Komentár: Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.

znenie predpisu judikáty (2) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo Zdroj: ASPI

§

...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
1

Predmet úpravy K § 1 Ustanovenie určuje, že obec môže podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku od 1. januára 2005 ustanoviť miestne dane. Miestny poplatok za komunálne ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
2

Druhy miestnych daní K § 2 Ustanovenie upravuje, ktoré miestne dane môže obec vo svojom územnom obvode obce ukladať a vyberať, a súčasne obci ukladá povinnosť vyberať poplatok za komunálny odpad a d...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
3

Zdaňovacie obdobie K § 3 Pri dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, dani za jadrové zariadenie, dani z motorových vozidiel a poplatku je z...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
4

K § 4 Daň z nehnuteľností pozostáva z troch zložiek, ktorými sú - daň z pozemkov, - daň zo stavieb a - daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome určenom na bývanie. Pre každú zložku dan...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
5

Daňovník K § 5 Daňovníkom dane z pozemkov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom pozemku, medzi ktorých patrí aj dedič. Pri dedení sa fyzická osoba stáva vlastníkom pozemku až na zákl...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
6

Predmet dane K § 6 Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky, a to podľa druhového členenia uvedeného v tomto ustanovení, ktoré s výnimkou stavebných pozemkov je takmer rovn...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
7

Základ dane K § 7 Základ dane, ktorý sa pri výpočte dane z pozemkov násobí sadzbou dane, sa od roku 2005 pre jednotlivé druhy pozemkov určil nasledujúco: a) pri pozemkoch, ktoré sú v katastri nehn...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
8

Sadzba dane K § 8 Ročná sadzba dane z pozemkov sa podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku pre všetky druhy pozemkov zjednotila, avšak výška sumy daňovej povinnosti záv...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
8a

Výpočet dane z pozemkov K § 8a Toto ustanovenie bolo doplnené novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.). Určuje jednotný spôsob výpočtu dane z pozemkov, ktorá sa vypočíta ako násobok základu dane určenéh...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
9

Daňovník K § 9 Daňovníkom dane zo stavieb je zásadne fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom stavby nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, či má trvalé by...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
10

Predmet dane K § 10 Novela (zákon č. 517/2005 Z.z.) zjednodušila a spresnila definíciu predmetu dane zo stavieb. Na účely tohto zákona sa zdaňujú iba také stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzem...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
11

Základ dane K § 11 V roku 2005 sa do zastavanej plochy, ktorá je predmetom dane zo stavieb, započítavala aj prečnievajúca časť strechy, balkón, terasa a pod. Vychádzalo sa pritom z definície, podľa ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
12

Sadzba dane K § 12 Zákonom č. 582/2004 Z.z. sa zaviedla len jedna sadzba dane zo stavieb (0,033 eura/m2), ktorú správca dane môže na príslušné zdaňovacie obdobie podľa miestnych podmienok zvýšiť al...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
12a

Výpočet dane zo stavieb K § 12a Daň zo stavieb sa vypočíta ako násobok základu dane, ktorým je výmera zastavanej plochy stavby v m2, a ročnej sadzby dane určenej zákonom v sume 0,033 eura z...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
13

Daňovník K § 13 Obdobne ako pri pozemkoch a stavbách, aj pri bytoch je daňovníkom dane z bytov vlastník bytu alebo vlastník nebytového priestoru v bytovom dome určenom na bývanie. Daňovníkom dane z ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
14

Predmet dane K § 14 Predmetom dane z bytov sú len stavby tých bytových domov, ktoré sú určené na bývanie a v ktorých aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo pr...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
15

Základ dane K § 15 Základom dane z bytov je celková výmera podlahovej plochy bytu, ktorá je vymedzená súčtom plochy všetkých miestností bytu, ako aj tých miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu....

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
16

Sadzba dane K § 16 Ročná sadzba dane z bytov sa zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v porovnaní s rokom 2004 a predchádzajúcimi zdaňovacími obdobiami nezmenila. Zostáva...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
16a

Výpočet dane z bytov K § 16a Toto ustanovenie doplnené novelou (zákonom č. 538/2007 Z.z.) určuje spôsob výpočtu dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Daň z bytov a nebytových priesto...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
17

Oslobodenie od dane a zníženie dane K § 17 O oslobodení pozemkov, stavieb a bytov od daňovej povinnosti alebo o znížení dane pre pozemky, stavby, byty a osoby, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 a 3 toht...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
17a

K § 17a Novela (zákon č. 468/2014 Z.z.) vynechaním slova "najmä" v poslednej vete spresnila definíciu vymedzenia jednotlivej časti obce, v ktorej správca dane môže určiť iné sadzby dane z nehnuteľnos...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
18

Vznik a zánik daňovej povinnosti K § 18 Základne pojmy pri platení dane upravuje zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov účinný od 1. januára 2012, podľ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
19

Zrušený od 1.12.2012...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
19a

Zrušený od 1.12.2012...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
20

Vyrubenie dane Zrušený od 1.12.2012...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
21

Zrušený od 1.12.2012...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
22

Predmet dane K § 22 až 29 V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Zároveň je predmet dane v § 2...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
23

K § 22 až 29 V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Zároveň je predmet dane v § 22 ods. 2 vymed...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
24

Základ dane K § 22 až 29 V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Zároveň je predmet dane v § 22...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
25

Sadzba dane K § 22 až 29 V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Zároveň je predmet dane v § 22...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
26

Vznik a zánik daňovej povinnosti K § 22 až 29 V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Zároveň j...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
27

Zrušený od 1.12.2012...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
28

Správa dane K § 22 až 29 V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Zároveň je predmet dane v § 22...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
29

Splnomocňovacie ustanovenie K § 22 až 29 V predmete dane za psa sa určuje, že tejto dani podlieha pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Zároveň je pr...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
30

Predmet dane K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľo...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
31

Daňovník K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom na...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
32

Základ dane K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
33

Sadzba dane K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
34

Vznik a zánik daňovej povinnosti K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
34a

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
34b

Určenie dane podľa pomôcok K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto d...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
35

Správa dane K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže túto daň so zreteľom...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
36

Splnomocňovacie ustanovenia K § 30 až 36 Novela (zákon č. 538/2007 Z.z.) vypustila z predmetu dane dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, keďže tút...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
37

Predmet dane K § 37 až 43 V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
38

Daňovník K § 37 až 43 V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ži...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
39

Základ dane K § 37 až 43 V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
40

Sadzba dane K § 37 až 43 V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
41

Vyberanie dane K § 37 až 43 V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnika...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
42

Správa dane K § 37 až 43 V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
43

Splnomocňovacie ustanovenie K § 37 až 43 V roku 2005 bolo predmetom dane odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnost...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
44

Predmet dane K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Novela (zákon č. 538/2...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
45

Daňovník K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Novela (zákon č. 538/2007 ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
46

Základ dane K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Novela (zákon č. 538/20...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
47

Sadzba dane K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Novela (zákon č. 538/20...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
48

Vznik a zánik daňovej povinnosti K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Nov...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
49

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístu...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
50

Správa dane K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Novela (zákon č. 538/20...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
51

Splnomocňovacie ustanovenie K § 44 až 51 Predmetom dane sú prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu na území obce a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Novela ...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
52

Predmet dane K § 52 až 59 Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a s...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

§
53

Daňovník K § 52 až 59 Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú pr...

zobraziť znenie paragrafu Zdroj: ASPI

Znenie predpisu

zobraziť predpis

Judikáty k zákonu

  • 0

    Ústavný súd (ÚS) SR Spzn: I. ÚS 362/09 Prameň: ASPI

  • 0

    Ústavný súd (ÚS) SR Spzn: I. ÚS 118/09 Prameň: ASPI