Komentár: Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.

znenie predpisu judikáty (2) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo Zdroj: ASPI

§

...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
1

Predmet úpravy K § 1 Ustanovenie určuje, že obec môže podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku od 1. januára 2005 ustanoviť miestne dane. Miestny poplatok za komunálne ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
2

Druhy miestnych daní K § 2 Ustanovenie upravuje, ktoré miestne dane môže obec vo svojom územnom obvode obce ukladať a vyberať, a súčasne obci ukladá povinnosť vyberať poplatok za komunálny odpad a d...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

Znenie predpisu

zobraziť predpis

Judikáty k zákonu

  • 0

    Ústavný súd (ÚS) SR Spzn: I. ÚS 362/09 Prameň: ASPI

  • 0

    Ústavný súd (ÚS) SR Spzn: I. ÚS 118/09 Prameň: ASPI