Komentár: Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.

znenie predpisu judikáty (56) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo Zdroj: ASPI

§

...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
1

Predmet úpravy K § 1 Ustanovenie určuje, že obec môže podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku od 1. januára 2005 ustanoviť miestne dane. Miestny poplatok za komunálne ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
2

Druhy miestnych daní K § 2 Ustanovenie upravuje, ktoré miestne dane môže obec vo svojom územnom obvode obce ukladať a vyberať, a súčasne obci ukladá povinnosť vyberať poplatok za komunálny odpad a d...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
3

Zdaňovacie obdobie K § 3 Pri dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, dani za jadrové zariadenie, dani z motorových vozidiel a poplatku je z...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
4

K § 4 Daň z nehnuteľností pozostáva z troch zložiek, ktorými sú - daň z pozemkov, - daň zo stavieb a - daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome určenom na bývanie. Pre každú zložku dan...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
5

Daňovník K § 5 Daňovníkom dane z pozemkov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom pozemku, medzi ktorých patrí aj dedič. Pri dedení sa fyzická osoba stáva vlastníkom pozemku až na zákl...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
6

Predmet dane K § 6 Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky, a to podľa druhového členenia uvedeného v tomto ustanovení, ktoré s výnimkou stavebných pozemkov je takmer rovn...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
7

Základ dane K § 7 Základ dane, ktorý sa pri výpočte dane z pozemkov násobí sadzbou dane, sa od roku 2005 pre jednotlivé druhy pozemkov určil nasledujúco: a) pri pozemkoch, ktoré sú v katastri nehn...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
8

Sadzba dane K § 8 Ročná sadzba dane z pozemkov sa podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku pre všetky druhy pozemkov zjednotila, avšak výška sumy daňovej povinnosti záv...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
8a

Výpočet dane z pozemkov K § 8a Toto ustanovenie bolo doplnené novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.). Určuje jednotný spôsob výpočtu dane z pozemkov, ktorá sa vypočíta ako násobok základu dane určenéh...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
9

Daňovník K § 9 Daňovníkom dane zo stavieb je zásadne fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom stavby nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, či má trvalé by...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
10

Predmet dane K § 10 Novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) zjednodušila a spresnila definíciu predmetu dane zo stavieb. Na účely tohto zákona sa zdaňujú iba také stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzem...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
11

Základ dane K § 11 V roku 2005 sa do zastavanej plochy, ktorá je predmetom dane zo stavieb, započítavala aj prečnievajúca časť strechy, balkón, terasa a pod. Vychádzalo sa pritom z definície, podľa ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
12

Sadzba dane K § 12 Zákonom č. 582/2004 Z.z. sa zaviedla len jedna sadzba dane zo stavieb (0,033 eura/m2), ktorú správca dane môže na príslušné zdaňovacie obdobie podľa miestnych podmienok zvýšiť al...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
12a

Výpočet dane zo stavieb K § 12a Daň zo stavieb sa vypočíta ako násobok základu dane, ktorým je výmera zastavanej plochy stavby v m2, a ročnej sadzby dane určenej zákonom v sume 0,033 eura z...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
13

Daňovník K § 13 Obdobne ako pri pozemkoch a stavbách, aj pri bytoch je daňovníkom dane z bytov vlastník bytu alebo vlastník nebytového priestoru v bytovom dome určenom na bývanie. Daňovníkom dane z ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
14

Predmet dane K § 14 Predmetom dane z bytov sú len stavby tých bytových domov, ktoré sú určené na bývanie a v ktorých aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo pr...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
15

Základ dane K § 15 Základom dane z bytov je celková výmera podlahovej plochy bytu, ktorá je vymedzená súčtom plochy všetkých miestností bytu, ako aj tých miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu....

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
16

Sadzba dane K § 16 Ročná sadzba dane z bytov sa zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v porovnaní s rokom 2004 a predchádzajúcimi zdaňovacími obdobiami nezmenila. Zostáva...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
16a

Výpočet dane z bytov K § 16a Toto ustanovenie doplnené novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) určuje spôsob výpočtu dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Daň z bytov a nebytových priesto...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
17

Oslobodenie od dane a zníženie dane K § 17 O oslobodení pozemkov, stavieb a bytov od daňovej povinnosti alebo o znížení dane pre pozemky, stavby, byty a osoby, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 a 3 toht...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
17a

K § 17a Novela (zákon č. 468/2014 Z.z.) vynechaním slova "najmä" v poslednej vete spresnila definíciu vymedzenia jednotlivej časti obce, v ktorej správca dane môže určiť iné sadzby dane z nehnuteľnos...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
18

Vznik a zánik daňovej povinnosti K § 18 Základne pojmy pri platení dane upravuje zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov účinný od 1. januára 2012, podľ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
19

Zrušený od 1.12.2012...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
19a

Zrušený od 1.12.2012...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
20

Vyrubenie dane Zrušený od 1.12.2012...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
21

Zrušený od 1.12.2012...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
22

Predmet dane K § 22 až 29 V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Zároveň je predmet dane v § 2...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
23

K § 22 až 29 V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Zároveň je predmet dane v § 22 ods. 2 vymed...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
24

Základ dane K § 22 až 29 V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Zároveň je predmet dane v § 22...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
25

Sadzba dane K § 22 až 29 V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Zároveň je predmet dane v § 22...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
26

Vznik a zánik daňovej povinnosti K § 22 až 29 V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Zároveň j...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
27

Zrušený od 1.12.2012...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
28

Správa dane K § 22 až 29 V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Zároveň je predmet dane v § 22...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
29

Splnomocňovacie ustanovenie K § 22 až 29 V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Zároveň je pr...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
30

Predmet dane K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľo...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
31

Daňovník K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom na...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
32

Základ dane K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
33

Sadzba dane K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
34

Vznik a zánik daňovej povinnosti K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
34a

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
34b

Určenie dane podľa pomôcok K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto d...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
35

Správa dane K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
36

Splnomocňovacie ustanovenia K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže tút...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
37

Predmet dane K § 37 až 43 V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
38

Daňovník K § 37 až 43 V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ži...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
39

Základ dane K § 37 až 43 V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
40

Sadzba dane K § 37 až 43 V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
41

Vyberanie dane K § 37 až 43 V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnika...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
42

Správa dane K § 37 až 43 V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
43

Splnomocňovacie ustanovenie K § 37 až 43 V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnost...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
44

Predmet dane K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Novela (zákon č. 538/2...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
45

Daňovník K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Novela (zákon č. 538/2007 ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
46

Základ dane K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Novela (zákon č. 538/20...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
47

Sadzba dane K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Novela (zákon č. 538/20...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
48

Vznik a zánik daňovej povinnosti K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Nov...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
49

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístu...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
50

Správa dane K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Novela (zákon č. 538/20...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
51

Splnomocňovacie ustanovenie K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Novela ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
52

Predmet dane K § 52 až 59 Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a s...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
53

Daňovník K § 52 až 59 Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú pr...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
54

Základ dane K § 52 až 59 Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
55

Sadzba dane K § 52 až 59 Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
56

Vznik a zánik daňovej povinnosti K § 52 až 59 Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydáva...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
57

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane K § 52 až 59 Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hrac...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
58

Správa dane K § 52 až 59 Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
59

Splnomocňovacie ustanovenie K § 52 až 59 Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú p...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
60

Predmet dane K § 60 až 66 V zákone sa za predmet dane ustanovuje vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. V zmysle § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premáv...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
61

Daňovník K § 60 až 66 V zákone sa za predmet dane ustanovuje vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. V zmysle § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke s...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
62

Základ dane K § 60 až 66 V zákone sa za predmet dane ustanovuje vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. V zmysle § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávk...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
63

Sadzba dane K § 60 až 66 V zákone sa za predmet dane ustanovuje vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. V zmysle § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávk...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
64

