Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Kapitálový fond z príspevkov

Dátum: Autor/i: Ing. Eva Gášpárová Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Kapitálový fond obchodných spoločností je tvorený a doplňovaný z kapitálových peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným a akcionárov akciových spoločností a je zahrňovaný do vlastného imania týchto spoločností. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov ako aj jeho prerozdelenie ustanovuje § 217a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorý sa vzťahuje na akciovú spoločnosť. Podľa § 123 ods. 2 Obchodného zákonníka na tvorbu kapitálového fondu príspevkami spoločníkov a ich použitie na rozdelenie medzi spoločníkmi platí § 217a Obchodného zákonníka.

Tvorba a použitie kapitálového fondu z príspevkov podľa Obchodného zákonníka
Tvorba fondu nie je povinná, Obchodný zákonník umožňuje, aby spoločníci resp. akcionári vytvorili kapitálový fond zo svojich príspevkov. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov však musí byť upravené v zakladateľskej listine alebo v stanovách (prípadne v spoločenskej zmluve). Ak pôjde o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov pri vzniku spoločnosti, musia ho schváliť zakladatelia. Ak pôjde o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov počas trvania spoločnosti, musí ho schváliť valné zhromaždenie.
Príspevkom do kapitálového fondu môže byť všetko, čo môže byť predmetom vkladu do základného imania. Príspevok môže mať podobu peňažného vkladu alebo nepeňažného vkladu. V prípade nepeňažného vkladu sa uplatňujú pravidlá ako pri vklade do základného imania podľa § 59 Obchodného zákonníka. Hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom, ktorý musí obsahovať aj opis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia, údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti. Nepeňažným vkladom môže byť aj podnik alebo jeho časť, pričom vo vzťahu k prechodu práv a povinností sa primerane použijú ustanovenia o zmluve o predaji podniku. Nepeňažným vkladom môže byť aj pohľadávka, pričom sa primerane použijú ustanovenia o postúpení pohľadávky.
Tvorba kapitálového fondu z príspevkov je podmienená jeho splatením, preto ho možno vytvoriť až momentom splatenia. Samotné prevzatie záväzku na splatenie príspevku spoločníkom resp. akcionárom nie je postačujúce.
Príspevok do kapitálového fondu z príspevkov sa, na rozdiel od vkladu do základného imania, nezapisuje do obchodného registra.
Splatený kapitálový fond z príspevkov možno použiť iba na prerozdelenie medzi spoločníkov resp. akcionárov, alebo na zvýšenie základného imania, ak tak ustanovuje zakladateľská zmluva alebo stanovy, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov resp. akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí v Obchodnom vestníku zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia, t.j. prerozdelenie je podmienené splnením notifikačnej povinnosti.
Kapitálový fond z príspevkov nemožno použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov resp. akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov spoločnosť dostala do krízy. Krízu na tento účel vymedzuje § 67a až § 67k Obchodného zákonníka.
Účtovanie tvorby a použitia kapitálového fondu z príspevkov
Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov v účtovníctve upravuje § 28 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p., podľa ktorého sa v obchodnej spoločnosti a u spoločníka alebo akcionára vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka, účtuje na základe splatenia príspevkov do kapitálového fondu. V účtovníctve spoločníka alebo akcionára sa splatené príspevky do kapitálového fondu z príspevkov účtujú ako súčasť ocenenia cenného papiera alebo podielu na základnom imaní.
Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri príspevku do kapitálového fondu z príspevkov je podľa § 2 ods. 3 opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len "Postupy účtovania v PÚ") deň splatenia príspevku. Deň splatenia pri nepeňažnom príspevku je deň prevzatia príspevku obchodnou spoločnosťou a u akcionára alebo spoločníka je to deň odovzdania príspevku obchodnej spoločnosti.
Podľa § 59 ods. 6 Postupov účtovania v PÚsa peňažné príspevky a nepeňažné príspevky do kapitálového fondu z príspevkov účtujú na účte
413 - Ostatné kapitálové fondy
, pričom sa k nemu vytvárajú analytické účty podľa jednotlivých akcionárov a spoločníkov.
Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov je závislé od toho, či bol vytvorený:
-
ako súčasť vkladu podniku alebo časti podniku a ako súčasť nepeňažného vkladu ktorým je individuálny majetok - a účtuje sa v súlade s § 27a Postupov účtovania v PÚ,
-
samostatne - a účtuje sa v súlade s § 27b Postupov účtovania v PÚ.
Na účely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") sú nepeňažné vklady predmetom dane. Nepriamo to vyplýva z § 10 zákona o DPH, podľa ktorého predmetom dane nie je nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti alebo družstva v prípade, ak ide o vloženie podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku a ak nadobúdateľ je platiteľom alebo sa stáva platiteľom podľa § 4 ods. 6 zákona o DPH. To znamená, že ostatné nepeňažné vklady sú predmetom dane a základ dane sa určí podľa § 22 zákona o DPH.
Na účely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") vkladom podľa § 2 písm. ac) je:
-
peňažný vklad a nepeňažný vklad do základného imania, pričom za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane,
-
príspevok do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom.
Z pohľadu vkladateľa je vklad resp. príspevok do kapitálové fondu z príspevkov nedaňovým výdavkom v súlade s § 21 ods. 2 písm. d) ZDP. Vychádzajúc zo spôsobu účtovania tvorby kapitálového fondu z príspevkov, tvorba nemá vplyv na výsledok hospodárenia.
Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov
Pri nepeňažnom vklade, ktorým je
podnik alebo časť podniku sa u prijímateľa vkladu
podľa § 27a ods. 1 a 2 Postupov účtovania v PÚ:
-
účtujú prijímané jednotlivé zložky majetku a záväzkov tvoriace vklad podniku na vecne príslušné účty v ocenení podľa § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve, t.j. v ocenení reálnou hodnotou, a identifikovateľný a spoľahlivo oceniteľný dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vkladateľa sa účtuje na príslušný účet dlhodobého nehmotného majetku,
-
účtuje goodwill alebo záporný goodwill ako rozdiel medzi reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov a hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad, pričom pri výpočte tohto rozdielu sa k uznanej hodnote vkladu pripočíta aj hodnota splateného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov, prídel do rezervného fondu alebo emisného ážia, ak sú dohodnuté v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo zakladateľskej listine,
-
v deň splatenia sa účtuje príspevok do kapitálového fondu z príspevkov na ťarchu účtu
353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie
a v prospech účtu
413 - Ostatné kapitálové fondy
.
Pri nepeňažnom vklade, ktorým je
podnik alebo časť podniku sa u vkladateľa vkladu
podľa § 27a ods. 3 Postupov účtovania v PÚ:
-
z účtovníctva vyradia jednotlivé zložky majetku a záväzkov v účtovnej hodnote so súvzťažným zápisom na účet
367 - Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov
,
-
účtuje rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a jej zvýšením o iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve a účtovnou hodnotou vkladaných jednotlivých zložiek majetku a záväzkov podľa charakteru na ťarchu účtu
568 - Ostatné finančné náklady
alebo v prospech účtu
668 - Ostatné finančné výnosy,
-
účtuje o finančnej investícii z dôvodu vkladu podniku na príslušnom účte finančnej investícii (na účte
061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
alebo
062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou
alebo
063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely
) a na účet
367 - Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov
, pričom na účte finančnej investície sa účtujú aj iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve, a k účtu finančnej investície sa vytvárajú analytické účty aj podľa jednotlivých súčastí tvoriacich iné príspevky.
Účtovný prípad Prijímateľ vkladu Vkladateľ
MD D
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály