Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v z.n.p.

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie zamestnancov


...

zobraziť

§
1

Predmet zákona Tento zákon upravuje doplnkové dôchodkové sporenie, organizáciu, financovanie a vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia, dohľad nad vykonávaním doplnkového dôchodkového ...

zobraziť

§
2

Doplnkové dôchodkové sporenie (1) Doplnkové dôchodkové sporenie podľa tohto zákona je a) zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len "príspevky") od úč...

zobraziť

§
3

Zamestnanec (1) Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu. 1a) (2) Zamestnanec podľa tohto zák...

zobraziť

§
4

Zamestnávateľ Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu. 2)...

zobraziť

§
5

Účastník (1) Účastník podľa tohto zákona je a) zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len "účastní...

zobraziť

§
6

Poberateľ dávky Poberateľ dávky je fyzická osoba, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť vypláca dávku podľa tohto zákona....

zobraziť

§
6a

Zamestnanecká dôchodková spoločnosť Zamestnanecká dôchodková spoločnosť je zahraničná spoločnosť, ktorá a) vykonáva činnosť, ktorej účel zodpovedá účelu doplnkového dôchodko...

zobraziť

§
6b

Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a hostiteľský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti (1) Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkov...

zobraziť

§
6c

Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu je každý subjekt, ktorý zahŕňa jednu alebo viac právnických osôb alebo fyzických osôb, koná ako zame...

zobraziť

§
6d

Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a členský štát Európskej únie i...

zobraziť

§
6e

Dôchodkový plán Dôchodkový plán je všeobecne záväzný právny predpis hostiteľského členského štátu, zmluva alebo dokument, ktoré sú záväzné pre doplnkovú dôchodkov...

zobraziť

§
6f

Príslušný orgán Príslušný orgán je orgán členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, ktorý na území tohto štátu vykonáva dohľad nad činnosťou zamestnaneckej dôchodko...

zobraziť

§
6g

Člen Člen je fyzická osoba, ktorá nie je účastník podľa tohto zákona a ktorej z výkonu činnosti zamestnanca vznikne právo na dôchodkovú dávku po splnení podmienok na jej poskytovanie dopln...

zobraziť

§
6h

Dôchodkové dávky Dôchodkové dávky sú dávky vyplácané alebo poskytované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, na základe splnen...

zobraziť

§
6i

Poberateľ dôchodkovej dávky Poberateľ dôchodkovej dávky je fyzická osoba, ktorá nie je poberateľ dávky podľa tohto zákona a ktorej vypláca dôchodkovú dávku doplnková dôchodková spoločnosť ...

zobraziť

§
7

Zákaz diskriminácie (1) Na zákaz diskriminácie pri výkone doplnkového dôchodkového sporenia sa vzťahuje osobitný predpis, 3) ak tento zákon neustanovuje inak. (2) ...

zobraziť

§
8

Zrušený od 1.1.2014...

zobraziť

§
9

Zrušený od 1.1.2014...

zobraziť

§
10

Zrušený od 1.1.2014...

zobraziť

§
11

Zrušený od 1.1.2014...

zobraziť

§
12

Platitelia príspevkov (1) Príspevky platí a) účastník, ak tento zákon neustanovuje inak, b) zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je účastníkom podľa § 5 ods. 1 písm. a), ak zames...

zobraziť

§
13

Výška príspevkov a spôsob platenia príspevkov (1) Príspevky sa platia na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky urče...

zobraziť

§
14

Odvádzanie príspevkov (1) Účastník a zamestnávateľ, ktorí platia príspevky, odvádzajú príspevky sami, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Za zamestnanca, ktorý je účas...

zobraziť

§
15

Vecný rozsah doplnkového dôchodkového sporenia Z doplnkového dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vyplácajú tieto dávky: a) doplnkový starobný dôchod...

zobraziť

§
16

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a suma doplnkového starobného dôchodku (1) Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť ...

zobraziť

§
17

Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku a suma doplnkového výsluhového dôchodku (1) Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú ...

zobraziť

§
18

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania a suma jednorazového vyrovnania (1) Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu a) v...

zobraziť

§
19

Predčasný výber (1) Účastníkovi, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie dávok uvedených v § 15 písm. a) a b) a požiada o pre...

zobraziť

§
20

Výplata dávok (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vyplatiť dočasný doplnkový starobný dôchodok, dočasn...

zobraziť

§
21

Podmienky dedenia v doplnkovom dôchodkovom sporení Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výslu...

zobraziť

§
22

Doplnková dôchodková spoločnosť (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa...

zobraziť

§
23

(1) Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok: a) splatenie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 22 ods. 8, a to v hotovosti na bežnom účte alebo vkl...

zobraziť

§
24

(1) Povolenie sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Povolenie môže ob...

zobraziť

§
25

(1) Povolenie zaniká a) dňom prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia voči účastníkom a poberateľom dávok ...

zobraziť

§
26

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska (1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na a) nadobudnutie ...

zobraziť

§
27

Pravidlá obozretného podnikania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ktoré sa vzťahu...

zobraziť

§
28

Organizácia a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavens...

zobraziť

§
28a

Ochrana osobných údajov (1) Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb uvedených v § 21 a finančných agentov v sekt...

zobraziť

§
29

Vnútorná kontrola (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať účinný systém vnútornej kontroly. Vnútorná kontrola doplnkovej dôchodkove...

zobraziť

§
29a

Funkcia riadenia rizík (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík. (2) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonávať fu...

zobraziť

§
30

Vedenie účtovníctva (1) Doplnková dôchodková spoločnosť za seba a za každý doplnkový dôchodkový f...

zobraziť

§
31

Obchodná dokumentácia (1) Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a obchody s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde sa musia evidovať oddelene od majetku doplnkovej dôchodkov...

zobraziť

§
32

Konflikt záujmov (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná identifikovať jednotlivé druhy konfliktov záujmov, ktoré vznikajú v priebehu vykonávania jednotl...

zobraziť

§
32a

(1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia pri konflikte záujmov. Tieto opatrenia musia byť určené v písomnej forme a musia byť primerané vzhľadom...

zobraziť

§
33

Primeranosť vlastných zdrojov (1) Počiatočný kapitál doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je najmenej 1 650 000 eur. (2) Počiatočným kapitálom je súčet splateného zá...

zobraziť

§
34

Pravidlá činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov a povinnosť mlčanlivosti (1) Správu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je povinná vykonávať doplnková dôchodková spoločnosť...

zobraziť

§
34a

Vykonávanie rozhodnutí o nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri vykonávaní rozhodnutí o nakladaní s majetkom v doplnkovom dô...

zobraziť

§
34b

Zadávanie pokynov na nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde na vykonanie iným osobám (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná konať v najlepšom záujme účastníkov a pobe...

zobraziť

§
34c

Spojenie a alokácia pokynov (1) Doplnková dôchodková spoločnosť môže spájať pokyny súvisiace so správou doplnkového dôchodkového fondu s pokynmi súvisiacimi so správou iných...

zobraziť

§
34d

Stimuly (1) Za konanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré je v rozpore s jej povinnosťou konať podľa § 34 ods. 2, sa považuje aj to, ak doplnková dôchodková spoločnos...

zobraziť

§
35

Odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, úhrada nákladov a poplatkov ...

zobraziť

§
35a

Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu (1) Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu za jeden mesiac správy doplnkového dôchodkového fondu nesmie presiahnuť...

zobraziť

§
35b

Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde (1) Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde sa určuje každý praco...

zobraziť

§
35c

Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (1) Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období jedného roka od...

zobraziť

§
35d

Zrušený od 1.1.2014...

zobraziť

§
36

Oznamovacia povinnosť (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné...

zobraziť

§
37

Zverenie výkonu činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov (1) Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôcho...

zobraziť

§
37a

Vykonávanie činnosti doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského štátu (1) Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá má zámer vykonávať činnosť na územ...

zobraziť

§
37b

Vykonávanie činnosti zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou na území Slovenskej republiky (1) Zamestnanecká dôchodková spoločnosť môže na území Slovenskej republiky vykonávať zamestnaneck...

zobraziť

§
38

Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie (1) Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou doplnkovou dôchodkov...

zobraziť

§
39

Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou (1) Zrušeniu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou predchádza postup, pri ktorom...

zobraziť

§
40

Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti súdom (1) Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti súdom sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

zobraziť

§
41

Vyhlásenie konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (1) Ak bol na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je po...

zobraziť

§
42

(1) Preberajúca doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy doplnkových dôchodkových fondov oznámiť účastníkom a poberateľom dávok, ktorých sa prechod správy doplnkových dô...

zobraziť

§
43

(1) Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje doplnkové dôchodkové fondy, a to a) najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond, b) jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond. ...

zobraziť

§
44

Súčasťou názvu doplnkového dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej tento doplnkový dôchodkový fond a názov doplnkového dôchodkového fondu spolu s uv...

zobraziť

§
45

(1) Doplnkový dôchodkový fond možno vytvoriť len na neurčitý čas. (2) Príspevkový doplnkový dôchodkový fond začína doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania prvého prís...

zobraziť

§
46

(1) Doplnkový dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. (2) Majetok v doplnkovom dôchodko...

zobraziť

§
47

Doplnková dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde (1) Doplnkové dôchodkové jed...

zobraziť

§
48

Štatút doplnkového dôchodkového fondu (1) Každý doplnkový dôchodkový fond musí mať svoj štatút. (2) Štatút je účinný dňom nadobudnutia právoplatnos...

zobraziť

§
49

Zánik a premena doplnkových dôchodkových fondov (1) Doplnkové dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 50 a 51. (2) Zakazuje sa a) splynutie doplnkového dôchodko...

zobraziť

§
50

Zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov (1) Zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch,...

zobraziť

§
51

Zlúčenie výplatných doplnkových dôchodkových fondov (1) Výplatné doplnkové dôchodkové fondy možno zlúčiť iba a) súčasne so zlúčením doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúc...

zobraziť

§
52

Zrušenie doplnkového dôchodkového fondu (1) K zrušeniu doplnkového dôchodkového fondu môže dôjsť len na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slove...

zobraziť

§
53

(1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade so zásadou obozretného podnikania, s pravidlami investovania podľa odsekov 2 až 6 len do druho...

zobraziť

§
53a

(1) Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde je možné investovať do a) finančných nástrojov podľa osobitného predpisu, 33a) b) vkladov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničn...

zobraziť

§
53b

(1) Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jedným emitentom nesmie tvoriť viac ako 5% čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak v odsekoch 4, 6, 8,...

zobraziť

§
53c

(1) Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do svojho majetku a do majetku doplnkových dôchodkových fondov, ktoré spravuje, nadobudnúť akcie s hlasovacím právom, ktoré by doplnkovej dôchodkovej spoločn...

zobraziť

§
53d

(1) Doplnková dôchodková spoločnosť môže uzatvoriť zmluvu o vkladovom účte podľa § 53a ods. 1 písm. b) s lehotou splatnosti a) nepresahujúcou 12 mesiacov, b) presahujúcou 12 mesiacov, iba ak je možné ...

zobraziť

§
53e

(1) Doplnková dôchodková spoločnosť pri investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde do podielových listov štandardných podielových fondov, špeciálnych podielových fondov, podielových listov ale...

zobraziť

§
53f

(1) Investície do derivátov môžu pri dodržaní pravidiel na obmedzenie a rozloženie rizika tvoriť časť investičnej politiky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pri nakladaní s majetkom v doplnkovom dôch...

zobraziť

§
53g

(1) Ak je to uvedené v štatúte doplnkového dôchodkového fondu, je možné v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde používať postupy a nástroje vzťahujúce sa na prevodite...

zobraziť

§
54

(1) Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uvedené v § 53a až 53f sa nepoužijú na obdobie prvých 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky S...

zobraziť

§
55

Nadpis zrušený od 1.1.2009 (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je pov...

zobraziť

§
55a

Výpočet celkového rizika týkajúceho sa finančných derivátov (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko týkajúce sa derivátov podľa § 53f ods. ...

zobraziť

§
55b

Záväzkový prístup (1) Ak doplnková dôchodková spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 53f ods. 4 a 5 príslušného doplnkového dôchodkového fondu záväzkový prístup, je povinná...

zobraziť

§
55c

Prístup hodnoty v riziku (1) Ak doplnková dôchodková spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 53f ods. 4 a 5 príslušného doplnkového dôchodkového fondu prístup hodnoty v rizi...

zobraziť

§
55d

Riziko protistrany (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť, že riziko protistrany vyplývajúce z finančných derivátov uzavretých mimo regulovaného trhu nepresiahne limity ...

zobraziť

§
55e

Postupy na oceňovanie derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie ocenenia pozícií vo finančných derivátoch uzavretých ...

zobraziť

§
56

(1) Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a majetok na účte nepriradených platieb sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto zákonom. (2) Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu môže b...

zobraziť

§
56a

(1) Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou o výkone činnosti depozitára (ďalej len "depozitárska zmluva"). (2) V depozitárskej zmluve mus...

zobraziť

§
56b

(1) Depozitár je povinný viesť pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú depozitársku zmluvu, bežný účet 41e) v určitej mene. Depozitár je povinný viesť pre každý doplnkový dôchodkov...

zobraziť

§
56c

(1) Pri výkone svojej činnosti koná depozitár samostatne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou zmluvou a výlučne v záujme účastníkov a poberateľov dávok. (2) Dep...

zobraziť

§
56d

Zodpovednosť depozitára (1) Depozitár zodpovedá doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, účastníkom a poberateľom dávok za škody spôsobené porušením alebo nedostatočným plnením povinností vyplýva...

zobraziť

§
56e

Platobná schopnosť depozitára Majetok v doplnkových dôchodkových fondoch a majetok na účte nepriradených platieb, ako aj majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý je zvere...

zobraziť

§
57

Účastnícka zmluva (1) Účastník môže uzatvoriť s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou jednu alebo viac účastníckych zmlúv. ...

zobraziť

§
58

(1) Zamestnávateľskou zmluvou sa zamestnávateľ zaväzuje platiť a odvádzať príspevky za podmienok, vo výške, v lehote splatnosti a spôsobom určeným touto zmluvou za svojich zamestnancov, ktorí sú účast...

zobraziť

§
59

(1) Zamestnávateľská zmluva zaniká a) odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy, b) vypovedaním zamestnávateľskej zmluvy, c) dohodou zmluvných strán, d) zánikom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo...

zobraziť

§
60

Zrušený od 1.1.2014...

zobraziť

§
61

(1) Doplnková dôchodková spoločnosť zriadi a vedie jeden osobný účet pre každú uzatvorenú účastnícku zmluvu na účely evidencie počtu doplnkových dôchodkových jednotiek. Ak je fyzická osoba účastníkom ...

zobraziť

§
62

(1) Ku dňu, kedy bol na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára pripísaný príspevok a majetok prevedený podľa § 63 a 64 alebo prevedený z iného členského štátu Európskej únie, pr...

zobraziť

§
63

(1) Účastník môže prestúpiť z jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou aleb...

zobraziť

§
64

(1) Účastník môže prestúpiť z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na základe písomn...

zobraziť

§
64a

S doplnkovými dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom účte účastníka alebo na osobnom účte poberateľa dávky možno nakladať len v súlade s ustanoveniami tohto zákona....

zobraziť

§
65

Informácie pre verejnosť (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať najmä a) informácie podľa § 42 ods. 1, b) rozho...

zobraziť

§
65a

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok41h) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia a) ročnú účtovnú závierku za predchádzajúc...

zobraziť

§
66

Kľúčové informácie (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zostaviť o každom spravov...

zobraziť

§
67

Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska a Štatistickému úradu Slovenskej republiky (1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Náro...

zobraziť

§
67a

Poskytnutie súčinnosti Národnému inšpektorátu práce Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytnúť na požiadanie Národnému inšpektorátu práce súčinnosť pri výkone...

zobraziť

§
67b

Informačné povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči ministerstvu Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť predkladať ministerstvu údaje potrebné na účely plnenia úloh ...

zobraziť

§
68

Zrušený od 1.1.2010...

zobraziť

§
68a

Zrušený od 1.1.2010...

zobraziť

§
68b

Zrušený od 1.1.2010...

zobraziť

§
68c

Zrušený od 1.1.2010...

zobraziť

§
69

(1) Dohľad podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. Na konanie Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis. 9) (2) Cieľ...

zobraziť

§
70

Pôsobnosť Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu (1) Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná a) doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou v...

zobraziť

§
70a

(1) Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, o zmenách v p...

zobraziť

§
71

Sankcie (1) Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 70 ods. 1 porušili povinnosti alebo obchádzajú povinnosti uvede...

zobraziť

§
72

Opatrenia na ozdravenie (1) Opatrenia na ozdravenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú: a) ozdravný program, ktorý musí obsahovať 1. plán kapitálového posilnenia primeranosti...

zobraziť

§
73

Pozastavenie výkonu akcionárskych práv (1) Národná banka Slovenska môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. a), ...

zobraziť

§
74

Nútená správa doplnkového dôchodkového fondu (1) Nútená správa na účely tohto zákona je správa doplnkového dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva na základe vykonateľného rozhodnut...

zobraziť

§
75

Pozastavenie nakladania s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a s majetkom na účte nepriradených platieb Ak Národná banka Slovenska pozastaví nakladanie s majetkom ...

zobraziť

§
76

Odobratie povolenia (1) Národná banka Slovenska odoberie povolenie, ak vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti klesnú pod úroveň 75% primeranosti j...

zobraziť

§
77

Vypracovanie transformačného projektu (1) Doplnková dôchodková poisťovňa sa môže transformovať na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť s právnou formou akciovej spoločnosti podľa tohto zákona, ak...

zobraziť

§
78

(1) Za vypracovanie transformačného projektu je zodpovedná doplnková dôchodková poisťovňa. K vypracovanému transformačnému projektu vyjadrí písomné stanovisko dozorná rada doplnkovej dôchodkovej poisť...

zobraziť

§
79

(1) Transformačný projekt je dokument, ktorý po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom obsahuje podrobný postup transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť....

zobraziť

§
80

Vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na účely transformačného projektu (1) Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná na účely transformačného projektu zistiť výšku vlastného imani...

zobraziť

§
81

Založenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (1) Doplnková dôchodková poisťovňa založí na základe transformačného projektu ako jediný zakladateľ doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a vloží do te...

zobraziť

§
82

Udelenie povolenia (1) Na udelenie povolenia pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť platia § 23 až 25 rovnako okrem § 23 ods. 1 písm. a) a odseku 4 písm. e). Dôvodom zamietnutia žiadosti o povo...

zobraziť

§
83

Vznik doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (1) Návrh na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra podáva jej predstavenstvo do 30 dní od udelenia povolenia Nár...

zobraziť

§
84

Spory, ktoré vzniknú pri uplatňovaní tohto zákona, rozhodujú súdy....

zobraziť

§
84a

Výška odmeny priamo súvisiaca s uzatvorením jednej účastníckej zmluvy je najviac 10% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za ...

zobraziť

§
85

(1) Právne postavenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne, jej vnútorné právne pomery a práva, povinnosti a zodpovednosť v súvislosti s vykonávaním doplnkového dôchodkového poistenia, ako aj práva poiste...

zobraziť

§
86

(1) Odo dňa vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti poistenci doplnkového dôchodkového poistenia sú účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia a príjemcovia dávok doplnkového dôchodkového poisteni...

zobraziť

§
87

(1) Finančná inštitúcia podľa § 29 ods. 4 je v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2007 aj doplnková dôchodková poisťovňa. (2) Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch účinných ...

zobraziť

§
87a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Povolenia, schválenia a súhlasy vydané Národnou bankou Slovenska pred 1. januárom 2006, ktoré sú platné k 1. januáru 2006, sa...

zobraziť

§
87b

(1) Zamestnanec, ktorý vykonáva alebo začal vykonávať práce tanečného umelca v období od 1. augusta 2006 do 30. novembra 2007, je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uz...

zobraziť

§
87c

Účastníkovi, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu podľa § 57, sa vypláca doplnkový výsluhový dôchodok najskôr od 1. januára 2008, ak pred 1. januárom 2005 najneskôr do 31. decembra 2011 dovŕšil najmenej ...

zobraziť

§
87d

(1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť svoju organizačnú štruktúru s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008. (2) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť...

zobraziť

§
87e

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 (1) Každá doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej repub...

zobraziť

§
87f

Doplnkový výsluhový dôchodok účastníkov uvedených v § 86 ods. 1 prvej vete sa od 1. januára 2009 vypláca za podmienok ustanovených na vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku a na určenie jeho sumy...

zobraziť

§
87g

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2009. Na žiadosť dopln...

zobraziť

§
87h

V období šiestich mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike môže depozitár pre každý doplnkový dôchodkový fond spravovaný doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou viesť dva bežné účty v eurách....

zobraziť

§
87i

Pre doplnkové dôchodkové fondy, ktoré začala doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať pred 1. januárom 2009, určuje doplnková dôchodková spoločnosť počiatočnú hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky v...

zobraziť

§
87j

(1) V roku 2010 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny mesiac presiahnuť 0,2084% z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovo...

zobraziť

§
87k

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť znenie štatútov doplnkových dôchodkových fondov a dávkových plánov s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2010 a predložiť ich Národnej bank...

zobraziť

§
87l

(1) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do 30. apríla 2010 zaslať všetkým účastníkom vrátane účastníkov uvedených v § 86 ods. 1 návrh na zmenu účastníckej zmluvy účinnej od 1. júla 2010, ktorej...

zobraziť

§
87m

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011 Ustanovenie § 24 ods. 9 sa vzťahuje na oznámenie o udelených povoleniach vykonané od 31. decembra 2011....

zobraziť

§
87n

(1) Účastnícke zmluvy a zamestnávateľské zmluvy uzatvorené pred 1. januárom 2014 sa považujú za účastnícke zmluvy a zamestnávateľské zmluvy podľa zákona účinného od 1. januára 2014 a práva a povinnost...

zobraziť

§
87o

(1) V roku 2014 odplata za správu a) príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,80% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôcho...

zobraziť

§
87p

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016....

zobraziť

§
88

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2....

zobraziť

§
89

Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákono...

zobraziť

Judikáty k zákonu

Žiadne judikáty