Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov

Dátum: Autor/i: Ing. Lucia Vanková Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov

Postúpením (predajom) pohľadávky pôvodný veriteľ získava určité dohodnuté percento z jej nominálnej hodnoty. Výhodou takéhoto postupu je, že aj napriek určitému zníženiu sumy pohľadávky môže veriteľ dosiahnuť okamžité zlepšenie vlastnej platobnej schopnosti a likvidity získaním finančnej hotovosti, čo môže vyrovnať rozdiel medzi pôvodnou sumou a trhovou cenou postúpenej pohľadávky. Prínosom je aj úspora času a energie, ktorú by pôvodný veriteľ musel vynaložiť na vymáhanie pohľadávky. Príspevok sa zaoberá úpravou odplatného postúpenia pohľadávok v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Právna podstata postúpenia
Všeobecná úprava postúpenia pohľadávky (cesia) je v § 524 až § 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. Vďaka týmto ustanoveniam môže veriteľ aj bez súhlasu dlžníka postúpiť svoju pohľadávku inému subjektu, ktorý sa stáva veriteľom voči tomu istému dlžníkovi. Postúpením pohľadávky tak dochádza k zmene v osobe veriteľa. Postúpenie pohľadávky musí mať vždy písomnú formu a v zmluve musí byť pohľadávka konkretizovaná. S postúpenou pohľadávkou prechádza na nového veriteľa aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.
K uzavretiu dohody medzi pôvodným veriteľom (postupcom) a novým veriteľom (postupníkom) nie je potrebný súhlas dlžníka. O postúpení pohľadávky musí však byť dlžník upovedomený.
Predmetom postúpenia môže byť len určitá pohľadávka. Nemožno postúpiť pohľadávku, ktorá zaniká najneskôr smrťou veriteľa, alebo pohľadávku, ktorej obsah by sa zmenou veriteľa zmenil, prípadne pohľadávku, ktorá nemôže postihnutá výkonom rozhodnutia. Nemožno postúpiť ani takú pohľadávku, v prípade ktorej by postúpenie odporovalo zákonu alebo dohode s dlžníkom.
Postúpenie pohľadávky v podvojnom účtovníctve
Podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len "Postupy účtovania v PÚ"), sa pri postúpení pohľadávky:
-
u pôvodného veriteľa
, t.j. u postupcu účtuje:
-
o pôvodnej pohľadávke na ťarchu účtu
546 - Odpis pohľadávky
a súvzťažne v prospech príslušného účtu pohľadávky, ktorá je predmetom postúpenia (napr.
311 - Odberatelia
),
-
o dohodnutej odplate (cene postúpenia), t.j. o pohľadávke voči postupníkovi na ťarchu účtu
315 - Ostatné pohľadávky
a v prospech účtu
646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok
,
-
v prípade, že je k pohľadávke vytvorená opravná položka, pri jej postúpení sa zúčtuje najskôr opravná položka na ťarchu účtu
391 - Opravné položky k pohľadávkam
so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu pohľadávky a do nákladov sa zaúčtuje na ťarchu účtu
546 - Odpis pohľadávky
len časť pohľadávky, na ktorú nie je vytvorená opravná položka,
-
u nového veriteľa
, t.j. u postupníka účtuje:
-
o nadobudnutej pohľadávke voči dlžníkovi, ktorá je ocenená v obstarávacej cene, na ťarchu účtu
315 - Ostatné pohľadávky
so súvzťažným zápisom v prospech účtu
325 - Ostatné záväzky
ako záväzok voči postupcovi,
-
o nadobudnutej pohľadávke voči dlžníkovi v menovitej hodnote sa neúčtuje, ale pohľadávka v tejto cene sa vedie v podsúvahe,
-
o úhrade pohľadávky dlžníkom (inkaso pohľadávky) sa účtuje v prospech účtu
315 - Ostatné pohľadávky
a na ťarchu účtu
221 - Bankové účty
alebo
211 - Pokladnica
; ak úhrada pohľadávky prevýši jej obstarávaciu cenu, rozdiel sa zaúčtuje na ťarchu účtu
315
a súvzťažne v prospech účtu
646
a ak nastane opačný prípad, rozdiel sa účtuje ako odpis pohľadávky na ťarchu účtu
546
a v prospech účtu
315
,
-
u dlžníka
na základe oznámenia o postúpení pohľadávky sa na príslušnom účte záväzku vykoná zmena v osobe veriteľa, ktorému bude povinný plniť svoj záväzok.
Postúpenie pohľadávok v ZDP
ZDP rieši postúpenie pohľadávok u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva z hľadiska daňového výdavku. V tejto súvislosti upravuje osobitné pravidlá zahrnovania postúpenej pohľadávky do daňových výdavkov vo viacerých ustanoveniach, a to so zámerom oddeliť:
-
postúpenie vlastnej pohľadávky,
-
postúpenie nadobudnutej pohľadávky,
-
postúpenie pohľadávky nadobudnutej kúpou podniku, nepeňažným vkladom alebo právnym nástupcom v reálnych hodnotách.
Postúpenie pohľadávok v menovitej hodnote
Podľa 19 ods. 3 písm. h) ZDPsa pri postúpení vlastnej pohľadávky uzná za daňový výdavok u daňovníka účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
menovitá hodnota
pohľadávky alebo jej nesplatená časť:
-
do výšky
príjmu (výnosu) z postúpenia
alebo
-
do výšky
tvorby opravnej položky,
ktorá by bola daňovo uznaná podľa § 20 ZDP.
Pri uplatnení menovitej hodnoty postúpenej pohľadávky do daňových výdavkov ZDP teda umožňuje daňovníkovi vybrať si tú sumu, ktorá bude pre neho výhodnejšia. To znamená, že ak by bola opravná položka podľa § 20 ZDP vyššia ako príjem z postúpenia, je uznaná aj strata z postúpenia.
Pri posúdení daňovo akceptovateľnej menovitej hodnoty postúpenej pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola v momente postúpenia uznaným daňovým výdavkom, prichádza do úvahy výška
daňovej opravnej položky
podľa § 20 ods. 10 až 12, 14 a 23 ZDP.
Podľa
§ 20 ods. 10 ZDP
má daňovník možnosť tvoriť daňovo uznané opravné položky
do výšky menovitej hodnoty
pohľadávky
zahrnutej do zdaniteľných príjmov
k pohľadávkam:
-
V reštrukturalizačnom konaní
, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom prihlásil svoju pohľadávku v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie [(§ 121 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o konkurze a reštrukturalizácii")]. Možnosť daňovo uznanej tvorby opravnej položky na pohľadávky voči dlžníkovi v reštrukturalizácii sa vzťahuje aj na pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí. Ak dlžník má sídlo alebo bydlisko v štáte, v ktorom nie je právny predpis upravujúci reštrukturalizáciu, na pohľadávku možno tvoriť daňovo uznanú opravnú položku, ak je vymáhaná prostredníctvom súdu tohto štátu.
-
V konkurznom konaní
, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom prihlásil pohľadávku
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály