Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p.

judikáty (6) Kategória: Školstvo


...

zobraziť

§
1

Základné ustanovenia Tento zákon upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich p...

zobraziť

§
2

Výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy (1) Štátnu správu v školstve na úseku škôl 1) a školských zariadení 2) podľa tohto zákona vykonávajú: a) riaditeľ školy ale...

zobraziť

§
3

Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia (1) Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zaria...

zobraziť

Judikáty k zákonu