Vznik a zánik daňovej povinnosti K § 60 až 66 V zákone sa za predmet dane ustanovuje vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. V zmysle § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
64a

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane K § 60 až 66 V zákone sa za predmet dane ustanovuje vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. V zmysle § 2 ods. 2 písm. l...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
64b

Určenie dane podľa pomôcok K § 60 až 66 V zákone sa za predmet dane ustanovuje vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. V zmysle § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z.z. o ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
65

Správa dane K § 60 až 66 V zákone sa za predmet dane ustanovuje vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. V zmysle § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávk...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
66

Splnomocňovacie ustanovenie K § 60 až 66 V zákone sa za predmet dane ustanovuje vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. V zmysle § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z.z. ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
67

Predmet dane K § 67 až 76 Za predmet dane zákon vymedzuje jadrové zariadenie, pričom pod týmto pojmom sa rozumie len také jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
68

Daňovník K § 67 až 76 Za predmet dane zákon vymedzuje jadrové zariadenie, pričom pod týmto pojmom sa rozumie len také jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrá...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
69

Základ dane K § 67 až 76 Za predmet dane zákon vymedzuje jadrové zariadenie, pričom pod týmto pojmom sa rozumie len také jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a v...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
70

Sadzba dane K § 67 až 76 Za predmet dane zákon vymedzuje jadrové zariadenie, pričom pod týmto pojmom sa rozumie len také jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a v...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
71

Vznik a zánik daňovej povinnosti K § 67 až 76 Za predmet dane zákon vymedzuje jadrové zariadenie, pričom pod týmto pojmom sa rozumie len také jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
72

Oznamovacia povinnosť K § 67 až 76 Za predmet dane zákon vymedzuje jadrové zariadenie, pričom pod týmto pojmom sa rozumie len také jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom re...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
73

Vyrubenie dane a platenie dane K § 67 až 76 Za predmet dane zákon vymedzuje jadrové zariadenie, pričom pod týmto pojmom sa rozumie len také jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v ja...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
73a

Vyrubenie dane podľa pomôcok K § 67 až 76 Za predmet dane zákon vymedzuje jadrové zariadenie, pričom pod týmto pojmom sa rozumie len také jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadr...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
75

Správa dane K § 67 až 76 Za predmet dane zákon vymedzuje jadrové zariadenie, pričom pod týmto pojmom sa rozumie len také jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a v...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
76

Splnomocňovacie ustanovenie K § 67 až 76 Za predmet dane zákon vymedzuje jadrové zariadenie, pričom pod týmto pojmom sa rozumie len také jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadr...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
77

K § 77 Z celkovej koncepcie zákona sa z miestnych daní vyčleňuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol prevzatý zo zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
78

Sadzba poplatku K § 78 Za predpokladu, že je v obci zavedený množstvový zber, sadzba poplatku sa ustanovuje v rozpätí 0,0033 eura až 0,0531 eura na jednotku množstva komunálnych odpadov alebo jednot...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
79

Určenie poplatku K § 79 Nadväzne na zavedenie zdaňovacieho obdobia v § 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku na kalendárny rok sa aj pri poplatku upravuje pri jeho výpočt...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
80

Ohlásenie K § 80 V záujme zjednotenia pojmov s daňovým poriadkom sa od 1. decembra 2012 (zákonom č. 460/2011 Z.z.) ohlasovacia povinnosť pri miestnom poplatku nahradila oznamovacou povinnosťou, kt...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
81

Vyrubenie poplatku a splatnosť K § 81 Poplatok sa vyrubí rozhodnutím, ktorého náležitosti upravuje § 63 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Ak...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
81a

Určenie poplatku podľa pomôcok K § 81a Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa ustanovil inštitút vyrubenia poplatku podľa pomôcok, ktorý sa bude od 1. decembra 2012 uplatňovať na miestny poplatok. Po...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
82

Vrátenie poplatku K § 82 V odseku 1 sa novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) ustanovila obci povinnosť vrátiť poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ak mu zanikla poplatková povinnosť, tz...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
83

Splnomocňovacie ustanovenie K § 83 Splnomocňovacím ustanovením sa obec splnomocňuje vo všeobecne záväznom nariadení ustanoviť všetky podstatné náležitosti tohto poplatku, ktoré vyplývajú z ustanove...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
84

Zrušený od 1.1.2015...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
85

Zrušený od 1.1.2015...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
86

Zrušený od 1.1.2015...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
87

Zrušený od 1.1.2015...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
88

Zrušený od 1.1.2015...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
89

Zrušený od 1.1.2015...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
90

Zrušený od 1.1.2015...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
91

Zrušený od 1.1.2015...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
93

Zrušený od 1.1.2015...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
95

Zrušený od 1.1.2015...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
96

Zrušený od 1.1.2015...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
98

K § 98 Ustanovenie upravuje termín zavedenia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pri dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýher...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
98a

Použitie označenej a neoznačenej platby K § 98a Nadväzne na nový procesný predpis, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, sa do zákona doplnil...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
98b

Elektronické služby K § 98b Daňový poriadok upravuje poskytovanie elektronických služieb len vo vzťahu k orgánom finančnej správy (finančné riaditeľstvo, daňové orgány a colné orgány). Preto novela ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
99

Správa dane K § 99 Nový procesný predpis účinný od 1. januára 2012, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, ustanovuje, že správou daní sa r...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
99a

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje K § 99a Novela (zákonom č. 460/2011 Z.z.), ktorá menila zákon č. 582/2004 Z.z. o ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
99b

Čiastkové priznanie K § 99b Zákonom č. 460/2011 Z.z. sa zaviedlo aj čiastkové daňové priznanie k už podanému riadnemu priznaniu. Čiastkové priznanie podáva daňovník len na zmeny oproti dovtedy poda...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
99c

Opravné priznanie a dodatočné priznanie K § 99c Opravné priznanie sa podáva pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia) alebo pred uplynutím...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
99d

Spoločné ustanovenie k § 99a až 99c K § 99d Za nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt), ktorá je v podielovom spoluvlast¬níctve viacerých osôb, je povinný podať priznanie, čiastkové priznanie, opravné ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
99e

Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje K § 99e Novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.) sa od 1. decembra 2012 vykonali podstatné zmeny...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
99f

Zánik práva vyrubiť daň K § 99f Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na zdaňovacie obdobie priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, dani za predajné automaty a d...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
99g

Splatnosť a platenie dane v splátkach K § 99g Platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje je zákonom určená povinnosť každej osobe, kto...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
99h

Vrátenie pomernej časti dane K § 99h Novela (zákon č. 460/2011 Z.z.) zaviedla čiastkové daňové priznanie. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné autom...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
100

Rozpočtové určenie miestnych daní K § 100 Výnos z dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hraci...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
101

Zaokrúhľovanie K § 101 Na eurocenty nadol sa zaokrúhľuje základ dane pri pozemkoch, ktoré sú v katastri nehnuteľností vedené ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty, pr...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
102

Konanie K § 102 Správou daní sa na účely zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) rozumie postup súvisiaci so správnym zistením dane a ďalšie činnosti podľa daňového poriadku a zákona...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
103

K § 103 Obec môže všeobecne záväzným nariadením zaviesť daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
104

K § 104 Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku sa daňovníkom dane z nehnuteľností ukladá povinnosť podať daňové priznanie prvýkrát na rok 2005 do 28. februára 2005 a v...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
104a

K § 104a Toto ustanovenie bolo doplnené novelou (zákonom č. 517/2005 Z.z.). Upravuje postup v prípadoch, ak daňová povinnosť k miestnym daniam a poplatková povinnosť k poplatku vznikla do 31. decemb...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
104f

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012 K § 104f Toto nové ustanovenie bolo doplnené novelou (zákonom č. 460/2011 Z.z.). Upravuje postup v prípadoch, ak daňová povinnosť k miestn...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

Znenie predpisu

zobraziť predpis

Judikáty k zákonu