Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

15 % sadzba dane z príjmov, mikrodaňovník, mikro účtovná jednotka či obrat pre registráciu pre DPH: vybrané omyly z praxe

Dátum: Rubrika: Problémy z praxe

Od roku 2020 môžu vybrané podnikateľské subjekty zdaniť svoj základ dane výhodnejšou sadzbou dane 15 %, pričom počnúc rokom 2021 touto sadzbou zdaňujú iba základ dane zo zdaniteľných príjmov maximálne 49 790 € za zdaňovacie obdobie. Rovnako od roku 2021 môžu vybraní daňovníci uplatniť niektoré zjednodušujúce daňové výhody, ak spĺňajú podmienky pre režim „mikrodaňovník“. Uvedené výhodné režimy však v praxi spôsobujú niekoľko nejasností a omylov. V článku si vysvetlíme jednotlivé pravidlá podrobnejšie, vysvetlíme vzájomné súvislosti a niektoré omyly z praxe.

Sadzba 15 % sa vzťahuje len na vybranú skupinu podnikateľov
Sadzba dane 15 % sa vzťahuje na:
-
Právnické osoby
(a všetky ich zdaniteľné príjmy, resp. z príjmov stanovený základ dane).
-
Fyzické osoby
iba s aktívnymi príjmami - v prípade fyzickej osoby sa do tohto limitu zahŕňajú, resp. posudzujú iba aktívne príjmy z podnikania, t.j. príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"). Teda najmä príjmy zo živnosti, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy autorov za vytvorenie diela či z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady, príjmy sprostredkovateľov, znalcov a tlmočníkov a napríklad aj advokátov či notárov. Fyzická osoba môže v danom zdaňovacom období dosiahnuť rôzne druhy príjmov - napr. príjmy podľa § 6 ods. 1 ZDP (zo živnosti), príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP (prenájom nehnuteľností bez iných než základných služieb spojených s prenájmom), príjmy podľa § 6 ods. 4 ZDP (príjmy autorov z použitie diela resp. umeleckého výkonu na základe autorskej licenčnej zmluvy) a dokonca aj príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) či príjmy kapitálové (§ 7 ZDP). Možnosť uplatniť nižšiu sadzbu dane sa však posudzuje len podľa celkovej sumy aktívnych príjmov. Rovnako sa nižšia sadzba dane použije len na aktívne príjmy.
Ostatné druhy príjmov (resp. príslušný čiastkový základ dane) sa zdaňujú bez ohľadu na hranicu príjmov 49 790 € inými sadzbami, a to najmä:
-
príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) - kombináciou sadzieb 19 % + 25 %,
-
príjmy z prenájmu bez širších služieb a bez živnostenského oprávnenia (§ 6 ods. 3 ZDP) - kombináciou sadzieb 19 % + 25 %,
-
príjmy za použitie diela na základe autorskej licenčnej zmluvy (§ 6 ods. 4 ZDP) - kombináciou sadzieb 19 % + 25 %,
-
príjmy kapitálového majetku - napr. prijaté úroky z pôžičiek či niektoré ostatné výnosy z cenných papierov (§ 7 ZDP) - kombináciou sadzieb 19 % + 25 %,
-
príjmy ostatné - napr. príjem z predaja nehnuteľnosti neoslobodeného od dane z príjmov, príjmy z prevodu cenných papierov a podielov v obchodných spoločnostiach, príjem z predaja virtuálnej meny a pod. (§ 8 ZDP) - kombináciou sadzieb 19 % + 25 %.
Príklad č. 1:
Jozef, podnikajúci ako živnostník, zinkasuje v roku 2022 príjmy zo živnosti v sume 36 000 € (príjem podľa § 6 ods. 1 ZDP). Zároveň je autorom odbornej publikácie, ktorej práva na následné použitie a predaj poskytol komerčnému vydavateľstvu. Na základe autorskej licenčnej zmluvy zinkasoval autorskú odmenu v sume 20 000 €, ktorá bola dohodou v autorskej licenčnej zmluve rozdelená na sumu 5 000 € za vytvorenie diela (príjem podľa § 6 ods. 2 ZDP) a sumu 15 000 € za udelenie práva na použitie diela (príjem podľa § 6 ods. 2 ZDP)*. V roku 2022 zároveň prenajíma vlastný byt s nájomným 12 000 € ročne a rovnako zinkasoval príjem z predaja virtuálnej meny bitcoin za 20 000 €.
Celkový zdaniteľný príjem Jozefa ako fyzickej osoby za rok 2022 je v sume 88 000 €. Aktívnymi príjmami je však súčet 36 000 € + 5 000 €, t.j. 41 000 € - čo je pod hranicou 49 790 €. Základ dane z týchto príjmov (napr. po uplatnení paušálnych výdavkov, iných výdavkov a nezdaniteľných častí) zdaní sadzbou 15 %.
Sumu autorskej odmeny za použitie diela 15 000 € (§ 6 ods. 4 ZDP) + sumu príjmov z prenájmu 12 000 € + sumu z predaja bitcoinu 20 000 € zdaní 19 % sadzbou dane, resp. kombináciou 19 % + 25 % (pri dosiahnutom základe dane po odpočítaní daňových výdavkov a iných úľav) vyššom ako 38 553,01 €).
______________________________
* Poznámka:
Uvedená možnosť presného definovania a rozdelenia autorskej odmeny vyplýva napr. z Metodického pokynu FR SR k zdaňovaniu príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály