Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.

judikáty (3) Kategória: Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie zamestnancov


...

zobraziť

§
1

Predmet a rozsah úpravy (1) Tento zákon upravuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 1) u zamestnávateľov, ktorými sú a) orgány štátnej správy, ...

zobraziť

§
2

Kvalifikačné predpoklady (1) O výkon práce vo verejnom záujme sa môže uchádzať fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad, ak nie je ďalej ustanovené inak. (2) Kvali...

zobraziť

§
3

Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov (1) Kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností, miera zložitosti, zodpovednosti, psychická záťaž a fyzická...

zobraziť

§
4

Plat zamestnanca ...

zobraziť

§
5

Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried (1) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpoved...

zobraziť

§
5a

Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných tried (1) Zamestnávateľ zaradí pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do pracovnej tr...

zobraziť

§
6

Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov (1) Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jedného z 12 plat...

zobraziť

§
7

Tarifný plat (1) Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový st...

zobraziť

§
7a

Osobný plat Zamestnancovi možno namiesto funkčného platu priznať osobný plat počas vykonávania osobitne významných pracovných činností alebo mimoriadne náročných pracovných ú...

zobraziť

§
7b

Tarifný plat pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí (1) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí zaradenému do platovej triedy podľa § 5 patrí tarifný ...

zobraziť

§
8

Príplatok za riadenie (1) Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie. (2) Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia per...

zobraziť

§
9

Príplatok za zastupovanie (1) Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti nepretržite dlhšie ako štyri týždne a pre ktorého zastupovanie nie je súčasťou jeho p...

zobraziť

§
10

Osobný príplatok (1) Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad r...

zobraziť

§
11

Platová kompenzácia za sťažený výkon práce (1) Zamestnancovi patrí...

zobraziť

§
12

Príplatok za prácu v krízovej oblasti (1) Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí a ktorého vykonávanie pracovnej činnosti j...

zobraziť

§
13

Príplatok za zmennosť Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že prácu vykonáva s...

zobraziť

§
13a

(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý okrem pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti vykonáva špecializované činnosti, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti...

zobraziť

§
13b

(1) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je ...

zobraziť

§
14

Kreditový príplatok (1) Zamestnancovi, okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti akreditovaným celoživotným súst...

zobraziť

§
14a

Výkonnostný príplatok Zamestnávateľ môže umeleckému zamestnancovi, 9a) zamestnancovi inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, a zamestnancovi zarad...

zobraziť

§
14b

Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla Zamestnancovi za starostlivosť o pridelené služobné motorové vozidlo a za jeho vedenie na účely plnenia pracovných úloh, ak s...

zobraziť

§
14c

Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi patrí príplatok začínajúce...

zobraziť

§
14d

Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (1) Zamestnávateľ poskytne príplatok učiteľovi za výkon pedagogickej činnosti v t...

zobraziť

§
15

Príplatok za praktickú prípravu Pedagogickému zamestnancovi cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia, ktorý pripravuje učiteľov, vychovávateľov a iných odborníkov pre predškolské zari...

zobraziť

§
16

Príplatok za prácu v noci Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25% hodinovej sadzby funkčného platu....

zobraziť

§
17

Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30% hodinovej sadzby funkčného platu....

zobraziť

§
18

Príplatok za prácu vo sviatok (1) Zamestnancovi patrí za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100% hodinovej sadzby funkčného platu. (2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli...

zobraziť

§
19

Plat za prácu nadčas (1) Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 30%, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60% hodinovej...

zobraziť

§
19a

Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť na pracovisku, patrí mu za každú hodinu neaktívnej časti prac...

zobraziť

§
20

Odmena (1) Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za a) kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývaj...

zobraziť

§
21

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska (1) Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotov...

zobraziť

§
21a

Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie Zamestnancovi, ktorého zamestnávateľ zaradil do plánu vyrozumenia a ktorý je povinný v stave bezpečnosti 32a) hlásiť...

zobraziť

§
21b

Náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí (1) Zamestnancovi, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí v krajine so sťaženými ži...

zobraziť

§
22

Plat a poskytovanie návratného preddavku pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí (1) Zamestnancovi, ktorý podľa ...

zobraziť

§
23

Objektivizovaný platový koeficient (1) Objektivizovaný platový koeficient podľa § 22 ods. 1 sa vypočíta ako súčin platového koeficientu34) a a) čísla 0,97...

zobraziť

§
24

Zahraničný príspevok (1) Zamestnancovi, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu 35) na účely humanitárnej pomoci, mierovej pozoro...

zobraziť

§
25

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca; tým nie je dotknutá povinnosť poskytnúť údaje o plate, o ...

zobraziť

§
26

(1) Vedúcemu zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, určí plat podľa § 4 ten, kto ho do funkcie ustanovil, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak tohto vedúceho zamestnanca do funkcie ustanovi...

zobraziť

§
27

(1) Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky určené mesačnou sumou sa zamestnancovi poskytujú za prácu vykonávanú v rozsahu ustanoveného pracovného času. Ak sa zamestnávateľ doh...

zobraziť

§
28

(1) Nariadenie vlády ustanoví zvýšené stupnice platových taríf a termín ich účinnosti v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa 36) dohodnutú na príslušný kalendárny rok. Ak sa zvýšenie plato...

zobraziť

§
29

(1) Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 1 ods. 1, obsahujú ustanovenia o mzde, je ňou plat podľa tohto zákona. (2) Ak osobitné predpi...

zobraziť

§
30

(1) Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ podľa predpisov platných do 31. decembra 2003 zachoval výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania alebo z plnenia osobitného kvalifikačného predpok...

zobraziť

§
30a

(1) Zamestnávateľ určí pedagogickému zamestnancovi nový tarifný plat už za mesiac júl 2005. (2) Platová tarifa, ktorá patrí pedagogickému zamestnancovi podľa § 7 ods. 9, sa zvýši o 1% za kaž...

zobraziť

§
31

(1) Kolektívna dohoda vo verejnej službe na rok 2004 a nároky z nej vyplývajúce sa v roku 2004 uplatňujú podľa predpisov platných do 31. decembra 2003. (2) U zamestnávateľov, ktorí pri odmeň...

zobraziť

§
32

(1) Zamestnávateľ, ktorým je príspevková organizácia, ktorej objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za rok 2003 je vyšší ako príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, Slov...

zobraziť

§
32a

Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2009 (1) Ak funkčný plat umeleckého zamestnanca a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela pod...

zobraziť

§
32b

Prechodné ustanovenia účinné k 1. novembru 2009 (1) Ak funkčný plat pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca určený podľa tohto zákona je nižší ako funkčný plat určený podľa predpisov...

zobraziť

§
32c

Zrušený od 23.9.2013 **)...

zobraziť

§
32d

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014 Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí podľa § 22, sa v roku 2014 na účely výpočtu platu, náh...

zobraziť

§
32e

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015 (1) Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí podľa § 22, sa v roku 2015 na účely výpočtu platu,...

zobraziť

§
33

Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa zákon č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 131/2002 Z.z., zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 166/2002 Z.z....

zobraziť

§
34

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme....

zobraziť

§
35

Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. septembra 2016 Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2015 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výk...

zobraziť

Judikáty k zákonu