Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p.

judikáty (9) Kategória: Školstvo


...

zobraziť

§
1

Základné ustanovenia Tento zákon upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich p...

zobraziť

§
2

Výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy (1) Štátnu správu v školstve na úseku škôl 1) a školských zariadení 2) podľa tohto zákona vykonávajú: a) riaditeľ školy ale...

zobraziť

§
3

Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia (1) Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zaria...

zobraziť

§
3a

Platí od 1.9.2017...

zobraziť

§
4

Výberové konanie (1) Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ spôsobom ustanoveným osobitným predpisom. 6) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na ...

zobraziť

§
5

(1) Školu a školské zariadenie riadi riaditeľ. (2) Riaditeľ zodpovedá za a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, b) vypracova...

zobraziť

§
6

Obec (1) Obec pri prenesenom výkone štátnej správy 22) zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením základné školy podľa siete (§ 15). (2) Ob...

zobraziť

§
7

(1) Školským úradom je obec, ktorá je zriaďovateľom škôl podľa § 6 ods. 1 s celkovým počtom najmenej 1 000 žiakov. Školský úrad vzniká od 1. januára kalendárneho roka. Dátum rozhodujúci na určenie poč...

zobraziť

§
8

Školský obvod základnej školy (1) Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť...

zobraziť

§
9

Samosprávny kraj (1) Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaďuje a zru...

zobraziť

§
10

Okresný úrad v sídle kraja ...

zobraziť

§
11

(1) Okresný úrad v sídle kraja plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu. 31) Okresný úrad v sídle kraja zároveň kontroluje efektívnosť využívania finančný...

zobraziť

§
12

Štátna školská inšpekcia (1) Štátna školská inšpekcia je orgán štátnej správy v školstve. Štátna školská inšpekcia je rozpočtová organizácia 37) so sídlom v Bratislave zapojená finančnými vz...

zobraziť

§
13

Úlohy štátnej školskej inšpekcie (1) Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materi...

zobraziť

§
13a

(1) Do výchovného a vzdelávacieho procesu v školách, školských zariadeniach a pracoviskách praktického vyučovania môžu vstupovať školskí inšpektori Štátnej školskej inšpekcie. (2) Školským i...

zobraziť

§
14

(1) Ministerstvo podľa tohto zákona riadi výkon štátnej správy na úseku školstva vypracovávaním koncepcií a vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a pokynov, zjednocovaním postupu p...

zobraziť

§
15

Sieť (1) Sieť je zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie. 51) (2) Sieť spravuje ministerstvo po...

zobraziť

§
16

Zaraďovanie škôl a školských zariadení do siete ...

zobraziť

§
17

Vyraďovanie škôl alebo školských zariadení zo siete (1) Žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete predkladá a) zriaďovateľ, ...

zobraziť

§
18

Zmeny v sieti (1) Zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4. (2) Účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo rozhodne o zmene ...

zobraziť

§
19

Zriaďovanie škôl alebo školských zariadení (1) Školu alebo školské zariadenie možno zriadiť až po jeho zaradení do siete. (2) Školu alebo školské...

zobraziť

§
20

Spájanie škôl (1) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov sa môžu školy rôzneho druhu a typu spájať do jednej právnickej osoby. Zriaďovateľom spojenej školy je zriaďov...

zobraziť

§
21

Označovanie škôl alebo školských zariadení (1) Názov školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu s...

zobraziť

§
22

Zriaďovacia listina školy a školského zariadenia (1) Zriaďovaciu listinu školy alebo školského zariadenia vydáva zriaďovateľ po zaradení školy alebo školského zariadenia do siete....

zobraziť

§
23

Zrušovanie škôl a školských zariadení (1) Škola alebo školské zariadenie sa po jeho vyradení zo siete zruší. (2) Školu alebo školské zariadenie zruší zriaďova...

zobraziť

§
23a

Centrálny register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov (1) Centrálny register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov (ďalej len "centrá...

zobraziť

§
24

(1) Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov ...

zobraziť

§
25

Členstvo v orgánoch školskej samosprávy (1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. (2) Ak má škola alebo školské zariadenie nižší p...

zobraziť

§
26

Žiacka školská rada (1) Žiacka školská rada (ďalej len "žiacka rada"), ak je ustanovená, reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. ...

zobraziť

§
27

Zrušený od 1.9.2008...

zobraziť

§
28

Zrušený od 1.9.2008...

zobraziť

§
29

Zrušený od 1.9.2008...

zobraziť

§
30

Zrušený od 1.9.2008...

zobraziť

§
31

Zrušený od 1.1.2016...

zobraziť

§
32

Zrušený od 1.1.2016...

zobraziť

§
33

Zrušený od 1.1.2016...

zobraziť

§
34

Zrušený od 1.1.2016...

zobraziť

§
35

Zrušený od 1.4.2015...

zobraziť

§
35a

(1) Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri ročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu štatistické údaje o a) počtoch tried, učiteľov a zamestnancov, ich najvyššom ...

zobraziť

§
36

Zrušený od 1.9.2008...

zobraziť

§
37

Priestupky (1) Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä a...

zobraziť

§
37a

Správne delikty (1) Obec uloží pokutu do 331,50 eura zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je právnickou osobou a ktorý ohrozil jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbal starostlivo...

zobraziť

§
37b

Zrušený od 1.1.2013...

zobraziť

§
38

Rozsah pôsobnosti zákona (1) Tento zákon sa nevzťahuje na vysoké školy, školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republi...

zobraziť

§
38a

Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.81a)...

zobraziť

§
39

Prechodné ustanovenia (1) Orgány školskej samosprávy, ktoré boli ustanovené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa do skončenia ich funkčného obdobia považujú za orgány školskej s...

zobraziť

§
39a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2007 (1) Obec poskytne na roky 2007 až 2009 zriaďovateľovi podľa § 6 ods. 12 písm. b) finančné prostriedky najmenej vo výške 90% objemu ...

zobraziť

§
39b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009 O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do dňa účinnos...

zobraziť

§
39c

(1) Elokované pracoviská, detašované triedy a pobočky zriadené do 31. decembra 2012 sú elokované pracoviská podľa tohto zákona. (2) Zriaďovateľ školy alebo školského zariade...

zobraziť

§
39d

Funkčné obdobie riaditeľa súkromnej školy, riaditeľa súkromného školského zariadenia, riaditeľa cirkevnej školy alebo riaditeľa cirkevného školského zariadenia, ktoré je viac ako päť rokov, a) sa konč...

zobraziť

§
39e

Správne konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2012, sa dokončia podľa doterajších predpisov....

zobraziť

§
39f

(1) Obec v roku 2013 oznámi zriaďovateľom podľa § 6 ods. 12 písm. b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku ...

zobraziť

§
39g

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 O žiadostiach o zaradení do siete alebo žiadostiach o zmene v sieti, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31....

zobraziť

§
39h

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015 (1) Spôsob spracúvania údajov v centrálnom registri pre školský rok 2015/2016 oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle do 5. s...

zobraziť

§
39ha

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016....

zobraziť

§
39hb

Platí od 1.9.2017...

zobraziť

§
39i

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe....

zobraziť

§
40

Zrušovacie ustanovenia Zrušujú sa: 1. zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 84/1995 Z.z., ...

zobraziť

Judikáty k zákonu