Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Lekárske preventívne prehliadky zamestnancov v zákone o dani z príjmov

Dátum: Autor/i: Ing. Lucia Vanková Rubrika: Daň z príjmov

Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa, ktoré musí vykonať v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako treba posudzovať lekárske preventívne prehliadky z hľadiska dane z príjmov, vysvetlíme v tomto príspevku.

Legislatívna úprava v osobitných predpisoch

Ochrana práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných, technických, zdravotníckych a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov. Povinnosti v tejto oblasti vyplývajú pre zamestnávateľov z § 147 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") a ďalších osobitných predpisov.
Medzi povinnosti zamestnávateľa patrí aj povinnosť zabezpečiť u zamestnancov
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
. Ide o povinnosť vyplývajúcu zo zákona
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o BOZP") v nadväznosti na
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.).
Zákon o BOZP ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.
Zamestnávateľ
v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je
povinný
[§ 6 ods. 1 písm. o) a q) zákona o BOZP]:
-
zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
-
nedovoliť, aby zamestnanci vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti,
-
zabezpečiť
vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.
Podľa § 12 ods. 2 písm. i) zákona o BOZP
zamestnanec je povinný podrobiť sa
lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.
Povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať lekárske preventívne prehliadky sú upravené aj v
ďalších osobitných predpisoch
(napr. nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v z. n. p.).
Zdravotný dohľad a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa
vykonávajú a poskytujú
podľa
§ 30a, § 30d a § 30e zákona č. 355/2007 Z.z.
V súlade s § 30e zákona č. 355/2007 Z.z. sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonáva
na základe hodnotenia zdravotného rizika
z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe
výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.
Lekárske preventívne prehliadky sú cielene zamerané na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia. Najvýznamnejšími zdraviu škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia sú fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, neionizujúce žiarenie, ionizujúce žiarenie), chemické faktory (chemické látky a prípravky, najmä karcinogény a mutagény), biologické faktory (baktérie, vírusy, huby, parazity) a iné faktory práce a pracovného prostredia (napr. psychická pracovná záťaž, senzorická záťaž - záťaž zraku, sluchu), ktoré môžu spôsobiť poškodenie zdravia zamestnancov.
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonáva u:
-
Zamestnanca
:
-
ktorý vykonáva prácu zaradenú do
tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
-
pri
opakovanom výskyte choroby z povolania
u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
-
ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu
vyžaduje osobitný predpis
(pozri vyššie uvedené osobitné predpisy),
-
ktorý vykonáva prácu zaradenú do
druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
ak túto
prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov
.
-
Inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie:
-
na výkon prác zaradených do
tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
, alebo
-
ak jej zdravotnú spôsobilosť na prácu
vyžaduje osobitný predpis
(
pozri uvedené osobitné predpisy
).
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnanca, ktorý vykonáva
prácu v tretej alebo štvrtej kategórii,
alebo inej fyzickej osoby uchádzajúcej sa o zamestnanie na výkon prác zaradených v tretej alebo štvrtej kategórii sa vykonávajú:
-
pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
-
v súvislosti s výkonom práce raz za dva roky u zamestnanca, ak vykonáva práce zaradené do tretej kategórie, jeden raz za rok u zamestnanca, ak vykonáva práce zaradené do štvrtej kategórie,
-
pred každou zmenou pracovného zaradenia,
-
pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
-
po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého vykonával prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie, pričom tieto sa vykonávajú jeden raz za tri roky pri prácach s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie, ktoré sú zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pri
opakovanom výskyte
choroby z povolania sa u zamestnanca rovnakej profesie na tom istom pracovisku vykonajú
bezodkladne
po uznaní rovnakej choroby z povolania na tom istom pracovisku, ak sa na danom pracovisku doteraz takéto choroby z povolania nevyskytovali.
