Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Oceňovanie reálnou hodnotou

Dátum: Autor/i: Ing. Ondrej Baláž Rubrika: Naša poradňa

Účtujeme ako malá účtovná jednotka a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka musíme oceniť majetok a záväzky reálnou hodnotou. Ako stanoviť reálnu hodnotu darovaného majetku – auta? Urobí sa to už pri obstaraní darom, alebo až na konci roka? Aké účtovné zápisy sa v tomto prípade majú robiť? Čo znamená, že reálnu hodnotu je možné stanoviť aj prostredníctvom oceňovacieho modelu?

Bezodplatne nadobudnutý majetok, okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok sa podľa § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) oceňuje reálnou hodnotou. Ide o ocenenie ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, teda k momentu obstarania tohto majetku. Auto nadobudnuté darovaním na účely účtovníctva oceníte reálnou hodnotou.

Na tieto účely sa za reálnu hodnotu považuje:
a)
trhová cena,
b)
hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na aktívnom trhu, ak nie je cena podľa písmena a) známa,
c)
hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na inom ako aktívnom trhu, ak nie sú na aktívnom trhu informácie, ktoré by bolo možné použiť v oceňovacom modeli podľa písmena b), alebo
d)
posudok znalca, ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu hodnotu podľa písmen a) až c), alebo pre oceňovanú položku majetku nie je dostupný oceňovací model odhadujúci s postačujúcou spoľahlivosťou cenu majetku, za ktorú by sa v danom čase predal, alebo jeho použitie by vyžadovalo od ú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály