Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v z.n.p.

aktualizované Kategória: Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie zamestnancov


...

zobraziť

§
1

Predmet zákona Tento zákon upravuje doplnkové dôchodkové sporenie, organizáciu, financovanie a vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia, dohľad nad vykonávaním doplnkového dôchodkového ...

zobraziť

§
2

Doplnkové dôchodkové sporenie (1) Doplnkové dôchodkové sporenie podľa tohto zákona je a) zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len "príspevky") od úč...

zobraziť

§
3

Zamestnanec (1) Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu. 1a) (2) Zamestnanec podľa tohto zák...

zobraziť

§
4

Zamestnávateľ Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu. 2)...

zobraziť

§
5

Účastník (1) Účastník podľa tohto zákona je a) zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len "účastní...

zobraziť

§
6

Poberateľ dávky Poberateľ dávky je fyzická osoba, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť vypláca dávku podľa tohto zákona....

zobraziť

§
6a

Zamestnanecká dôchodková spoločnosť Zamestnanecká dôchodková spoločnosť je zahraničná spoločnosť, ktorá a) vykonáva činnosť, ktorej účel zodpovedá účelu doplnkového dôchodko...

zobraziť

§
6b

Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a hostiteľský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti (1) Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkov...

zobraziť

§
6c

Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu je každý subjekt, ktorý zahŕňa jednu alebo viac právnických osôb alebo fyzických osôb, koná ako zame...

zobraziť

§
6d

Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a členský štát Európskej únie i...

zobraziť

§
6e

Dôchodkový plán Dôchodkový plán je všeobecne záväzný právny predpis hostiteľského členského štátu, zmluva alebo dokument, ktoré sú záväzné pre doplnkovú dôchodkov...

zobraziť

§
6f

Príslušný orgán Príslušný orgán je orgán členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, ktorý na území tohto štátu vykonáva dohľad nad činnosťou zamestnaneckej dôchodko...

zobraziť

§
6g

Člen Člen je fyzická osoba, ktorá nie je účastník podľa tohto zákona a ktorej z výkonu činnosti zamestnanca vznikne právo na dôchodkovú dávku po splnení podmienok na jej poskytovanie dopln...

zobraziť

§
6h

Dôchodkové dávky Dôchodkové dávky sú dávky vyplácané alebo poskytované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, na základe splnen...

zobraziť

§
6i

Poberateľ dôchodkovej dávky Poberateľ dôchodkovej dávky je fyzická osoba, ktorá nie je poberateľ dávky podľa tohto zákona a ktorej vypláca dôchodkovú dávku doplnková dôchodková spoločnosť ...

zobraziť

§
7

Zákaz diskriminácie (1) Na zákaz diskriminácie pri výkone doplnkového dôchodkového sporenia sa vzťahuje osobitný predpis, 3) ak tento zákon neustanovuje inak. (2) ...

zobraziť

Judikáty k zákonu

Žiadne judikáty