Ak zamestnanec vykonáva prácu, ktorá je upravená
osobitným predpisom,
vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok je upravené v tomto osobitnom predpise. Ide napríklad o prácu:
-
v noci,
-
vo výškach,
-
vodičov motorových vozidiel,
-
pre určené činnosti vrátane obsluhovania určených pracovných prostriedkov, ktoré sa vykonávajú na základe preukazu, osvedčenia alebo dokladu (napr. obsluha vysokozdvižného vozíka),
-
so zobrazovacou jednotkou,
-
ručnú manipuláciu s bremenami a iné.
Príklad č. 1:
Za prácu v noci sa podľa § 98 Zákonníka práce považuje práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.
Každý zamestnanec, ktorý pracuje v tomto čase, sa musí podrobiť lekárskej preventívnej prehliadke pred zaradením na nočnú prácu, ďalej musí chodiť na lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pravidelne podľa potreby, a to najmenej raz do roka a kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce.
* * *
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do
druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
, ak túto prácu
nevykonával viac ako šesť mesiacov
zo zdravotných dôvodov, sa vykonávajú, aby sa zistili podozrenia na zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci, alebo aby sa zistili kontraindikácie na vykonávanie práce a odporúčali vhodné opatrenia na ochranu zdravia zamestnanca, alebo opodstatnenosť jeho preradenia na inú prácu a poskytnutie pracovnej rehabilitácie.
Príklad č. 2:
Zamestnanec pracujúci v drevovýrobe pri manipulácii s bremenami je práceneschopný už 7 mesiacov z dôvodu bolestí krížovej chrbtice. Chce sa vrátiť do práce, avšak zákon mu ukladá povinnosť podrobiť sa opätovnému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti.
Lekársku preventívnu prehliadku musí zabezpečiť zamestnávateľ, aby sa preukázalo, že zamestnanec je zdravotne spôsobilý na výkon konkrétnej pracovnej činnosti aj po dlhodobej pracovnej neschopnosti.
* * *
Zamestnávateľ spolu so zástupcami zamestnancov a lekárom pracovnej zdravotnej služby môže zamestnancovi nariadiť
vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky,
ak má pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Povinnosťou zamestnanca je podrobiť sa tejto lekárskej preventívnej prehliadke. Vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky môže nariadiť aj úrad verejného zdravotníctva, príslušný orgán verejného zdravotníctva alebo lekár pracovnej zdravotnej služby.
Okrem povinných lekárskych preventívnych prehliadok
môže zamestnávateľ zabezpečiť
lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci aj u ďalších zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do
prvej kategórie alebo druhej kategórie
, pričom sa vopred určia konkrétne profesie a pracoviská, ktorých sa to bude týkať, a to po prerokovaní a dohode so zástupcami zamestnancov a lekárom pracovnej zdravotnej služby. Ak zamestnávateľ poskytuje takéto lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, účasť osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie, a zamestnancov na lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci je povinná.
Rozsah jednotlivých lekárskych preventívnych prehliadok je upravený v odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. S06881-OZS-2016 zo dňa 29.9.2016 (vestník MZ SR 2016, čiastka 29 až 38).
Náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu
vrátane nákladov, ktoré vznikajú v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu
uhrádza zamestnávateľ,
ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Preventívne lekárske prehliadky v čase krízovej situácie
Zákon č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v z. n. p., doplnil do zákona č. 355/2007 Z.z. posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§ 30e ods. 19 až 22 zákona č. 355/2007 Z.z.) počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len "krízová situácia").
V čase krízovej situácie lekári neposudzujú zdravotnú spôsobilosť na prácu a nevykonávajú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie.
V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vykonáva len u zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v priamom ohrození života a zdravia v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy.
V čase krízovej situácie sa zdravotná spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie (vstupná lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci) nahrádza čestným vyhlásením fyzickej osoby. Čestné vyhlásenie sa musí nahradiť lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti na prácu najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.
Lekárska preventívna prehliadka v ZDP
Výdavky vynaložené na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu upravenom v zákone o BOZP patria v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") do skupiny výdavkov vynaložených zamestnávateľom na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov. Tieto sa zahŕňajú do daňových výdavkov v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. c) tohto zákona. Podľa bodu 1 a 2 tohto ustanovenia daňovými výdavkami sú:
-
výdavky (náklady) vynaložené na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
-
výdavky (náklady) vynaložené na starostlivosť o zdravie zamestnancov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.
Ak je zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona o BOZP povinný zabezpečiť u zamestnancov lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, sú výdavky vynaložené na preventívne lekárske prehliadky poskytnuté v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi považované za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 2 ZDP.
U
zamestnanca
je hodnota lekárskych preventívnych prehliadok poskytnutých zamestnávateľom v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi
vylúčená z predmetu dane
podľa § 5 ods. 5 písm. e) ZDP. Podľa tohto ustanovenia predmetom dane nie je hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a
preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom
[napr. zákon o BOZP, zákon č. 355/2007 Z.z.). Medzi tieto príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, nemožno zaradiť
finančný príspevok
poskytnutý zamestnancovi na lekárske preventívne prehliadky, aj keď sú vykonané za podmienok ustanovených osobitným predpisom a rovnako medzi takéto príjmy nemožno zaradiť ani plnenia poskytnuté zamestnancovi vo forme nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky, t.j. poskytnuté nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi.
Ak
lekárske preventívne prehliadky
sú zamestnancovi poskytnuté
nad rámec osobitných predpisov
, potom je hodnota týchto nadštandardných lekárskych preventívnych prehliadok na strane zamestnanca zdaniteľným príjmom podľa § 5 ZDP a u zamestnávateľa nedaňovým výdavkom. Ak však takéto poskytnutie nadštandardných lekárskych preventívnych prehliadok bude ako
zamestnanecký benefit
dohodnuté v kolektívnej zmluve, v internom predpise zamestnávateľa, v pracovnej alebo inej zmluve uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom, možno ich považovať aj za
daňové výdavky
zamestnávateľa, a to podľa § 19 ods. 1 ZDP.
V prípade, že
pracovná zdravotná služba
alebo iný orgán verejného zdravotníctva v súlade s osobitnými predpismi, v rámci opatrení
odporučí
vykonať povinné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci širšiemu okruhu zamestnancov, napr. zamestnancom vykonávajúcim práce zaradené v prvej kategórii alebo odporučí vykonanie potrebných vyšetrení, a to v nevyhnutnom rozsahu, napr. len pre vybranú skupinu zamestnancov, potom aj hodnota takejto preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi je u zamestnávateľa
uznaným daňovým výdavkom
podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 2 ZDP. Pre zamestnanca je hodnota takejto preventívnej zdravotnej starostlivosti považovaná za príjem, ktorý
nie je predmetom dane
podľa § 5 ods. 5 písm. e) ZDP.
Z uvedeného vyplýva, že pre správne posúdenie vykonaných lekárskych preventívnych prehliadok poskytnutých zamestnancovi zamestnávateľom je
na účely ZDP
potrebné
rozlišovať,
či lekárska preventívna prehliadka je poskytnutá v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo je poskytnutá nad rozsah ustanovený osobitným predpisom ako
nadštandardná
lekárska prehliadka.
Príklad č. 3:
Zamestnávateľ pre dvoch novoprijatých zamestnancov zabezpečil povinnú lekársku preventívnu prehliadku v súlade so zákonom o BOZP, za ktorú zdravotnému zariadeniu uhradil 70 € (2 x 35 €). Ako posúdiť uvedený náklad z pohľadu zamestnávateľa a z pohľadu zamestnanca?
Keďže zamestnávateľ zabezpečil pre zamestnanca povinnú lekársku preventívnu prehliadku v súlade s osobitnými predpismi, hodnota tejto prehliadky je podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 2 uznaným daňovým výdavkom a u zamestnanca ide podľa § 5 ods. 5 písm. e) ZDP o nepeňažný príjem, ktorý nie je predmetom dane.
* * *
Príklad č. 4:
Zamestnávateľ zabezpečil pre zamestnancov nadštandardné komplexné lekárske preventívne prehliadky. Hodnota jednej takejto komplexnej lekárskej preventívnej prehliadky predstavovala 750 €. Môže zamestnávateľ v tomto prípade aplikovať ustanovenie § 19 ods. 2 písm. c) bod 2 ZDP a § 5 ods. 5 písm. e) ZDP?
Vzhľadom na to, že ide o nadštandardné lekárske preventívne prehliadky, t.j. prehliadky poskytnuté nad rámec osobitných predpisov, hodnota takýchto lekárskych preventívnych prehliadok uhradená zamestnávateľom na ťarchu nákladov je nedaňovým výdavkom a u zamestnanca patrí medzi príjmy, ktoré sú predmetom dane, t.j. ustanovenie § 5 ods. 5 písm. e) ZDP sa neuplatní.
Keďže v danom prípade ide o nepeňažný príjem, ktorý je u zamestnanca zdaniteľným príjmom, v prípade, ak uvedené plnenie bude dohodnuté ako zamestnanecký benefit v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo v inom internom predpise zamestnávateľa, môže sa tento náklad posúdiť u zamestnávateľa ako daňový výdavok podľa § 19 ods. 1 ZDP.
* * *
Príklad č. 5:
Zamestnávateľ jedenkrát za dva roky zabezpečuje povinné lekárske preventívne prehliadky v súvislosti s výkonom práce pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do tretej kategórie. Po roku od absolvovania povinnej lekárskej preventívnej prehliadky zamestnávateľ pre štyroch zamestnancov zabezpečil znova lekárske preventívne prehliadky s rovnakou náplňou ako pri povinnej lekárskej preventívnej prehliadke, nakoľko o túto prehliadku zamestnanci požiadali podľa § 6 ods. 1 písm. q) zákona o BOZP. Možno hodnotu lekárskych prehliadok pre týchto štyroch zamestnancov považovať u zamestnávateľa za daňový výdavok a u zamestnanca za príjem, ktorý nie je predmetom dane?
V danom prípade nejde o nadštandardné lekárske preventívne prehliadky, ale o lekárske prehliadky, ktoré zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca poskytol v súvislosti výkonom práce podľa § 6 ods. 1 písm. q) zákona o BOZP. Vzhľadom na to možno hodnotu týchto prehliadok posúdiť u zamestnávateľa za daňovo uznaný výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 2 ZDP a u zamestnancov možno tento nepeňažný príjem zaradiť v súlade s § 5 ods. 5 písm. e) ZDP medzi príjmy, ktoré nie sú predmetom dane.
* * *
Príklad č. 6:
Zamestnávateľ pre svojich zamestnancov zabezpečuje povinné lekárske preventívne prehliadky v súlade s osobitnými predpismi. Po absolvovaní tejto lekárskej preventívnej prehliadky jeden zamestnanec požiadal zamestnávateľa o zabezpečenie ďalšej lekárskej preventívnej prehliadky so zameraním na dermatologické vyšetrenia. Táto prehliadka nesúvisí s výkonom práce zamestnanca a zamestnávateľ nie je povinný zamestnancovi takúto lekársku prehliadku poskytnúť. Môže zamestnávateľ výdavky na túto ďalšiu lekársku preventívnu prehliadku zahrnúť do daňových výdavkov a môže na hodnotu tejto lekárskej preventívnej prehliadky aplikovať § 5 ods. 5 písm. e) ZDP?
Pokiaľ ide hodnotu lekárskej preventívnej prehliadky zabezpečenú v súlade s osobitnými predpismi, táto je u zamestnávateľa uznaným daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 2 ZDP a u zamestnanca nie je predmetom dane v súlade s § 5 ods. 5 písm. e) ZDP. Ak však zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca zabezpečil a uhradil na ťarchu nákladov aj ďalšiu lekársku preventívnu prehliadku so zameraním na dermatologické vyšetrenie, na ktorú zamestnancovi nevzniká nárok podľa osobitných predpisov, ide u zamestnávateľa o dobrovoľné plnenie neuznané za daňový výdavok. Na hodnotu tejto nadštandardnej lekárskej prehliadky uhradenej zamestnávateľom na ťarchu nákladov nemožno aplikovať ani ustanovenie § 5 ods. 5 písm. e) ZDP, preto jej hodnota je pre zamestnanca príjmom, ktorý je predmetom dane [ak by zamestnávateľ hodnotu nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky uhradil z prostriedkov sociálneho fondu, potom by bolo možné aplikovať ustanovenie § 5 ods. 7 písm. h) ZDP].
Keďže hodnota nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky je v danom prípade u zamestnanca zdaniteľným príjmom, u zamestnávateľa v prípade, ak bude poskytnutie tejto lekárskej prehliadky dohodnuté ako zamestnanecký benefit v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo v inom internom predpise zamestnávateľa, môže sa tento náklad posúdiť ako daňový výdavok podľa § 19 ods. 1 ZDP.
* * *
Príklad č. 7:
Zamestnávateľ uhradil na ťarchu nákladov lekársku prehliadku vodičov referentských vozidiel, ktorí sú pracovníkmi v administratíve. Sú výdavky súvisiace s lekárskymi prehliadkami vodičov referentských vozidiel daňovým nákladom zamestnávateľa a u zamestnancov možno tento nepeňažný príjem zaradiť v súlade s § 5 ods. 5 písm. e) ZDP medzi príjmy, ktoré nie sú predmetom dane?
Vodiči referentských vozidiel nie sú vodiči z povolania a ich hlavnou činnosťou nie je vedenie motorového vozidla. Ako administratívni pracovníci sú zatriedení v 1. a 2. pracovnej kategórii, pričom lekárska prehliadka je vykonaná len vo vzťahu k vedeniu referentského motorového vozidla. Preto pri posúdení vynaložených výdavkov na uvedené lekárske prehliadky treba vychádzať zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v z. n. p. a príslušných vyhlášok MV SR. V súlade s týmito osobitnými predpismi sú povinní lekárskej prehliadke podrobiť sa každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky vodiči nákladných vozidiel, autobusov, vozidiel s právom prednostnej jazdy, vozidiel využívaných na zasielateľstvo, taxislužbu a poskytovanie poštových služieb. To znamená, že v nadväznosti na zákon č. 355/2007 Z.z., na ktorý sa odvoláva zákon o BOZP, nie sú lekárske prehliadky vodičov referentských vozidiel uznaným daňovým výdavkom zamestnávateľa. Zároveň u zamestnanca hodnota takýchto lekárskych prehliadok patrí medzi príjmy, ktoré sú predmetom dane, t.j. ustanovenie § 5 ods. 5 písm. e) ZDP sa neuplatní.
Ak napriek uvedenému zneniu osobitného predpisu boli takéto nepeňažné plnenia vodičom referentských vozidiel poskytnuté, t.j. boli poskytnuté nad rámec zákona o BOZP, sú tieto plnenia na strane zamestnanca zdaniteľným príjmom podľa § 5 ZDP, pričom v prípade, ak sú tieto vyššie nároky zároveň dohodnuté v kolektívnej zmluve, v internom predpise zamestnávateľa, v pracovnej alebo inej zmluve uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom sú aj daňovým výdavkom zamestnávateľa v tejto vyššej nad nárokovej sume v súlade s § 19 ods. 1 ZDP.
* * *
Príklad č. 8:
Pracovná zdravotná služba v súlade s osobitnými predpismi odporučila zamestnávateľovi, aby zabezpečil všetkým zamestnancom mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci zameranú na funkčné vyšetrenie pľúc. Je náklad spojený s týmto vyšetrením zamestnancov u zamestnávateľa uznaným daňovým výdavkom? Možno hodnotu takéhoto vyšetrenia považovať za príjem, ktorý u zamestnanca nie je predmetom dane?
Zamestnávateľ, ktorý na základe odporučenia pracovnej zdravotnej služby zabezpečí pre zamestnancov mimoriadne lekárske preventívne prehliadky s uvedeným zameraním, poskytuje preventívnu zdravotnú starostlivosť za podmienok ustanovených zákonom č. 355/2007 Z.z. Hodnota takéhoto vyšetrenia je teda u zamestnávateľa uznaným daňovým výdavkom v súlade s § 19 ods. 2 písm. c) bod 2 ZDP a u zamestnanca je v súlade s § 5 ods. 5 písm. e) ZDP považovaná za príjem, ktorý nie je predmetom dane.
* * *
Lekárske preventívne prehliadky poskytnuté zo sociálneho fondu
Podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z. n. p. (ďalej len "zákon o sociálnom fonde") sociálny fond je tvorený zamestnávateľom
na ťarchu nákladov
vo výške úhrnu povinného prídelu a ďalšieho prídelu určitým percentom z ustanoveného základu, a to na vytvorenie pracovných a sociálnych podmienok a na starostlivosť o zdravie. Podľa § 5 ods. 1 tohto zákona
povinný prídel a ďalší prídel do sociálneho fondu
je u zamestnávateľa, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku,
súčasťou daňových výdavkov
podľa § 19 ods. 1 ZDP. Čerpanie sociálneho fondu nemá vplyv na základ dane z príjmov zamestnávateľa.
V súlade s § 7 zákona o sociálnom fonde je možné, aby zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytol zamestnancovi príspevok aj na zdravotnú starostlivosť, ktorou môže byť aj poskytovanie príspevkov na lekárske preventívne prehliadky.
S účinnosťou od 1.1.2020 je podľa
§ 5 ods. 7 písm. h) ZDP
u zamestnanca príjmom
oslobodeným od dane
aj príjem poskytnutý ako príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa, ak je
poskytnutý zamestnancovi na lekárske preventívne prehliadky nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi
[napr. § 30e zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č. 577/2004 Z.z.), t.j. na nadštandardné lekárske preventívne prehliadky. Oslobodenie tohto príjmu nie je podmienené vznikom nároku na lekársku preventívnu prehliadku podľa osobitných predpisov a rovnako nie je podmienené formou poskytnutia, t.j. môže ísť o plnenie
poskytnuté v peňažnej alebo nepeňažnej forme
. Znamená to, že ak zamestnanec absolvuje nadštandardnú lekársku preventívnu prehliadku, ktorej hodnotu zamestnávateľ uhradí zo sociálneho fondu, pre zamestnanca je to príjem oslobodený od dane.
Ak lekár pri absolvovaní nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky vykoná zamestnancovi aj iné výkony, ktoré nepatria do rozsahu náplne zdravotných výkonov lekárskej preventívnej prehliadky, t.j. ktoré nie sú súčasťou predmetu lekárskej preventívnej prehliadky, na tieto výkony nemožno aplikovať oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. h) ZDP.
Príklad č. 9:
Zamestnávateľ pre svojich zamestnancov zabezpečil nadštandardnú onkologickú preventívnu prehliadku. Hodnota tejto lekárskej preventívnej prehliadky predstavovala 500 € na jedného zamestnanca, ktorú zamestnávateľ uhradil z prostriedkov sociálneho fondu. Ako má zamestnávateľ zdaniť zamestnancom poskytnutie tejto nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky?
Podľa § 5 ods. 7 písm. h) ZDP je hodnota nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky nepeňažným príjmom zamestnanca oslobodeným od dane, ak je uhradená z prostriedkov sociálneho fondu. To znamená, že sa hodnota tejto onkologickej preventívnej prehliadky v danom prípade u zamestnanca nezdaňuje.
* * *
Príklad č. 10:
Zamestnanec absolvoval nadštandardnú lekársku preventívnu prehliadku zameranú na vyšetrenie kože. Hodnota nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky bola stanovená na sumu 350 €. Lekár sa so zamestnancom dohodol, že po prehliadke mu odstráni aj kožný výrastok, za čo zamestnanec doplatil 50 €. Odstránenie kožného výrastku nepatrilo do náplne zdravotných výkonov nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky. Zamestnanec v súlade s internou smernicou požiadal zamestnávateľa o poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu na nadštandardnú lekársku preventívnu prehliadku v sume 400 €. Môže zamestnávateľ na túto sumu aplikovať § 5 ods. 7 písm. h) ZDP?
V danom prípade odstránenie kožného výrastku nebolo súčasťou nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky, a preto ustanovenie § 5 ods. 7 písm. h) ZDP na sumu 50 € nemožno aplikovať. Príspevok zo sociálneho fondu poskytnutý v sume 350 € je pre zamestnanca príjmom oslobodeným od dane a v sume 50 € za vybranie kožného výrastku je pre zamestnanca zdaniteľným príjmom.
* * *
Príklad č. 11:
Zamestnávateľ sa rozhodol pre zamestnancov zabezpečiť nadštandardnú lekársku preventívnu prehliadku u stomatológa, ktorej hodnota predstavuje 85 € a uhradí ju z prostriedkov sociálneho fondu. Náplňou tejto lekárskej preventívnej prehliadky je celkový stav chrupu, röntgenologické vyšetrenie a dentálna hygiena. Hodnota nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky je v súlade s § 5 ods. 7 písm. h) ZDP príjmom oslobodeným od dane. Lekár však ošetril zamestnancovi aj zubný kaz, za čo si zamestnanec doplatil 90 €. Môže zamestnávateľ aj na túto sumu (90 €) aplikovať § 5 ods. 7 písm. h) ZDP, ak zamestnancovi poskytne na tento výkon príspevok zo sociálneho fondu?
Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. h) ZDP možno aplikovať len na tie príspevky, ktoré zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytne na nadštandardné lekárske preventívne prehliadky. Ak zo sociálneho fondu poskytne príspevky aj na ďalšie výkony, ktoré nespadajú do náplne lekárskej preventívnej prehliadky, potom nemožno aplikovať oslobodenie podľa tohto ustanovenia, ale tieto príspevky sú pre zamestnanca zdaniteľným príjmom. Znamená to, že príspevok v sume 90 € zamestnávateľ zamestnancovi zdaní v súlade s § 35 ZDP.
* * *
Zhrnutie
V súvislosti so zabezpečovaním lekárskych preventívnych prehliadok môžu nastať u zamestnávateľa tieto situácie:
-
ak ide o poskytnutie preventívnej lekárskej prehliadky pre okruh ľudí a okruh práce určený zákonom o BZOP, vynaložený náklad je u zamestnávateľa daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 2 ZDP a u zamestnanca je hodnota tejto lekárskej preventívnej prehliadky príjmom vylúčeným z predmetu dane podľa § 5 ods. 5 písm. e) ZDP,
-
ak ide o poskytnutie preventívnej lekárskej prehliadky nad rámec určený osobitnými predpismi, t.j. nadštandardnú lekársku preventívnu prehliadku, ktorá je uhradená:
-
zo sociálneho fondu, pôjde u zamestnanca o oslobodený príjem podľa § 5 ods. 7 písm. h) ZDP (u zamestnávateľa je daňovým výdavkom samotná tvorba sociálneho fondu),
-
mimo sociálneho fondu, výdavok na nadštandardnú lekársku preventívnu prehliadku u zamestnávateľa nie je uznaným daňovým výdavkom a u zamestnanca je zdaniteľným príjmom zamestnanca podľa § 5 ods. 1 ZDP, pričom ak poskytnutie takéhoto nepeňažného plnenia, ktoré je zdaniteľným príjmom zamestnanca, zamestnávateľ dojedná so zamestnancom ako zamestnanecký benefit, napr. v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo inom internom predpise zamestnávateľa, hodnota nadštandardnej preventívnej lekárskej prehliadky bude u zamestnávateľa uznaným daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 1 ZDP.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály