Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Daňové ocenenie obchodného majetku

Dátum: Autor/i: Ing. Miroslava Brnová Rubrika: Daň z príjmov

Pri vložení majetku do obchodného majetku sa tento musí najskôr na daňové účely oceniť, aby sa následne určila vstupná cena aj na účely odpisovania. Toto ocenenie je naviazané predovšetkým na spôsob nadobudnutia daného majetku. Napríklad v prípade, ak je majetok nadobudnutý kúpou, vstupnou cenou na daňové účely je jeho obstarávacia cena.

Okrem uvedeného, ustanovenia zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") rozlišujú daňové ocenenie samostatne pre:
-
hmotný a nehmotný majetok v § 25 ZDP,
-
finančný majetok v § 25a ZDP,
-
virtuálnu menu v § 25b ZDP.
Daňové ocenenie hmotného a nehmotného majetku
Vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku podľa ZDP je:
-
obstarávacia cena,
-
suma vo výške vlastných nákladov,
-
reprodukčná obstarávacia cena, pre bezodplatne nadobudnutý majetok
do 31.12.2015
(cena určená v dedičskom konaní pri zdedenom majetku, napr. znalecká cena určená pri darovanom majetku),
-
všeobecná cena podľa § 175o zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v z. n. p., čo je cena určená v rámci dedičského konania pri majetku nadobudnutom dedením
po 31.12.2015
(Poznámka: Občiansky súdny poriadokbol zrušený a bol nahradený Civilným sporovým poriadkom, Civilným mimosporovým poriadkom a Správnym súdnym poriadkom. Úprava dedenia a aj určenia všeobecnej ceny majetku nadobudnutom dedením je teraz upravená v Civilnom mimosporovom poriadku)
,
-
cena podľa osobitného predpisu (zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. - ďalej len "zákon o znalcoch", čo je cena určená znalcom) pri majetku nadobudnutom darovaním
po 31.12.2015,
-
suma vo výške pohľadávky a
-
zostatková cena.
Súčasťou vstupnej ceny je aj:
-
technické zhodnotenie,
-
daň z pridanej hodnoty v určitých prípadoch.
Technické zhodnotenie je súčasťou vstupnej ceny v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania, pričom pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu (rozdiel medzi vstupnou cenou a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov).
Príklad č. 1:
Daňovník nadobudol budovu v auguste v roku 2009 na základe zámennej zmluvy, kde stavba v znaleckom posudku súdneho znalca bola určená ako stavba na odstránenie a znalec ju ocenil na sumu 350 €. Stavbu skolaudoval v roku 2014 na základe dodatočného stavebného povolenia, pričom do nej investoval ako súkromná osoba 100 000 €. Náklady a výdavky si nikde neuplatňoval. V roku 2015 začal budovu prenajímať s tým, že v daňovom priznaní si uplatňoval iba príjem a neuplatňoval si žiadne iné skutočné výdavky. Od roku 2022 by si chcel uplatniť na základe súdno-znaleckého posudku odpisy hmotného investičného majetku, t.j. budovy. Ako má postupovať z daňového hľadiska, môže si v skutočných výdavkoch od roku 2022 uplatňovať odpisy? Predbežné vyjadrenie znalca, budova po rekonštrukcii má hodnotu 140 000 € a pozemok 70 000 €, ktorý sa však neodpisuje.
Pri preradení hmotného majetku (aj nehnuteľnosť) z osobného užívania do obchodného majetku, daňovník-fyzická osoba postupuje podľa § 24 ods. 5 ZDP, t.j. odpisuje tento majetok ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1 písm. d) ZDP.
Podľa § 25 ods. 1 písm. d) ZDP, pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku, vychádza pri stanovení vstupnej ceny na účely odpisovania hmotného majetku zo vstupnej ceny určenej podľa § 25 ods. 1 písm. a) až c) ZDP, pričom za roky nevyužívania hmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu (doba, počas ktorej nebol zaradený v obchodnom majetku) sa odpisy neuplatňujú.
Vstupnou cenou hmotného majetku podľa § 25 ods. 1 písm. a) až c) ZDP je:
-
obstarávacia cena,
-
suma vo výške vlastných nákladov,
-
reprodukčná obstarávacia cena, pre majetok nadobudnutý do 31.12.2015, resp. všeobecná cena (§ 175o Občianskeho súdneho poriadku, čo je cena určená v rámci dedičského konania) pri majetku nadobudnutom dedením po 31.12.2015 a cena podľa osobitného predpisu (zákona o znalcoch, čo je cena určená znalcom) pri majetku nadobudnutom darovaním po 31.12.2015.
Keďže v predloženom prípade daňovník nehnuteľnosť kúpil na základe zámennej zmluvy, jeho vstupnou cenou bude v prvom rade obstarávacia cena, t.j. kúpna cena, a to stanovená vo výške 350 €.
Nakoľko daňovník nehnuteľnosť technicky zhodnotil (prebehla úplná rekonštrukcia) vstupná cena sa zvýši o hodnotu technického zhodnotenia (ZVC) v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania. V tomto prípade, to bude rok 2014, kedy bola zrekonštruovaná stavba skolaudovaná.
Daňovník teda v roku 2022 vychádza pri zaradení nehnuteľnosti do obchodného majetku zo zvýšenej vstupnej ceny t.j. kúpna cena + preukázateľne vynaložené výdavky na technické zhodnotenie (napr. cenu materiálu zakúpeného na opravu, údržbu alebo technické zhodnotenie, cenu služieb a prác vykonaných ich dodávateľom, ktoré predávajúci dodávateľovi preukázateľne zaplatil, okrem hodnoty vlastnej práce, ak si nehnuteľnosť staval svojpomocne) a pri odpisovaní postupuje ako v ďalších rokoch odpisovania, pričom nehnuteľnosť doodpisuje až do nulovej zostatkovej ceny. V tomto prípade, ak zaradí do obchodného majetku v roku 2022 ako v 14. roku.
* * *
Daň z pridanej hodnoty (DPH) je súčasťou vstupnej ceny u daňovníka, ktorý:
-
nie je platiteľom DPH,
-
je platiteľom DPH, a nemôže ju odpočítať.
Súčasťou vstupnej ceny môže byť len časť DPH, a to časť neodpočítanej DPH u daňovníka, ktorý je platiteľom DPH, ak uplatňuje nárok na jej odpočítanie koeficientom podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH").
Súčasťou obstarávacej ceny pri obstaraní majetku formou finančného prenájmu nikdy nie je DPH.
Ocenenie majetku obstarávacou cenou
Majetok sa oceňuje obstarávacou cenou v súlade s § 25 ods. 1 písm. a) a g) ZDP. Podľa § 25 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve"):
-
sa obstarávacou cenou oceňuje:
-
hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
-
zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
-
podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov podľa písmena e) tretieho bodu,
-
pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania,
-
nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
-
záväzky pri ich prevzatí,
-
obstarávacou cenou je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Na daňové účely sa obstarávacou cenou oceňuje predovšetkým majetok, ktorý bol nadobudnutý kúpou alebo prevodom.
Podľa § 25 ods. 1 písm. a) ZDP sa obstarávacou cenou oceňuje aj majetok nadobudnutý od fyzickej osoby darom, pričom táto obstarávacia cena je zistená u darcu v prípade, ak ide o majetok, ktorý u darcu nebol zahrnutý v obchodnom majetku a v deň keď ho daroval, ak by ho namiesto toho predával, by sa na príjem z jeho predaja nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9 ZDP.
Príklad č. 2:
Podnikateľ Ján dostal v roku 2022 darom od Jozefa nehnuteľnosť (garáž). Túto nehnuteľnosť Jozef nadobudol kúpou vo výške 10 000 € v roku 2018.
Podnikateľ Ján vloží túto nehnuteľnosť do obchodného majetku vo vstupnej cene rovnajúcej sa výške obstarávacej ceny zistenej u daňovníka Jozefa, nakoľko v deň darovania, keby ju namiesto toho predal, by príjem z predaja tejto nehnuteľnosti nemal daňovník Jozef oslobodený od dane.
* * *
Obstarávacou cenou sa oceňuje aj majetok u vkladateľa, ktorý tento nadobudol darom, pričom ide o majetok vylúčený z odpisovania (napr. pozemky) a darca ho vyradil v dôsledku jeho darovania podľa § 25 ods. 1 písm. g) ZDP.
Príklad č. 3:
Obchodná spoločnosť mala v obchodnom majetku zaradený pozemok (majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23 ZDP), ktorý už nepotrebovala na vykonávanie svojej činnosti. Z uvedeného dôvodu tento pozemok darovala svojej sesterskej spoločnosti a v tejto súvislosti ho aj vyradila z obchodného majetku.
Sesterská spoločnosť si zaradila nadobudnutý pozemok vo vstupnej cene rovnajúcej sa obstarávacej cene zistenej u darcu, ktorý tento neodpisovaný majetok vyradil z obchodného majetku z dôvodu jeho darovania.
* * *
Rovnako vkladateľ/obdarovaný oceňuje majetok obstarávacou cenou v prípade, ak vkladá majetok vylúčený z odpisovania, pričom táto obstarávacia cena je zistená od darcu - fyzickej osoby, po jeho vyradení z obchodného majetku (§ 9 ods. 5 ZDP), kde platí, že v prípade, ak by darca tento majetok namiesto darovania predával, príjem z predaja v deň darovania by nebol oslobodený od dane podľa § 9 ZDP [§ 25 ods. 1 písm. g) ZDP].
Príklad č. 4:
Daňovník Martin dosahujúci príjmy ako živnostník, mal vo svojom obchodnom majetku zaradené pozemky (majetok vylúčený z odpisovania), ktoré 4.8.2019 z obchodného majetku vyradil. Tieto sa rozhodol 1.5.2022 darovať podnikateľovi Štefanovi, ktorý ich chce zaradiť do obchodného majetku.
Keďže u daňovníka Martina by v deň darovania nebol príjem z predaja takéhoto pozemku oslobodený od dane (odo dňa vyradenia z obchodného majetku neuplynulo viac ako 5 rokov), bude vstupnou cenou u daňovníka Štefana obstarávacia cena, t.j. kúpna cena, za ktorú pôvodne kúpil pozemky Martin.
* * *
Ocenenie bezodplatne nadobudnutého majetku do 31.12.2015 reprodukčnou obstarávacou cenou
S účinnosťou od 1.1.2016 sa v zákone o účtovníctve
zrušila možnosť ocenenia majetku reprodukčnou obstarávacou cenou
. Z tohto dôvodu sa zrušila takáto možnosť aj pre daňové ocenenie majetku, avšak stále zostáva pre majetok nadobudnutý do 31.12.2015.
Reprodukčnou obstarávacou cenou sa do 31.12.2015 oceňuje majetok v súlade s § 25 ods. 1 písm. c) ZDP v nadväznosti na § 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 6 písm. b) zákona o účtovníctve platného do 31.12.2015 v prípadoch:
-
ak ide o majetok nadobudnutý od fyzickej osoby darom, pričom ide o majetok, ktorý u darcu nebol zahrnutý v obchodnom majetku a pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň vzťahovalo oslobodenie podľa § 9 ZDP,
Príklad č. 5:
Daňovník nadobudol nehnuteľnosť darom od svojho brata, ktorý ju kúpil v roku 2005 v prepočte za 80 000 €. Túto nehnuteľnosť vložil v roku 2022 do obchodnej spoločnosti. Keďže ju nadobudol darom od iného daňovníka a príjem z jej predaja v deň darovani
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály