať na tomto území podstatné funkcie, riadiť a znášať riziká spojené s vlastníctvom tejto finančnej investície. Zároveň musí mať na to určité materiálne vybavenie a zamestnancov, tak ako to vyžadujú činnosti, ktoré má zapísané v obchodnom registri, t.j. musí prispievať k tvorbe hrubého domáceho produktu a k zvyšovaniu zamestnanosti. Zámerom ustanovenia § 13c ZDP totiž nie je daňovo zvýhodniť tých daňovníkov, ktorí nevykonávajú činnosť, iba de facto držia cenné papiere, resp. vykonávajú ich správu, tiež sa má zabrániť len jednoúčelovému zakladaniu spoločností, a to len na oslobodenie od dane príjmu z predaja akcií a obchodných podielov.
V súlade s prechodným ustanovením § 52zn ods. 17 ZDP ustanovenie § 13cv znení účinnom od 1.1.2018
sa použije aj na príjmy z predaja akcií alebo obchodného podielu nadobudnutých pred 1.1.2018
, u ktorých je splnená podmienka splateného a v obchodnom registri zapísaného priameho podielu na základnom imaní minimálne vo výške 10 %, pričom lehota na účely splnenia podmienky držby tohto minimálneho priameho podielu po dobu najmenej 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov začína plynúť od 1.1.2018.
Príklad č. 7:
Spoločnosť A vlastní 19 % podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti B. Spoločnosť A nadobudla 19 % podiel na základnom imaní spoločnosti B v roku 2018. Spoločnosť A plánuje predať 19 % podiel v spoločnosti B investorovi v dvoch častiach, pričom zvažuje dve alternatívy:
1.
Spoločnosť A predá akcie predstavujúce 9 % podiel na základnom imaní spoločnosti B investorovi v roku 2022, pričom tento predaj akcií bude za splnenia podmienok ustanovených v § 13c ods. 2 ZDP oslobodený od dane. Pri následnom jednorazovom predaji
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály