Dane a účtovníctvo v praxi Ročník 2019 Vydanie 9/2019

späť

Daňové a účtovné vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie (II.)

Cieľom ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie je vypočítať poistné zo skutočných príjmov poistenca za celý rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva. Platiteľ poistného, ktorý je účtovnou jednotkou je povinný rozdiely vyplývajúce z ročného zúčtovania poistného vysporiadať aj účtovne v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrením č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania v PÚ“) a opatrením č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania v JÚ“).

Autor:

Plné znenie článku je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Vážený návštevník, prístup k tomuto článku majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Súvisiace otázky a odpovede

Diskusia (počet komentárov: 0)

zobraziť diskusiu pridať komentár k článku