Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách

Dátum: Autor/i: Ing. Eva Gášpárová Rubrika: Problémy z praxe

Podnikom podľa § 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Podnik je teda výsledkom činnosti podnikateľa. Jeho štruktúra, charakter, veľkosť a ostatné znaky sú závislé od podnikateľa, ktorý tento podnik vytvára. Podnik môže byť predmetom predaja, darovania, vkladu do obchodnej spoločnosti, dedenia.

Predaj podniku je upravený v ustanoveniach § 476 až § 488 Obchodného zákonníka. Predaj podniku sa môže realizovať na základe
zmluvy o predaji podniku
. Pre jej platnosť sa vyžaduje písomná forma a overené podpisy predávajúceho a kupujúceho. Zmluvou o predaji podniku sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu.
Podstatnými náležitosťami zmluvy o predaji podniku sú:
-
označenie zmluvných strán,
-
určenie podniku alebo jeho časti, ktoré sú predmetom predaja,
-
jednoznačné definovanie, že zmluva sa vzťahuje na prechod všetkých práv a záväzkov spojených s prevádzkou podniku alebo jeho časti,
-
určenie kúpnej ceny.
Z obsahu zmluvy o predaji podniku musí jednoznačne vyplynúť, že sa vzťahuje na prechod všetkých práv a záväzkov spojených s prevádzkou podniku alebo jeho časti, t.j. musí byť zrejmé, že nejde len o predaj jednotlivých zložiek majetku. Pre predávajúceho znamená prevzatie peňažných záväzkov kupujúcim skutočnosť, že sa zbaví povinnosti zaplatiť dlh, pričom sa kupujúci stáva dlžníkom namiesto predávajúceho. Predávajúci na prechod pohľadávok nepotrebuje súhlas veriteľa, predávajúci však ručí za splnenie prevedených záväzkov kupujúcim.
Na kupujúceho prechádzajú aj:
-
práva a záväzky z existujúcich právnych vzťahov, napr. práva a záväzky z nájomných zmlúv, poistných zmlúv a iných zmlúv, a to bez súhlasu druhej strany,
-
práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ak to neodporuje zmluve o poskytnutí výkonu práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo povahe týchto práv,
-
práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov,
-
oprávnenie používať obchodné meno, ak to nie je v rozpore zo zákonom alebo právom tretej osoby.
Na kupujúceho neprechádzajú práva a povinnosti, ktoré nemajú súkromnoprávnu povahu, teda ktoré vznikli na základe právnych noriem verejného práva. Predmetom prechodu nie sú:
-
daňové povinnosti,
-
záväzky voči štátnemu rozpočtu,
-
pokuty uložené orgánmi verejnej správy,
-
iné záväzky verejnoprávnej povahy.
Prechod pohľadávok z predávajúceho na kupujúceho sa riadi ustanoveniami § 524 až § 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. o postúpení pohľadávok. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vymoženie pohľadávok, teda za neochotu alebo neschopnosť dlžníka splniť si svoj záväzok. Zodpovedá však v prípade, že určitá pohľadávka, ktorá bola prevzatá ako súčasť podniku, vôbec neexistovala. Postúpením peňažných pohľadávok kupujúcemu predávajúci stráca postúpené pohľadávky s celým príslušenstvom a všetkými právami s nimi spojenými, pričom už nie je oprávnený pohľadávky vymáhať a prijímať od dlžníkov peňažné plnenia.
Obchodný zákonník predpokladá odovzdanie a prevzatie vecí ku dňu účinnosti zmluvy, zmluvné strany ale môžu dohodnúť aj iný termín. Vlastnícke právo k hnuteľným veciam prechádza na kupujúceho samotnou účinnou zmluvou bez ohľadu na odovzdanie vecí alebo zaplatenie kúpnej ceny. Je však možné dohodnúť aj neskorší prechod vlastníckeho práva k hnuteľnostiam, napr. zaplatením kúpnej ceny. K prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľným veciam je potrebný vklad do katastra nehnuteľností, kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku dňu, kedy vklad do katastra nehnuteľností nadobúda právne účinky.
Podstatnou náležitosťou zmluvy o predaji podniku je
kúpna cena
. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, alebo zo spôsobu dohodnutia kúpnej ceny nevyplýva niečo iné, kúpna cena stanovená v zmluve o predaji podniku sa v súlade s § 482 Obchodného zákonníka považuje za cenu určenú na základe údajov o súhrne vecí, práv a záväzkov uvedených v účtovnej evidencii predávajúceho podniku ku dňu uzavretia zmluvy, pričom, ak zmluva nadobudne účinnosť k neskoršiemu dátumu, prihliadne sa na zvýšenie alebo zníženie obchodného majetku, ku ktorému došlo v medziobdobí. Zákon tak upravuje, že ak sa ku dňu účinnosti zmluvy zmení obchodný majetok, adekvátne sa mení aj výška kúpnej ceny. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť, že zmena obchodného majetku nebude mať vplyv na kúpnu cenu ku dňu účinnosti zmluvy resp. sa zmení na základe iných ustanovených skutočností.
Podľa ust. § 10 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH")
sa za dodanie tovaru a dodanie služby nepovažuje
(teda predmetom DPH nie je) predaj podniku alebo jeho časti tvoriacej samostatnú organizačnú zložku, v prípade, ak nadobúdateľ je platiteľom dane alebo sa stáva platiteľom dane podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH, s výnimkou prípadov, ak nadobúdateľ výlučne alebo prevažne dodáva tovary a sl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály