Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Rekreačný príspevok pre zamestnanca

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace, k.s.

Rekreácia zamestnancov ako povinný benefit pre určitú skupinu zamestnávateľov sa zaviedla ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") s účinnosťou od 1. januára 2019. Aj napriek tomu zamestnávatelia nevedia, ako ho správne poskytovať. Aké sú zákonné podmienky poskytovania rekreačného príspevku?

Podmienka počtu zamestnancov

Zamestnávateľ s presne 49 a menej zamestnancami, príspevok na rekreáciu môže, ale nemusí zamestnancom poskytnúť.  Ak príspevok poskytne, tak za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako zamestnávateľ s viac ako 49 zamestnancami, vrátane oslobodenia príjmov a daňovej uznateľnosti výdavkov zamestnávateľa.

Kto sa nepovažuje za zamestnanca:

  • zamestnanci, ktorí majú neplatené voľno dlhšie ako 4 týždne,
  • zamestnanci na materských a rodičovských dovolenkách,
  • zamestnanci uvoľnení resp. dočasne pridelení na výkon práce v inej organizácii,
  • osoby pracujúce na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • spoločníci, konatelia a pod., pracujúci u zamestnávateľa bez pracovnej zmluvy,
  • u užívateľského zamestnávateľa sa do úvahy neberú dočasne pridelení zamestnanci.

Kedy má zamestnanec nárok na vyplatenie rekreačného príspevku?

Len vtedy, ak je zamestnaný v pracovnom pomere a tento pracovný pomer nepretržite trvá ku dňu začatia rekreácie najmenej 24 mesiacov. Nárok na príspevok vzniká aj vtedy, ak ide o na seba bezprostredne nadväzujúce pracovné zmluvy uzatvorené medzi tým istým zamestnancom a zamestnávateľom, medzi ktorými nie je prestávka ani jeden deň a v súčte dôb trvaní zmlúv je to najmenej 24 mesiacov. V prípade, že zamestnanec pracuje na tzv. kratší pracovný úväzok, má nárok na rekreačný príspevok alikvotne znížený podľa svojho pracovného času. Rozhodujúcim na určenie rozsahu sumy príspevku na rekreáciu je dohodnutý pracovný čas zamestnanca ku dňu začatia rekreácie.

U zamestnávateľa na pracoviskách, kde je stanovený 38,75 hodinový, resp. 37,5 hodinový pracovný týždeň v súlade so Zákonníkom práce (pracuje sa napr. na viac zmien), ide o plný pracovný čas.

Zamestnanec môže o príspevok v priebehu jedného kalendárneho roka požiadať len jedného zamestnávateľa.

Článok je upravený a krátený, viac sa dozviete

TU.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.