Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dotácie na obstaranie hmotného majetku a ich vplyv na základ dane z príjmov (2. časť)

Dátum: Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Dotácie na obstaranie hmotného majetku a ich vplyv na základ dane z príjmov

Príspevok sa zaoberá dotáciami poskytnutými na obstaranie hmotného majetku u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a ich vplyvom na základ dane z príjmov právnickej osoby.

Poskytnutie dotácie na obstaranie hmotného majetku skôr ako sa uskutočnil jeho nákup
V praxi dochádza z rôznych objektívnych príčin aj k situácii, že dotácia na obstaranie hmotného majetku je priznaná a poskytnutá skôr, a to v účtovnom období predchádzajúcom obdobiu, v ktorom sa hmotný majetok obstará a uvedie do užívania. Pri dodržaní zásady, že zúčtovanie dotácii je výsledkovo neúčinné a bez vplyvu na základ dane, rozpúšťanie dotácie do výnosov a do základu dane sa aj v tomto prípade začne uplatňovať až v tom období, v ktorom sa hmotný majetok začne odpisovať.
Príklad č. 4 - Nákup hmotného majetku v roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola dotácia priznaná:
Spoločnosti bola v roku 2021 priznaná a aj vyplatená dotácia na nákup potravinárskeho stroja vo výške 60 000 € (100 % obstarávacej ceny stroja). Spoločnosť obstarala potravinársky stroj a uviedla ho do užívania až v januári 2022. Hmotný majetok je zaradený v 1. odpisovej skupine s dobou odpisovania 4 roky, spoločnosť uplatňuje rovnomerný spôsob odpisovania majetku (1/4 z obstarávacej ceny 60 000 €, t.j. 15 000 € ročne). Podľa odpisového plánu sa spoločnosť rozhodla účtovne odpisovať stroj rovnako 4 roky. Ako bude spoločnosť postupovať pri zahŕňaní dotácie do základu dane?
Postup bude takýto:
P. č. Účtovný prípad MD D Suma v € Daňový odpis v € Zdaniteľný príjem v €
Rok 2021
1. Nárok na dotáciu 346 384 60 000
2. Prijatie dotácie na BÚ 221 346 60 000
Rok 2022
3. Obstaranie stroja 042 321 60 000
4. Zaradenie stroja do užívania 022 042 60 000
5. Odpis majetku za účtovné obdobie 551 082 15 000 15 000
6.. Zúčtovanie časti dotácie do výnosov 384 648 15 000 15 000
Rok 2023 – 2025
7. Odpis majetku za účtovné obdobie 551 082 15 000 15 000
8. Zúčtovanie časti dotácie do výnosov 384 648 15 000 15 000
Aj keď bola spoločnosti dotácia priznaná v roku 2021, do základu dane sa bude zahŕňať podľa § 17 ods. 3 písm. f) ZDP až v zdaňovacom období, v ktorom bude použitá na nákup potravinárskeho stroja a v ktorom začne tento stroj aj odpisovať. To znamená, že dotácia sa zahrnie do základu dane v rokoch 2022 až 2025. Keďže spoločnosť uplatňuje účtovný odpis a daňový odpis v rovnakej výške, dotácia zúčtovaná do výnosov vo výške účtovného odpisu je v tejto výške aj súčasťou základu dane.
* * *
Poskytnutie dotácie na obstaranie hmotného majetku používaného na prenájom
V prípade majetku poskytnutého na prenájom je možné podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP zahrnúť do daňových výdavkov daňové odpisy iba do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Podľa § 17 ods. 3 písm. f) ZDPsa však dotácia zahŕňa do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku vo výške ročného odpisu alebo jeho pomernej časti. Pri zahrnovaní dotácie do základu dane tak
dochádza ku konfliktu dvoch zákonných podmienok
, a to uplatnenia dotácie vo výške ročného odpisu alebo jeho pomernej časti, t.j. nie vo výške daňového odpisu limitovaného výškou príjmov z prenájmu, a zároveň by zahrnovanie dotácie malo mať neutrálny dopad na základ dane. Vzhľadom na skutočnosť, že ZDP uvedenú situáciu jednoznačne nerieši, sú možné dva spôsoby zahrnovania dotácie do základu dane.
Príklad č. 5 - Dotácia na majetok používaný na prenájom:
Spoločnosť v máji 2021 obstarala a zaradila do používania testovacie zariadenie v cene 150 000 €, pričom na jeho obstaranie bola v roku 2021 poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 20 % obstarávacej ceny, t.j. 30 000 €. Testovacie zariadenie zaradené do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky odpisuje spoločnosť rovnomerným spôsobom odpisovania. Podľa odpisového plánu sa spoločnosť rozhodla účtovne odpisovať zariadenie 5 rokov. Dotáciu zahŕňa do výnosov počas účtovnej doby odpisovania (5 rokov) vo výške nákladov na odpisy. Podľa podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, môže spoločnosť počnúc rokom 2022 prenajať daný majetok. Príjem z prenájmu predstavuje sumu 32 000 € ročne. Ako bude spoločnosť zahrnovať dotáciu do základu dane?
I. spôsob - zahrnovanie dotácie do výšky limitovaného odpisu podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP
Zdaňovacie obdobie Príjem z nájmu Výsledok hospodárenia Základ dane Dotácia
odpisy dotácia ročný odpis uplatnený neuplatnený
2021  20 000 4 000 37 500  25 000 12 500  5 000
2022 32 000  30 000  6 000
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály