AUTOR: Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.

zoradiť výsledky podľa:

Aktuálne otázky v oblasti rozpočtových pravidiel pre subjekty územnej samosprávy

Dátum:
Autor: Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Základná právna úprava rozpočtu je v zákone č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Cieľom príspevku je stručne uviesť najdôležitejšie zmeny týkajúce sa rozpočtového hospodárenia jednotiek územnej samosprávy, t. j. obcí, miest a vyšších územných celkov.

Stravovanie základnej školy podľa aktuálneho zákona o  rozpočtových pravidlách

Dátum:
Autor: Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Rozpočtové organizácie zriadené obcou či vyšším územným celkom (VÚC) nakladajú s  reálnymi finančnými prostriedkami. Rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou či VÚC sú súčasťou rozpočtu obce/VÚC a  medzi zriaďovateľom (obec/VÚC) a  jeho rozpočtovou organizáciou dochádza k  reálnemu presunu finančných prostriedkov. Príjmy sa odvádzajú zriaďovateľovi (spravidla mesačne) a  tento finančný tok je reálny. Všetky výdavky sa hradia z  vkladového výdavkového rozpočtového účtu, na ktorý obec poukazuje finančné prostriedky svojho rozpočtu.

Účtovanie transferov v ROPO zriadených obcou alebo VÚC

Dátum:
Autor: Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 9-2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Pri účtovaní transferov je jediným rozdielom medzi účtovaním v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadenou samosprávou bankový účet, na ktorý transfer dostávajú, a z ktorého hradia výdavky.

Legislatívne predpoklady tvorby VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení

Dátum:
Autor: Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Povinnosť pre obce vypracovať všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa určia podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce vyplýva z § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Metodický postup finančného zúčtovania dotácií poskytnutých obciam zo ŠR za rok 2012

Dátum:
Autor: Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 4/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ministerstvo financií SR v súlade s ustanoveniami § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) vydáva „Pokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2012“ (ďalej len „pokyny“).

Aktuálne vydanie

7-8/2017

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
7-8/2017
Ročnik 2017

Zobraziť