Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Oceňovanie nepeňažných príjmov zamestnancov

Dátum: Rubrika: Daň z príjmov

Všeobecne platí, že predmetom dane z príjmov fyzických osôb sú nielen príjmy peňažné, ale aj nepeňažné, dokonca aj príjmy dosiahnuté zámenou. V prípade nepeňažných príjmov je zásadným problémom ich správne ocenenie. Vychádzajúc z ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba "ZDP") sa nepeňažné príjmy oceňujú cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak ZDP neustanovuje inak.
Uvedené konštatovania sa plne vzťahujú aj na daňové posudzovanie príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP. U daňovníkov, ktorí poberajú takéto príjmy (ďalej iba "zamestnanci"), sa v praxi vyskytujú prípady, keď za svoju prácu dostávajú rovnako príjmy v peňažnej aj nepeňažnej forme. V čase plnenia (tzn. nie len výplaty) je preto potrebné posúdiť spôsob ich zdanenia resp. nezdanenia, a to bez ohľadu na formu týchto príjmov. V súvislosti s doteraz uvedeným možno pripomenúť, že na základe § 5 ods. 2 ZDP sa za príjmy zo závislej činnosti považujú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od platiteľa týchto príjmov - t.j. zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy.
V kontexte s problematikou nepeňažných príjmov zamestnancov je tiež vhodné zadefinovať základné pojmy v súvislosti so zdaňovaním príjmov:
-
Príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov
je príjem, ktorý spadá pod režim ZDP, a to tak v peňažnej ako aj nepeňažnej forme.
-
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov
fyzických osôb sú uvedené v rámci § 3 ods. 2 ZDP, pričom v prípade príjmov zo závislej činnosti sú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov osobitne naviac uvedené v rámci ustanovenia § 5 ods. 5 a ods. 6 cit. zákona.
-
Zdaniteľné príjmy
sú príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov a nie sú oslobodené od dane podľa ZDP ani podľa medzinárodnej zmluvy.
-
Príjmy oslobodené od dane z príjmov
sú príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov avšak sú oslobodené od dane podľa ZDP alebo podľa medzinárodnej zmluvy.
Spôsoby ocenenia
V princípe existujú dva možné spôsoby ocenenia nepeňažných príjmov, a to buď tzv.
cenou obvyklou
(tzn. bežne používanou v mieste a v čase plnenia) alebo cenou stanovenou ZDP.
Ocenenie nepeňažných príjmov zamestnancov pomocou obvyklej ceny
V prípadoch, keď ZDP neustanovuje iný postup určenia ocenenia nepeňažného príjmu, aplikuje sa tzv. cena obvyklá.
Príklad č. 1:
Zamestnávateľ XY umožnil nakúpiť svojim zamestnancom výrobky, ktoré vyrába, za cenu o 25 % nižšiu ako je cena, za ktorú sa výrobky predávajú ostatným odberateľom.
Nepeňažným príjmom zo závislej činnosti bude v predmetnom prípade rozdiel medzi cenou výrobku bežnou (t.j. takou, za ktorú sa ponúkajú bežným spotrebiteľom) a cenou, za ktorú bolo umožnené výrobky nakúpiť zamestnancom. Treba však upozorniť, že ak by išlo o prípad predaja takýchto "lacnejších" výrobkov napr. v podnikovej predajni, kam môžu chodiť nakupovať aj bežní občania, v takomto prípade by k nepeňažnému príjmu u zamestnancov nedošlo.
* * *
V prípadoch, ak zamestnávateľ poskytne svojmu zamestnancovi bezúročnú pôžičku alebo pôžičku s úrokom nižším, aký je bežný na trhu, dochádza rovnako k nepeňažnému príjmu zamestnanca. V takomto prípade je nepeňažným príjmom zvýhodnenie, ktoré zamestnancovi z tohto dôvodu vzniká, lebo nemusí zaplatiť žiadny úrok (prípadne nižší). Ocenenie tohto zvýhodnenia predstavuje výška úroku, ktorý nemusí zaplatiť alebo rozdiel medzi úrokom, za ktorý pôžičku od zamestnávateľa dostal a výškou úroku, za ktorý pôžičku porovnateľných parametrov poskytujú v čase a mieste plnenia finančné inštitúcie (banky). Napokon treba uviesť, že ak však došlo k nenávratnej forme pôžičky, ktorú zamestnanec nemusí zamestnávateľovi vrátiť, potom nejde o pôžičku ale o dar poskytn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály