Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Podiely na zisku z hľadiska zdanenia daňou z príjmov

Dátum: Autor/i: Ing. Miroslava Brnová Rubrika: Problémy z praxe

Zákonom č. 341/2016 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa s účinnosťou od 1. 1. 2017 opätovne zavádza zdanenie dividend (boli zdaňované aj do 31. 12. 2003). Uvedená úprava sa obnovila predovšetkým z dôvodu, že zdanenie dividend je štandardným nástrojom zdaňovania kapitálových ziskov v najvyspelejších krajinách sveta a v krajinách EÚ. V dôsledku osobitnej zníženej sadzby dane sa podiely na zisku z daňového hľadiska posudzujú samostatne. Od roku 2017 zdaňovanie podielov na zisku prešlo viacerými zmenami, ktoré už budú v nasledujúcom príspevku zapracované.

Zdanenie podielov na zisku na území SR podľa ustanovení ZDP

Podiely na zisku vyplácané obchodnou spoločnosťou alebo družstvom fyzickým osobám

Definícia podielov na zisku podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ZDP je nasledujúca:

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP sa na daňové účely za dividendy považujú:

  • Podiely na zisku (dividendy) priamo zadefinované v Obchodnom zákonníku ako podiel na zisku spoločnosti, ktoré sa vyplatili ich spoločníkom.

Všeobecne definíciami podielov na zisku sa zaoberajú ustanovenia Obchodného zákonníka o obchodných spoločnostiach, a to napr. v ustanovení § 61 Obchodného zákonníka. Podľa tohto ustanovenia sú všeobecne podiely na čistom obchodnom imaní:

  • podiely na zisku, na ktorých nárok vzniká len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, že bude zisk rozdeľovať medzi spoločníkov,
  • vyrovnacie podiely, na ktorých nárok vzniká priamo zo zákona a viaže sa na zánik účasti spoločníka v spoločnosti,
  • podiely na likvidačnom zostatku, na ktorých nárok vzniká priamo zo zákona a viaže sa na zánik účasti spoločníka v spoločnosti, keď spoločnosť zaniká likvidáciou. Ide vlastne o podiel spoločníka na majetkovom zostatku spoločnosti.

V prípade akciových spoločností sa špecificky o podieloch na zisku hovorí ako o dividende a tento je základným majetkovým právom akcionára. Takisto ako v prípade iných spoločností sa tento podiel na zisku delí medzi akcionárov až na základe rozhodnutia valného zhromaždenia po schválení ročnej účtovnej závierky o rozdelení disponibilného zisku.

Okrem toho, v akciovej spoločnosti môžu byť vyplatené podiely na zisku členom predstavenstva a členom dozornej rady, ktoré sú tiež nazývané tantiémy a rovnako ako v prípade dividend je tieto možné deliť až na základe rozhodnutia valného zhromaždenia po schválení ročnej účtovnej závierky o rozdelení disponibilného zisku. Od tejto tantiémy je nutné odlíšiť odmenu členov predstavenstva a členov dozornej rady za výkon svojej funkcie pre spoločnosť, ktorá je príjmom zo závislej činnosti.

Akciová spoločnosť môže rozhodnúť o rozdelení podielov na zisku aj zamestnancom spoločnosti.

  • Príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení.
  • Výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení.
  • Použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály